رافزا

آخرین قیمت
55,1002/42%
قیمت پایانی
55,6003/35%
حجم(مشکوک)
1/7M

رافزا

|مجاز
رایان هم افزا|فرابورس
آخرین قیمت
55,1002/42%
قیمت پایانی
55,6003/35%
حجم(مشکوک)
1/7M
 • ارزش معاملات
  95/5B
 • تاثیر در شاخص
  1/13
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/47%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  رافزا
  • ارزش بازار19/3B
  • تعداد معاملات2,520
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-2/5B
  • سرانه خرید حقیقی3/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده3/66
  57,000بازه قیمت روز49,600
  76/1B
  حقیقی
  77/8B
  17/5B
  حقوقی
  15/7B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  31/35
  درصد سهم از صنعت
  1/8
  RSI
  51/01
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام350,000,000
  • سهام شناور22.93%
  • EPS3,379
  • P/Eگروه-
  • P/S8/9712
  • میانگین حجم یک ماه806/1K
  • میانگین حجم سه ماه408/3K
  • میانگین حجم یک سال334/8K
  • میانگین ارزش یک ماه36/9B
  • میانگین ارزش سه ماه18B
  • میانگین ارزش یک سال16/4B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حمیدرضا عبداله پور
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  افرا
  ا
  4/4931,250171/6B19/6B1/83%21/8B1/54%23/01
  مفاخر
  م
  2/4413,12038/3B10/9B1/02%-520M1/49%118/79
  فن آوا
  ف
  -2/926,320343/2M13/9B1/3%00/33%-
  رتاپ
  ر
  -3/794,87038/3B43/4B4/06%-3/2B0/74%7/75
  رانفور
  ر
  0/287,03058/4B253/8B23/73%-11B1/58%10/63
  مداران
  م
  29,23020/7B17/9B1/68%01/11%10/35
  رکیش
  ر
  -1/874,60915/9B31/9B2/98%-942/2M0/88%33/41
  آپ
  آ
  -2/0110,31047/2B56/9B5/32%385/1M1/49%51/53
  سیستم
  س
  1/7315,840112/8B159B14/86%-2/4B0/74%21/67
  پرداخت
  پ
  -2/3712,6205/4B99B9/26%-230/8M0/39%23/47
  سپ
  س
  -2/4716,61011/4B185/6B17/35%-8/7B0/43%61/53
  سپیدار
  س
  -4/3664,50065B45/3B4/23%-3/4B8/51%-
  توسن
  ت
  -0/2619,02096B57B5/33%51/6B13/25%-
  تپسی
  ت
  0/156,93024/5B16/9B1/58%-7/9B0/56%-
  پی پاد
  پ
  -4/9719,870875/3B58/5B5/47%-5/55%-