آبین

آخرین قیمت
6,960-2/66%
قیمت پایانی
6,990-2/24%
حجم(مشکوک)
11/8M

آبین

|مجاز
کشت و صنعت آبشیرین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
6,960-2/66%
قیمت پایانی
6,990-2/24%
حجم(مشکوک)
11/8M
 • ارزش معاملات
  82/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-29/96%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  آبین
  • ارزش بازار12/5B
  • تعداد معاملات772
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-4/1B
  • سرانه خرید حقیقی34/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/69
  7,570بازه قیمت روز7,130
  78B
  حقیقی
  82/1B
  4/1B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  80/31
  درصد سهم از صنعت
  2/23
  RSI
  30/44
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,802,614,000
  • سهام شناور30.87%
  • EPS33
  • P/Eگروه-
  • P/S45/8849
  • میانگین حجم یک ماه10/8M
  • میانگین حجم سه ماه8/4M
  • میانگین حجم یک سال7/3M
  • میانگین ارزش یک ماه65/6B
  • میانگین ارزش سه ماه55B
  • میانگین ارزش یک سال38/3B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: abshirin.co@gmail.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: احسان درستکار
   نشانی امور سهام:
   جاده کاشان - قم ، کیلومتر 55

  نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  آینده
  آ
  0/888,01021/6B3/3B0/59%01/44%-
  تلیسه
  ت
  3/85,238239/8B26/4B4/7%1/5B1/47%28/12
  زمگسا
  ز
  4/9841,16081/2B12/4B2/2%22/8B1/08%9/54
  زگلدشت
  ز
  6/8827,350232/2B19/6B3/47%37B2/32%24/36
  زشگزا
  ز
  6/9110,730207/2B10/4B1/85%83B1/83%13/68
  زبینا
  ز
  2/984,53592/8B16/5B2/93%2/5B0/98%12/7
  زقیام
  ز
  3/223,48390B24/1B4/28%794/6M1/44%14/01
  زپارس
  ز
  -0/0953,50058/7B74/9B13/3%6/1B0/95%51/23
  زکشت
  ز
  1/1322,60066/7B13/5B2/39%-681/2M1%20/32
  جوین
  ج
  0/718,39071/3B63/1B11/2%-0/6%7/94
  زدشت
  ز
  1/937,40064/6B25/9B4/59%-277/3M1/05%21/48
  زماهان
  ز
  1/799,71058/2B10/9B1/94%00/81%30/81
  سیمرغ
  س
  0/4929,15097/2B37/7B6/69%9B0/89%8/56
  زفکا
  ز
  6/9922,500455/2B34/4B6/11%144/2B2/26%12/82
  زشریف
  ز
  6/887,510260/6B18/3B3/25%69/7B1/71%13/42
  زکوثر
  ز
  1/6425,800173/5B53/1B9/44%10/5B1/43%13/55
  زملارد
  ز
  4/3827,400940/5B21/9B3/89%58/8B1/96%-
  سپید
  س
  -3/5825,650283/6B77/5B13/76%-0/89%-
  زفجر
  ز
  4/9621,380107/8B19/2B3/42%64/1B277/53%-