غبهنوش

|مجاز
غبهنوش|بورس
آخرین قیمت
62,4304.35%
قیمت پایانی
61,940
حجم(مشکوک)
451/3K
 • ارزش معاملات
  27/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

غبهنوش
 • ارزش بازار22/5B
 • تعداد معاملات553
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول0
 • سرانه خرید حقیقی2K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
61,580بازه قیمت روز55,720
27/7B
حقیقی
27/7B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا260K
 • تعداد سهام360,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیک
س
3.0518,74046/1B56B--17/9B3.74%
فسا
ف
2.909353/4B3/3B-01.67%
فالوم
ف
2.819,71011/1B13/8B-428/7M1.35%
پلوله
پ
2.9930,90018B7B-6/1B1.61%
لپیام
ل
-2.9530,4502/1B5/3B--1/8B0.04%
وتوشه
و
0.486,25033/9B37/7B-22/9B1.80%
نیرو
ن
-2.9939,05044/9B5/3B--3/6B0.52%
فرآور
ف
4.7232,650127/9B21/2B-30/5B0.98%
تاپیکو
ت
4.9619,440227/3B1997/5B-8/5B0.96%
سبزوا
س
3.575,470110/2B20/7B--6/1B0.71%
سباقر
س
0.1117,4103B10/5B--1/3B1.35%
لازما
ل
1.7922,5003/4B4/9B-04.33%
کایتا
ک
2.9131,1003/9B6/4B-194/8M1.42%
بایکا
ب
2.9615,9001/6B8/2B-326/6M4.50%
خاذین
خ
2.962,98156/2B13/3B--109/9M1.03%
خصدرا
خ
2.972,35623/8B61/9B-943/6M5.88%
غمینو
غ
-1.4310,42066/6B15/5B--3/7B0.66%
فملی
ف
0.128,030801/3B4830B--55/2B0.67%
خنصیر
خ
-1.5717,090232/3B24/2B-9/4B1.05%
سپرمی
س
0.9537,0501/1B1/3B-10/1M26.58%
حسینا
ح
1.9414,05043/8B35/4B--15/8B0.34%
ساذری
س
2.168,3306/6B1/9B-00.81%
فولای
ف
-1.015,85046/2B6/6B--3/7B0.64%
بشهاب
ب
5.0023,22048/9B17/2B--1/8B1.81%
قاسم
ق
4.907,700106/5B38/5B-4/2B1.40%
ونفت
و
0.176,06077/8B29/9B-1/8B0.47%
سفانو
س
-1.1692,7808/4B46B--213/4M0.64%
پاکشو
پ
2.646,11023/1B298/6B--8/7B0.57%
سصوفی
س
2.8433,04028/4B37/1B-2/2B1.17%
خگستر
خ
2.584,8601126B192/2B--13/4B0.88%
خودکفا
خ
2.968,34028/4B62/5B-5/8B9.73%
وسنا
و
2.9815,51032/3B53/7B--17/4B0.80%
وآذر
و
4.1711,210911B20/1B-66/6B0.78%
شتولی
ش
1.9918,4208/2B4/6B-00.92%
وتوس
و
0.7015,62027/5B31/5B-4B0.57%
تپکو
ت
2.961,80931/6B38/2B-020.00%
غگل
غ
1.784,631120/3B46/8B--21/5B0.95%
سفارود
س
2.9412,2205B1/5B-122/4M1.69%
شلرد
ش
-0.559,010182/7B81/5B-3/9B0.77%
وآتوس
و
-3.00193,8504/2B4B-00.56%
داراب
د
2.931,0303/4B3/6B-01.42%
غدیس
غ
1.1817,900214/7B21/1B--641/5M0.49%
فمراد
ف
4.9921,98054B7/7B-864/2M1.15%
غدشت
غ
0.9533,02059/8B22/4B--169/6M0.65%
فاهواز
ف
0.834,0119B22/7B--402/3M1.00%
وارس
و
2.9819,20019/7B9/9B--5/3B1.04%
ساینا
س
-0.7533,50028/7B8/3B--27/8M0.69%
فنرژی
ف
1.9728,0002/6B4/6B-028.25%
مارون
م
-0.49182,7505/1B1455/2B--1/9B0.36%
شتوکا
ش
-0.1618,31014B6/9B--910M0.93%
بکاب
ب
3.4740,230168/8B5/6B-805/9M0.79%
پشاهن
پ
-2.9966,8501B3/9B-00.33%
واعتبار
و
7.003,53128/1B6/4B-374/3M1.83%
