امید

آخرین قیمت
6,0500/33%
قیمت پایانی
6,0500/33%
حجم(مشکوک)
1/3M

امید

|مجاز
تامین سرمایه امید|بورس
آخرین قیمت
6,0500/33%
قیمت پایانی
6,0500/33%
حجم(مشکوک)
1/3M
 • ارزش معاملات
  8/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-14/55%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  امید
  • ارزش بازار92B
  • تعداد معاملات270
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول548/6M
  • سرانه خرید حقیقی14/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/24
  7,670بازه قیمت روز6,950
  7/8B
  حقیقی
  7/2B
  360/9M
  حقوقی
  909/5M
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  20/97
  درصد سهم از صنعت
  8/38
  RSI
  43/35
  • حجم مبنا6/1M
  • تعداد سهام15,200,000,000
  • سهام شناور4.61%
  • EPS339
  • P/Eگروه-
  • P/S13/2817
  • میانگین حجم یک ماه2/6M
  • میانگین حجم سه ماه1/3M
  • میانگین حجم یک سال1/6M
  • میانگین ارزش یک ماه12/9B
  • میانگین ارزش سه ماه6/4B
  • میانگین ارزش یک سال10/2B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@omidib.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حبیب رضا حدادی سیاهکلی
   نشانی امور سهام:
   مورد ندارد

  نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  بورس
  ب
  -1/128,050195/8B144/1B13/13%-5/1B0/92%58/35
  تنوین
  ت
  0/044,51257/5B112B10/2%-0/59%6/36
  لوتوس
  ل
  -2/594,0029/5B136/8B12/46%-2/3B0/58%9/39
  کالا
  ک
  -1/6323,240210/5B190/7B17/36%-8/7B0/83%32/98
  فرابورس
  ف
  -1/3114,610273/5B120/1B10/94%-10/2B0/76%67/03
  تملت
  ت
  -1/112,90740/4B77/2B7/03%9/4B2/49%13/8
  انرژی3
  ا
  -1/8657,200297/1B101/6B9/25%10B0/64%183/32
  امین
  ا
  4/997,330240/8B132/7B12/08%81B4/28%-
  تفارس
  ت
  -0/113,70784/1B36/8B3/35%21/4B2/22%-
  تماوند
  ت
  -1/656,54034/8B46B4/19%-24/8B0/27%-