واعتبار

آخرین قیمت
6,410-1/38%
قیمت پایانی
6,5100/15%
حجم(مشکوک)
22/7M

واعتبار

|مجاز
سرمایه گذاری اعتبار ایران|بورس
آخرین قیمت
6,410-1/38%
قیمت پایانی
6,5100/15%
حجم(مشکوک)
22/7M
 • ارزش معاملات
  148B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+47/75%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  واعتبار
  • ارزش بازار11/5B
  • تعداد معاملات2,106
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/1B
  • سرانه خرید حقیقی35/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/98
  8,200بازه قیمت روز7,140
  147/7B
  حقیقی
  146/6B
  8M
  حقوقی
  1/1B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  6/98
  درصد سهم از صنعت
  1/16
  RSI
  58/29
  • حجم مبنا2/8M
  • تعداد سهام1,800,000,000
  • سهام شناور24.39%
  • EPS332
  • P/Eگروه-
  • P/S6/5391
  • میانگین حجم یک ماه3/4M
  • میانگین حجم سه ماه2/3M
  • میانگین حجم یک سال2/5M
  • میانگین ارزش یک ماه7/7B
  • میانگین ارزش سه ماه5/5B
  • میانگین ارزش یک سال6/6B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@etebariran.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مجتبی احمدی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وآفر
  و
  2/9917,1503/8B8/8B0/89%1/9B6/1%3/09
  وسنا
  و
  2/8519,11025/7B66/1B6/67%-2/64%55/26
  وآتوس
  و
  2/99366,500159/9B659/7B66/6%-1/59%-
  وارس
  و
  2/9927,550169/9B13/8B1/39%83/2B4/95%9/05
  ومشان
  و
  -1/83190,90020/7B3/9B0/39%-14/6B0/44%211/18
  ولراز
  و
  -2/9537,8004/5B2/3B0/23%00/21%-
  واحیا
  و
  1/8521,900164/2B176B17/77%-25/6B1/48%9/56
  وثوق
  و
  2/8619,75054/8B6/3B0/64%792M0/78%113/76
  ویسا
  و
  -2/9511,23020/9B12/8B1/29%-565M1/22%17/74
  وثنو
  و
  -2/993,69940B9/2B0/93%-351/4M0/73%6/91
  واحصا
  و
  1/2736,15045/6B15/2B1/54%-7/4B1/03%65/69
  ولانا
  و
  2/9252,35069/3B5/3B0/53%-9/3B1/33%51/09
  ولشرق
  و
  2/967,90053/7B11/2B1/13%-24/2B0/71%47/63