کساپا
ک
0.3630,35068/2B19/1B-00.91%
شکبیر
ش
-0.1188,25082/3B317/3B--74/9B0.12%
غدام
غ
4.9955,90089/2B9B-4/7B0.89%
کمنگنز
ک
3.0419,20047/5B28/6B-3B0.94%
سدور
س
-1.4510,14038/6B6/5B-13/9B1.20%
کرازی
ک
0.571,771120/5B37/3B--22/4B0.73%
ثاصفا
ث
-2.0216,7902/1B2/6B-01.35%
ممسنی
م
-1.5216,28016/4B22/5B--3/5B0.94%
سایرا
س
1.9638,7506/2B1/8B-2/1B0.53%
ساراب
س
4.7627,5007/3B35/8B-01.79%
سفارس
س
0.3729,83052/4B168/9B--9/4B0.81%
ومشان
و
2.98150,60053/7B3B-12/2B2.05%
سجام
س
2.992,3738/6B16/1B-5/8B5.68%
پلاست
پ
0.9911,33041/1B5/6B--10/3B1.05%
شسم
ش
-1.99263,2501/2B2/6B-8/7M0.18%
فوکا
ف
-0.6413,90017/5B83B--2/2B0.99%
آینده
آ
1.596,94041/2B2/9B-10/5B1.02%
فولاژ
ف
0.7216,60015/4B401B--6/4B0.59%
سیلام
س
-1.5715,8404/8B18/8B-00.88%
خفولا
خ
2.9238,700186/5B11/2B--9/3B1.00%
لخانه
ل
-1.4723,85015/2B21/1B--9/7B0.71%
حبندر
ح
2.9914,79011/1B11/1B-3B2.45%
غمهرا
غ
4.999,72010/3B18/8B-4/7B20.56%
ارفع
ا
-25,15033/9B302/4B--9/9B0.83%
سفاسی
س
1.513,96715/9B2/6B--1/5B1.40%
کدما
ک
2.7864,570101/8B16/2B-248M0.64%
تکنو
ت
4.906,4004/2B5/6B-332M16.82%
حتاید
ح
2.506,57027/4B46/2B--142/1M1.78%
غفارس
غ
-1.0410,56026/7B12/2B-1/2B0.60%
کفرآور
ک
0.1816,88028/9B3B--1/9B0.95%
سبجنو
س
1.8246,97018/4B18/5B-2/2B0.58%
زنجان
ز
2.982,1445/7B13/1B-1/5B3.99%
ساروم
س
0.2437,02016/2B37B-4/9B0.76%
ثمسکن
ث
1.695,39078/6B34/1B-10/7B1.02%
تپمپی
ت
1.3125,82015/7B28/1B-4/7B2.05%
شرانل
ش
0.2580,3508/5B161/2B--1/1B0.61%
ولراز
و
2.2935,70014B2/2B-235/6M1.43%
تلیسه
ت
3.734,408114/8B21/9B-16/3B0.90%
خلیبل
خ
1.6131,2507/4B46/3B-317M0.88%
خلنت
خ
2.2734,78044/6B10/6B-00.50%
پارسان
پ
6.5738,130161/6B1609/9B-74/5B2.32%
بالاس
ب
4.9139,500179/7B5/9B-45/7B0.80%
سخاش
س
4.9389,14030/7B17/9B--15/8B0.64%
شکلر
ش
4.3338,12031/4B38/8B--2/3B1.28%
کسرا
ک
0.806,667176/2B28/6B--621/6M0.61%
کتوکا
ک
-0.608,30083/6B16/5B-00.46%
تپولا
ت
-0.9920,0503/7B2/5B-00.80%
فخاس
ف
4.9713,37019B320/4B-803/1M0.63%
خپویش
خ
-0.8519,88048/4B34/9B-7/1B0.80%
دهدشت
د
-1.1714,12014/8B22/2B--5/7B1.55%
کاما
ک
-0.724,658261/8B93/4B-1/2B0.63%
جهرم
ج
2.939306/6B3/1B-01.26%
سمتاز
س
2.9745,8006/6B46/8B-3/2B2.32%
سکرما
س
4.7022,59011/1B34/7B-01.60%
کیسون
ک
1.412,12633/2B43/5B-117/5M1.25%
بمیلا
ب
2.9410,49047/6B11/9B--27/9B0.84%
زمگسا
ز
4.9836,64035/7B11B-637/7K1.69%
کازرو
ک
0.4216,33013/6B20/4B--4/1B0.90%
ومعادن
و
-0.166,290346/4B1208/4B-3/9B0.62%
لپارس
ل
4.9999,480147B30B--6B1.10%
شفارس
ش
6.981,536117/8B18/5B-3/6B0.78%
سقاین
س
4.9857,27017/1B14/3B-9/1B3.01%
واحیا
و
2.9819,37038/2B155B--11/1B3.74%
شصفها
ش
-1.85172,85044/3B51/7B--10/3B0.38%
خزر
خ
1.814,53183/6B16/1B--1/3B0.81%
فافزا
ف
