حرهشا

آخرین قیمت
211,6502/99%
قیمت پایانی
207,2000/83%
حجم(مشکوک)
28/1K

حرهشا

|مجاز
رهشاد سپاهان (سهامی عام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
211,6502/99%
قیمت پایانی
207,2000/83%
حجم(مشکوک)
28/1K
 • ارزش معاملات
  6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+26/57%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  حرهشا
  • ارزش بازار3/2B
  • تعداد معاملات27
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/3B
  • سرانه خرید حقیقی4K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/36
  196,300بازه قیمت روز184,900
  6B
  حقیقی
  4/7B
  0
  حقوقی
  1/3B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/19
  RSI
  97/92
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام15,000,000
  • سهام شناور26.54%
  • EPS405
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه53/8K
  • میانگین حجم سه ماه60/9K
  • میانگین حجم یک سال93/5K
  • میانگین ارزش یک ماه5/4B
  • میانگین ارزش سه ماه5/6B
  • میانگین ارزش یک سال7/5B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: rahshadsepahan@yahoo.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مصطفی رضائی بان پرور
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  حسینا
  ح
  1/1519,27069/8B48/3B2/83%-0/66%7/45
  حبندر
  ح
  0/4415,98020/2B11/9B0/7%3M1/37%49/66
  حتاید
  ح
  -0/736,88017/8B48/1B2/82%-859/1M1/09%4/45
  حکشتی
  ح
  0/4418,360348/7B1/1T61/81%-1/09%6/25
  توریل
  ت
  -4/466,52032/4B45B2/64%-4/2B0/42%10/98
  حتوکا
  ح
  -4/074,18343/9B14/7B0/86%14/7B0/81%8/15
  حپترو
  ح
  -3/9155,46026/8B10/8B0/64%-3/1B1/36%41/06
  حفارس
  ح
  -1/0614,0601/1T276/3B16/19%-0/53%286/43
  حریل
  ح
  -3/613,32951/7B15/7B0/92%-2/1B1/02%33/28
  حپارسا
  ح
  1/3974,65029/3B18/3B1/07%-3B0/96%10/04
  حسیر
  ح
  -1/0116,81028/3B20B1/17%-5/3B1/25%5/31
  حآسا
  ح
  6/9716,160284/3B29/3B1/71%28/9B0/58%42/38
  حآفرین
  ح
  -0/43,98596/6B29/6B1/73%7/1B0/72%-
  حگهر
  ح
  -2/7414,64044/3B64/6B3/78%-28B0/53%-
  حشکوه
  ح
  -37,33012/3B12/3B0/72%-0/03%-
  حگردش
  ح
  2/794,360162/1B7B0/41%-1/52%-
  مشهد312
  م
  01,000,00060B-----
  مشیر304
  م
  -0/5990,0003B-----
  مشیر312
  م
  01,000,000190B-----
  مشیر042
  م
  01,000,000350B-----