وتجارت

آخرین قیمت
3,1163/28%
قیمت پایانی
3,0962/62%
حجم(مشکوک)
302/2M

وتجارت

|مجاز
بانک تجارت|بورس
آخرین قیمت
3,1163/28%
قیمت پایانی
3,0962/62%
حجم(مشکوک)
302/2M
 • ارزش معاملات
  935/5B
 • تاثیر در شاخص
  480/4
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+12/13%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وتجارت
  • ارزش بازار697/8B
  • تعداد معاملات8,543
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی124/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/53
  3,238بازه قیمت روز2,816
  753/5B
  حقیقی
  812/4B
  178/5B
  حقوقی
  119/5B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  7/24
  درصد سهم از صنعت
  12/1
  RSI
  67/83
  • حجم مبنا46/3M
  • تعداد سهام223,926,127,000
  • سهام شناور46.15%
  • EPS205
  • P/Eگروه-
  • P/S1/2122
  • میانگین حجم یک ماه183/3M
  • میانگین حجم سه ماه146/5M
  • میانگین حجم یک سال166/9M
  • میانگین ارزش یک ماه265/3B
  • میانگین ارزش سه ماه219B
  • میانگین ارزش یک سال301/6B
  • زمینه فعالیت: بانک صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد ابراهيم مقدم نودهي
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  0/071,462874/9B199/7B3/46%-1/07%-
  وبملت
  و
  1/995,1201/2T1/8T31/39%49/4B1/36%3/07
  وملل
  و
  3/384,09039/3B82/1B1/42%-5/2B1/14%-
  توسعه
  ت
  -0/982,7175/3B00%---
  وشهر
  و
  2/6812,270257/9B190/8B3/31%-0/48%-
  وپست
  و
  -2/499,64033/7B154/1B2/67%2B1/21%4/57
  وآیند
  و
  -1/9210,083179/2B159/5B2/77%---
  وسالت
  و
  044,650291/7B333B5/77%-1/16%-
  وکار
  و
  0/532,82528/7B129/9B2/25%01/09%11/13
  سامان
  س
  2/893,667198/2B179B3/1%14/4B1/74%3/22
  وپاسار
  و
  -0/113,543200/4B970/1B16/82%-0/62%3/55
  وسینا
  و
  2/064,86367/5B124/4B2/16%37/7B2/23%10/13
  وبصادر
  و
  2/412,868345/2B507/6B8/8%8/7B1/95%73/54
  وخاور
  و
  0/195,1308/5B179/9B3/12%-2/6B0/96%7/52
  وپارس
  و
  0/532,464136/7B383/3B6/65%10/2B1/13%-
  ونوین
  و
  3/825,145895/5B155/5B2/7%149/1B0/69%5/15
  وزمین
  و
  0/957,45036/8B29/8B0/52%8/9B1/64%-
  سمایه
  س
  36,12014/4B24/7B0/43%03/42%-
  وگردش
  و
  2/9110,260199/2B153/9B2/67%103/6B1/72%22/11