ثشاهد

|ممنوع-متوقف
ثشاهد|بورس
آخرین قیمت
14,3206.95%
قیمت پایانی
14,320
حجم(مشکوک)
4/2M
 • ارزش معاملات
  59/8B
 • تاثیر در شاخص
  100/68
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ثشاهد
  • ارزش بازار57/4B
  • تعداد معاملات4,178,057
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول642/3M
  • سرانه خرید حقیقی80/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  13,390بازه قیمت روز11,650
  59/8B
  حقیقی
  59/2B
  0
  حقوقی
  642/3M
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/6M
  • تعداد سهام4,006,632,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@shahed.co.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: ارسلان فتحی پور
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ثنام
  ث
  2.971,64312/8B3/9B-2/9B1.34%
  ثجوان
  ث
  2.877,49018/6B19/2B-01.52%
  ثالوند
  ث
  -1.2813,860113/9B11/1B--4B0.59%
  ثقزوی
  ث
  -1.2812,30055/3B2/5B--27/5B0.60%
  ثرود
  ث
  6.9914,930163B7/5B-10/7B0.81%
  ثعتما
  ث
  -1.9512,5502/5B1/8B-00.18%
  ثتوسا
  ث
  2.9918,73011/5B1/8B-02.22%
  ثتران
  ث
  4.995,17678/8B9/4B-2/5B1.47%
  ثزاگرس
  ث
  2.8528,40015/2B1/9B--5/4B1.18%
  ثشرق
  ث
  4.957,200131/8B7/9B-3/4B1.35%
  ثعمرا
  ث
  6.9813,520326/9B17/7B--36B1.29%
  ثنظام
  ث
  -2.9961,6501/7B4/5B--119/9M0.46%
  ثغرب
  ث
  0.128,58093/5B10/3B-8/3B0.99%
  کرمان
  ک
  0.211,440751/5B60/8B-14/2B0.58%
  ثباغ
  ث
  1.7012,480119/9B16/6B-76/1B1.31%
  آباد
  آ
  4.9838,32031/5B9/2B-7/9B1.48%
  ثپردیس
  ث
  3.596,550135/4B13/3B-796/3M1.01%
  ثاخت
  ث
  -1.963,838269/6B34/2B--21/2B0.54%
  ثنوسا
  ث
  4.975,70377/6B15/1B-824/5M0.83%
  ثاژن
  ث
  1.995,1491/4B2/1B-26/2K2.91%
  ثبهساز
  ث
  1.432,502234/8B50/1B--4B4.03%
  ثامید
  ث
  5.002,062259/1B135/7B-8/6B4.14%
  ثجنوب
  ث
  5.0010,870303/3B15/3B--73/3B0.71%