قثابت

|مجاز
قثابت|بورس
آخرین قیمت
2,6601.06%
قیمت پایانی
2,658
حجم(مشکوک)
45/5M
 • ارزش معاملات
  120/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  قثابت
  • ارزش بازار17/2B
  • تعداد معاملات1,921
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-4/5B
  • سرانه خرید حقیقی55/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  2,662بازه قیمت روز2,410
  114/1B
  حقیقی
  118/6B
  6/8B
  حقوقی
  2/3B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا5/9M
  • تعداد سهام6,462,809,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قچار
  ق
  0.958,450210/6B29/7B--3/7B0.82%
  قیستو
  ق
  -2.9524,90014/2B11/8B-621/7M0.63%
  قاروم
  ق
  2.53132,4501/2B23/3B--366/2M0.61%
  قشکر
  ق
  0.112,81143/6B7B--10/7B0.62%
  قزوین
  ق
  3.346,97022B14/7B-945/3M0.82%
  قلرست
  ق
  0.385,28013/8B9/6B-1/5B0.73%
  قشهد
  ق
  3.6416,82012/1B11/9B--694/2M0.97%
  قهکمت
  ق
  0.608,32014/2B23/9B--5/3B0.73%
  قصفها
  ق
  0.0396,47011/6B18/8B-1/4B1.01%
  قنیشا
  ق
  3.342,73436/1B11/1B-62/2M1.15%
  قمرو
  ق
  1.026,72046/4B13/8B--10/8B0.53%
  قپیرا
  ق
  0.629,5906/7B24/5B--303/2M0.87%
  قنقش
  ق
  3.00311,35010/8B43/9B-1B0.88%
  قشرین
  ق
  2.888,220113/8B20/6B-20/3B1.27%
  قتربت
  ق
  0.8318,08010/2B9/1B--364M0.92%