دکوثر

|مجاز
دکوثر|بورس
آخرین قیمت
7,5701.07%
قیمت پایانی
7,490
حجم(مشکوک)
7/8M
 • ارزش معاملات
  58/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  دکوثر
  • ارزش بازار12/9B
  • تعداد معاملات1,014
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-5/7B
  • سرانه خرید حقیقی19/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  8,310بازه قیمت روز7,230
  51/9B
  حقیقی
  57/6B
  6/4B
  حقوقی
  704/9M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا2M
  • تعداد سهام1,700,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دسبحا
  د
  0.1810,85010/2B75/8B-13/3M0.75%
  کاسپین
  ک
  0.9215,41012/2B21/5B--3/5B0.55%
  دامین
  د
  1.134,00151/1B22/2B--5/6B0.64%
  دحاوی
  د
  0.5313,32027/6B14/4B--2/9B1.65%
  دشیری
  د
  2.9798,40019/2B4/9B-7/9B0.83%
  دلر
  د
  4.9624,210125/8B54/7B-53/4B1.61%
  دسانکو
  د
  4.556,990107/9B11/5B--2/1B0.48%
  دفرا
  د
  2.2430,3804/5B43/4B--1/6B0.66%
  دشیمی
  د
  3.1523,68025/4B21/8B--1/3B1.05%
  دتماد
  د
  1.2543,08021/4B30/7B-2/8B1.53%
  درازک
  د
  4.9516,270110/4B34/8B-12/2B1.20%
  دسینا
  د
  1.1414,0408/4B34B--3/6B1.09%
  دتولید
  د
  6.9411,580171/1B10B-57/6B1.19%
  دزهراوی
  د
  4.956,13065/7B19/7B-6/3B2.34%
  ددام
  د
  4.9712,53036/6B14/6B-10/5B1.37%
  دبالک
  د
  6.9710,330116/4B8B-21/2B1.70%
  داسوه
  د
  0.0448,14017/1B36/2B-2/2B0.61%
  دابور
  د
  4.8918,6508/4B34/7B--379/6M1.48%
  دالبر
  د
  5.648,61041/2B58B-3/7B0.97%
  دروز
  د
  4.5521,40030/1B15/1B-151/8M0.69%
  دجابر
  د
  3.4715,59063/6B35/8B-6/2B0.64%
  کی بی سی
  ک
  4.2214,42047/7B7/4B--9B0.71%
  دپارس
  د
  0.9348,0807/7B46/3B-80/4M1.78%
  دلقما
  د
  4.963,61588/8B24/6B-10/6B0.94%
  دکیمی
  د
  1.2133,9908/8B19/8B-879/3M0.84%
  دعبید
  د
  -0.0616,59023/2B223/6B-3/6B1.12%
  دیران
  د
  5.0013,23028/8B11/6B-6/8B6.00%
  دفارا
  د
  -0.8625,48071/1B40/7B--10/2B0.70%
  دارو
  د
  -0.7124,67030/5B65B--5/9B0.58%
  دسبحان
  د
  4.977,92077/1B29/1B-14/7B1.70%
  دقاضی
  د
  -1.7919,24011/6B32/6B--709/5M0.66%
  ریشمک
  ر
  4.3424,75045/9B7/6B--1/9B1.07%
  داوه
  د
  6.7110,68084/7B7/6B-1/2B1.26%
  صینا205
  ص
  1.04976,007106/4M--00.11%
  ددانا
  د
  3.3437,10039/6B89B--5B4.06%