زدشت

آخرین قیمت
37,100-0/27%
قیمت پایانی
37,9001/88%
حجم(مشکوک)
2/2M

زدشت

|مجاز
کشت و صنعت دشت خرم دره|فرابورس
آخرین قیمت
37,100-0/27%
قیمت پایانی
37,9001/88%
حجم(مشکوک)
2/2M
 • ارزش معاملات
  84/3B
 • تاثیر در شاخص
  0/87
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-17/07%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زدشت
  • ارزش بازار25/6B
  • تعداد معاملات915
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-12/3B
  • سرانه خرید حقیقی5/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/64
  37,500بازه قیمت روز32,600
  71/1B
  حقیقی
  83/4B
  13/1B
  حقوقی
  813/4M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  21/48
  درصد سهم از صنعت
  4/76
  RSI
  44/39
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام690,000,000
  • سهام شناور23.35%
  • EPS1,895
  • P/Eگروه-
  • P/S5/0063
  • میانگین حجم یک ماه881/3K
  • میانگین حجم سه ماه900/9K
  • میانگین حجم یک سال1/9M
  • میانگین ارزش یک ماه18B
  • میانگین ارزش سه ماه18/2B
  • میانگین ارزش یک سال34/7B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: khorramdarreh@agriholding.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی رضائی رودباری
   نشانی امور سهام:
   استان زنجان -شهرستان خرمدره - شهرک قدس بالاتر از کمربندی شرکت مجتمع کشت و صنعت دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

  نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  آینده
  آ
  -1/977,99021/5B3/3B0/62%730/2M1/16%-
  تلیسه
  ت
  4/775,019115/2B25/1B4/67%434/1M1/25%28/12
  زمگسا
  ز
  -0/8439,24013/6B11/7B2/17%408/9M0/76%9/54
  آبین
  آ
  -2/946,98057/2B12/5B2/32%-4/7B0/92%80/31
  زگلدشت
  ز
  -3/627,05039/3B18/7B3/48%-0/6%24/36
  زشگزا
  ز
  3/710,38044/5B10B1/85%4/6B1/91%13/68
  زبینا
  ز
  2/754,33442/5B15/8B2/93%430/5M1/01%12/7
  زقیام
  ز
  03,29742/6B22/7B4/21%253/9M1/07%14/01
  زپارس
  ز
  -2/2355,07037/4B75/4B14%305/5M0/73%51/23
  زکشت
  ز
  -3/422,85059/9B13/6B2/53%-696/9M0/84%20/32
  جوین
  ج
  2/18,19029/5B61/5B11/43%-4B1/27%7/94
  زماهان
  ز
  3/059,39020/4B10/7B1/98%263/7M1/27%30/81
  سیمرغ
  س
  -1/8928,82053/1B37/2B6/91%-2/6B0/82%8/56
  زفکا
  ز
  -3/4221,650154/9B31/8B5/91%22/6B0/99%12/82
  زشریف
  ز
  5/186,80086/1B16/6B3/08%34B2/19%13/42
  زکوثر
  ز
  0/9426,590124/3B53/8B9/99%36/8B2/76%13/55
  زملارد
  ز
  4/9825,050394/3B20/2B3/76%-2/73%-
  سپید
  س
  -6/9926,790455/4B80/3B14/91%-0/34%-
  زفجر
  ز
  4/9819,40022/3B17/5B3/24%-257/33%-