زکشت

آخرین قیمت
22,4501/13%
قیمت پایانی
22,6001/8%
حجم(مشکوک)
3M

زکشت

|مجاز
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت|فرابورس
آخرین قیمت
22,4501/13%
قیمت پایانی
22,6001/8%
حجم(مشکوک)
3M
 • ارزش معاملات
  66/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/74%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زکشت
  • ارزش بازار13/5B
  • تعداد معاملات1,197
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-681/2M
  • سرانه خرید حقیقی6/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده1
  24,550بازه قیمت روز21,350
  65/6B
  حقیقی
  66/3B
  1/1B
  حقوقی
  457M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  20/32
  درصد سهم از صنعت
  2/4
  RSI
  48/22
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام600,000,000
  • سهام شناور19.68%
  • EPS2,229
  • P/Eگروه-
  • P/S4/5297
  • میانگین حجم یک ماه1/6M
  • میانگین حجم سه ماه2/2M
  • میانگین حجم یک سال1/8M
  • میانگین ارزش یک ماه41/2B
  • میانگین ارزش سه ماه55/7B
  • میانگین ارزش یک سال41/9B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: esfahankesht1366@gmail.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حسن صالح عاشق آبادی
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 55 جاده اصفهان تهران، جاده پادگان شهدای دارخوئین

  نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  آینده
  آ
  0/888,01021/6B3/3B0/59%01/44%-
  تلیسه
  ت
  3/85,238239/8B26/4B4/7%1/5B1/47%28/12
  زمگسا
  ز
  4/9841,16081/2B12/4B2/2%22/8B1/08%9/54
  آبین
  آ
  -2/666,99082/2B12/5B2/23%-4/1B0/69%80/31
  زگلدشت
  ز
  6/8827,350232/2B19/6B3/48%37B2/32%24/36
  زشگزا
  ز
  6/9110,730207/2B10/4B1/85%83B1/83%13/68
  زبینا
  ز
  2/984,53592/8B16/5B2/93%2/5B0/98%12/7
  زقیام
  ز
  3/223,48390B24/1B4/28%794/6M1/44%14/01
  زپارس
  ز
  -0/0953,50058/7B74/9B13/32%6/1B0/95%51/23
  جوین
  ج
  0/718,39071/3B63/1B11/22%-0/6%7/94
  زدشت
  ز
  1/937,40064/6B25/9B4/6%-277/3M1/05%21/48
  زماهان
  ز
  1/799,71058/2B10/9B1/95%00/81%30/81
  سیمرغ
  س
  0/4929,15097/2B37/7B6/71%9B0/89%8/56
  زفکا
  ز
  6/9922,500455/2B34/4B6/12%144/2B2/26%12/82
  زشریف
  ز
  6/887,510260/6B18/3B3/25%69/7B1/71%13/42
  زکوثر
  ز
  1/6425,800173/5B53/1B9/45%10/5B1/43%13/55
  زملارد
  ز
  4/3827,400940/5B21/9B3/9%58/8B1/96%-
  سپید
  س
  -3/5825,650283/6B77/5B13/78%-0/89%-
  زفجر
  ز
  4/9621,380107/8B19/2B3/42%64/1B277/53%-