کالا

آخرین قیمت
23,3303/69%
قیمت پایانی
22,9401/96%
حجم(مشکوک)
11/7M

کالا

|مجاز
بورس کالای ایران|بورس
آخرین قیمت
23,3303/69%
قیمت پایانی
22,9401/96%
حجم(مشکوک)
11/7M
 • ارزش معاملات
  267/9B
 • تاثیر در شاخص
  99/17
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-22/08%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کالا
  • ارزش بازار193/6B
  • تعداد معاملات2,667
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی8/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/97
  24,690بازه قیمت روز21,470
  145B
  حقیقی
  198/3B
  119/3B
  حقوقی
  66B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  32/98
  درصد سهم از صنعت
  19/48
  RSI
  40/35
  • حجم مبنا3/3M
  • تعداد سهام8,300,000,000
  • سهام شناور73.85%
  • EPS605
  • P/Eگروه-
  • P/S33/6848
  • میانگین حجم یک ماه26/2M
  • میانگین حجم سه ماه20/6M
  • میانگین حجم یک سال16/2M
  • میانگین ارزش یک ماه448/2B
  • میانگین ارزش سه ماه334/3B
  • میانگین ارزش یک سال334/8B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@ime.co.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حامد سلطانی نژاد
   نشانی امور سهام:
   -----------

  نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  بورس
  ب
  2/377,750154/5B141/8B14/26%3/2B0/83%58/35
  امید
  ا
  0/666,02015/7B92/1B9/27%230M0/66%20/97
  تنوین
  ت
  1/324,56013/7B112/7B11/34%-7B0/94%6/36
  لوتوس
  ل
  -2/054,0397/8B138/9B13/97%-243/5M0/94%9/39
  فرابورس
  ف
  313,920291/5B118/3B11/9%-7/3B0/82%67/03
  تملت
  ت
  1/372,88923/9B78/2B7/86%-48/3M2/35%13/8
  انرژی3
  ا
  1/5656,670284/8B103/1B10/37%23/9B0/82%183/32
  امین
  ا
  0/296,97080/3B125/6B12/64%-603/8M3/04%-
  تفارس
  ت
  -0/643,57835/1B35/6B3/58%8B1/93%-
  تماوند
  ت
  -1/876,83022/5B47/9B4/82%-11/3B0/45%-