همراه

آخرین قیمت
6,7903/98%
قیمت پایانی
6,6702/14%
حجم(مشکوک)
12M

همراه

|مجاز
شرکت ارتباطات سیار ایران|بورس
آخرین قیمت
6,7903/98%
قیمت پایانی
6,6702/14%
حجم(مشکوک)
12M
 • ارزش معاملات
  81/1B
 • تاثیر در شاخص
  285/9
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-15/78%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  همراه
  • ارزش بازار510/6B
  • تعداد معاملات1,196
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول342/5M
  • سرانه خرید حقیقی37/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/73
  6,890بازه قیمت روز6,250
  80/9B
  حقیقی
  80/6B
  0
  حقوقی
  342/5M
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  6/74
  درصد سهم از صنعت
  63/67
  RSI
  47/87
  • حجم مبنا18/5M
  • تعداد سهام75,200,000,000
  • سهام شناور11.84%
  • EPS1,114
  • P/Eگروه-
  • P/S1/0129
  • میانگین حجم یک ماه5/6M
  • میانگین حجم سه ماه5M
  • میانگین حجم یک سال4/7M
  • میانگین ارزش یک ماه41/4B
  • میانگین ارزش سه ماه36/9B
  • میانگین ارزش یک سال39/1B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@mci.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حمید فرهنگ
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (مخابرات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  اخابر
  ا
  5/9913,010413/2B786B98/01%-12/3B1/12%-
  اپرداز
  ا
  1/877,04052/6B16B1/99%10/9B1/09%42/36