ساذری

آخرین قیمت
12,8302/97%
قیمت پایانی
12,7001/93%
حجم(مشکوک)
1/1M

ساذری

|مجاز
آذریت‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
12,8302/97%
قیمت پایانی
12,7001/93%
حجم(مشکوک)
1/1M
 • ارزش معاملات
  14/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+19/59%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ساذری
  • ارزش بازار2/9B
  • تعداد معاملات133
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی24/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/24
  12,530بازه قیمت روز11,810
  14/4B
  حقیقی
  14/4B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/6
  RSI
  86/8
  • حجم مبنا1/8M
  • تعداد سهام228,000,000
  • سهام شناور41.70%
  • EPS-328
  • P/Eگروه-
  • P/S21/7272
  • میانگین حجم یک ماه960/9K
  • میانگین حجم سه ماه1M
  • میانگین حجم یک سال2/1M
  • میانگین ارزش یک ماه5/8B
  • میانگین ارزش سه ماه5/9B
  • میانگین ارزش یک سال12/4B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@azaritco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: عزیز آقایی
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 22 جاده تبریز - مرند ، روبروی سیمان صوفیان تلفن :04142528125

  نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کایتا
  ک
  2/8940,2008/2B8/2B1/68%1/4B2/49%4,948/45
  سپرمی
  س
  0/9149,7002/5B1/7B0/36%09/5%-
  سفارود
  س
  2/9314,74010/5B1/8B0/37%2/8B2/47%-
  کساپا
  ک
  -0/3542,64084/1B26/7B5/46%425/3M1/24%690/66
  کرازی
  ک
  -1/781,77388/4B51/5B10/55%-636/7M0/64%7/64
  سایرا
  س
  1/9859,150153/6M2/7B0/55%--7/58
  کابگن
  ک
  18,10023/9M760/6M0/16%0-16
  سفاسی
  س
  -0/464,45624/5B3B0/61%01/03%-
  کفرآور
  ک
  2/8923,00027B4/2B0/85%-2/6B1/65%23/83
  کسرا
  ک
  -2/487,980238/4B34/3B7/02%-0/44%9/5
  کتوکا
  ک
  2/1313,34093/3B26/9B5/51%-293M2/27%24/21
  کگاز
  ک
  4/9840,090219/3B34/3B7/02%30B1/33%19/67
  کباده
  ک
  2/9817,3309/9B13/1B2/69%1/8B4/14%12/79
  کقزوی
  ک
  2/8628,75039/6B41/1B8/42%-7/4B0/97%7/39
  کورز
  ک
  2/949,8205B19/6B4/02%00/67%103/77
  کمرجان
  ک
  2/0111,34048/6B7/5B1/54%00/92%26/24
  کهمدا
  ک
  6/916,110183/8B46/4B9/51%29/1B1/48%7/81
  کخاک
  ک
  0/9817,30055/1B61/1B12/52%-11B0/45%9/27
  کپشیر
  ک
  2/7112,12095/6B18/2B3/72%-2/15%13/76
  کفپارس
  ک
  6/966,570106/6B10/7B2/19%9/5B3/2%9/22
  کسرام
  ک
  -2/039,08073/2B9B1/84%-64M0/87%75/66
  کفرا
  ک
  1/9611,43015/3B22/9B4/68%-1/7B1/04%8/56
  کاذر
  ک
  -2/137,11061/7B13/8B2/82%-11/3B0/86%7/54
  کمینا
  ک
  2/9812,690174/6B16/3B3/33%86/2B4/29%-
  شلیا
  ش
  -2/9361,350350/2M4/8B0/99%00/75%590/37
  کایزد
  ک
  4/9311,02059B7/7B1/59%20/2B1/38%-