وپاسار

آخرین قیمت
3,554-0/11%
قیمت پایانی
3,543-0/42%
حجم(مشکوک)
56/6M

وپاسار

|ممنوع-متوقف
بانک پاسارگاد|بورس
آخرین قیمت
3,554-0/11%
قیمت پایانی
3,543-0/42%
حجم(مشکوک)
56/6M
 • ارزش معاملات
  200/4B
 • تاثیر در شاخص
  -111/19
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/02%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وپاسار
  • ارزش بازار970/1B
  • تعداد معاملات2,970
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی42/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/62
  3,841بازه قیمت روز3,339
  106/2B
  حقیقی
  195/9B
  92/8B
  حقوقی
  3/1B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  3/55
  درصد سهم از صنعت
  17/65
  RSI
  54/72
  • حجم مبنا35/4M
  • تعداد سهام272,969,000,000
  • سهام شناور27.29%
  • EPS1,429
  • P/Eگروه-
  • P/S3/0666
  • میانگین حجم یک ماه14/9M
  • میانگین حجم سه ماه16/4M
  • میانگین حجم یک سال16/7M
  • میانگین ارزش یک ماه86/8B
  • میانگین ارزش سه ماه113/1B
  • میانگین ارزش یک سال136/3B
  • زمینه فعالیت: بانک صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مجید قاسمی
   نشانی امور سهام:
   ----

  نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  0/071,462874/9B199/7B3/63%-1/07%-
  وبملت
  و
  1/995,1201/2T1/8T32/95%49/4B1/36%3/07
  وملل
  و
  3/384,09039/3B82/1B1/49%-5/2B1/14%-
  توسعه
  ت
  -0/982,7175/3B00%---
  وشهر
  و
  2/6812,270257/9B190/8B3/47%-0/48%-
  وپست
  و
  -2/499,64033/7B154/1B2/8%2B1/21%4/57
  وآیند
  و
  -1/9210,083179/2B159/5B2/9%---
  وسالت
  و
  044,650291/7B333B6/06%-1/16%-
  وکار
  و
  0/532,82528/7B129/9B2/36%01/09%11/13
  سامان
  س
  2/893,667198/2B179B3/26%14/4B1/74%3/22
  وسینا
  و
  2/064,86367/5B124/4B2/26%37/7B2/23%10/13
  وبصادر
  و
  2/412,868345/2B507/6B9/24%8/7B1/95%73/54
  وتجارت
  و
  3/283,096935/5B697/8B12/7%-1/53%7/24
  وخاور
  و
  0/195,1308/5B179/9B3/27%-2/6B0/96%7/52
  وپارس
  و
  0/532,464136/7B383/3B6/98%10/2B1/13%-
  ونوین
  و
  3/825,145895/5B155/5B2/83%149/1B0/69%5/15
  وزمین
  و
  0/957,45036/8B29/8B0/54%8/9B1/64%-
  سمایه
  س
  36,12014/4B24/7B0/45%03/42%-
  وگردش
  و
  2/9110,260199/2B153/9B2/8%103/6B1/72%22/11