1.8643,40011/6B3/9B-53/3M1.62%
شلعاب
ش
1.729,40031/3B5/7B--2/3B1.57%
ورنا
و
0.997,200235/1B83/4B-29/9B1.02%
وپترو
و
4.7420,94064/1B39B--9/9B0.73%
غبشهر
غ
1.583,281115/9B96/5B--2/3B0.82%
وثوق
و
2.3326,10055/9B8/4B-1/7B1.37%
کگاز
ک
4.9823,37048/5B19/9B-8/4B1.31%
کباده
ک
2.9911,46033/3B8/7B--3/4B0.99%
کقزوی
ک
-1.5023,10027/2B32/9B--6/1B0.69%
فسدید
ف
-0.9583,8003B8/2B-00.29%
وپخش
و
3.0741,0807/3B150/1B-1/2B1.87%
سنیر
س
1.6638,54036/4B8/9B-423/7K0.64%
فزرین
ف
-1.435,37441/9B16/1B-888/2M0.53%
ویسا
و
2.896,76032/7B7/7B-580/5M1.37%
پخش
پ
-2.3533,20037/1B79/9B--6/6B0.44%
خمهر
خ
2.393,129106/1B20/8B-693/5M0.91%
سشمال
س
6.9712,73019/7B21/6B-5/2B2.27%
زاگرس
ز
-1.39183,750109/2B442/6B--11/3B0.52%
سیدکو
س
-13,66015/1B81/8B-5B3.46%
شرنگی
ش
1.1538,95020/8B19/9B-00.96%
غشان
غ
3.607,77018/5B13/3B--4/2B0.98%
وثنو
و
0.262,34310B5/8B--2/4B0.90%
رتاپ
ر
7.003,57821/4B32/2B-6B11.59%
جم
ج
-0.5452,07050/6B931/9B--5/4B0.69%
لخزر
ل
1.2315,63020/4B26/1B-403/4M1.10%
خمحور
خ
4.194,44835/4B28/5B-511/4M1.27%
شفن
ش
1.787,41085/5B230B-10/8B0.83%
خاهن
خ
6.994,758154/2B95/5B--14/4B1.27%
ثفارس
ث
4.9918,210281/5B33B-21B1.32%
شاراک
ش
6.9940,340284/7B330/6B--79/7B0.62%
غناب
غ
-3.00815,6503/3B15/8B-00.24%
وبشهر
و
6.897,65056/4B116/4B--3/7B2.11%
چکارن
چ
5.004,832117/9B11/6B--327M1.49%
فاراک
ف
1.872,151129/5B45B--16/6B0.78%
تابا
ت
2.8428,6009/9B1/8B-02.28%
شبندر
ش
0.1712,180619/7B1629/6B-81/7B0.84%
تشتاد
ت
2.995,4207/6B5B-2/2B1.33%
والبر
و
1.216,66039/7B90/5B-3/1B1.24%
آ س پ
آ
3.1510,61033/5B10/5B-00.54%
حرهشا
ح
-1.62139,1001/8B2B-01.46%
فپنتا
ف
0.1234,28073/4B35/5B--14/9B0.47%
فنوال
ف
1.899,10029/5B31/1B--10/8B0.67%
شکف
ش
1.9835,4501/6B9B-01.15%
رانفور
ر
5.535,699104/4B204/8B--35/6B0.80%
فسپا
ف
-7,580101/5B29/5B--1/7B1.02%
حکشتی
ح
3.7613,710866/8B796B--186B0.58%
غشوکو
غ
2.3410,2407/3B4/2B--404/3M0.85%
زنگان
ز
6.9471,30096/7B7/2B-10/3B0.88%
پلاسک
پ
5.004,91426/2B7/2B--2B0.73%
واحصا
و
2.9655,6003/8B11/7B-08.00%
ولانا
و
-2.5825,00010/6B2/5B-01.10%
سهرمز
س
4.9823,94082/8B44/2B--13/4B0.67%
پسهند
پ
1.0644,95012/6B15/6B--6/7B0.55%
تکنار
ت
2.9255,0003/9B3/4B-01.03%
خمحرکه
خ
6.877,400349/4B42/8B-730/6M1.06%
غالبر
غ
-0.6539,68058/4B18/4B--7/2B0.41%
کوثر
ک
2.103,49618/6B87/5B--4/2B0.66%
سمازن
س
-0.9420,11019/4B49/3B--1/1B0.85%
سصفها
س
5.00203,920401/8B102B-54/1B0.85%
رمپنا
ر
3.0913,390139/5B821/4B--13/9B0.85%
آرمان
آ
-0.476,3605B19/1B--3/5B0.30%
بپاس
ب
2.8321,35079/1B1268/2B--70/2B0.24%
خفنر
خ
3.9612,87056/9B14/9B-2B0.88%
شپاس
ش
4.9624,35045/7B58/4B-2/7B0.87%
شپاکسا
ش
3.642,45850/2B22/6B-1/5B1.15%
بموتو
ب
6.983,71352/3B53/9B--16/7B0.87%
سلار
س
2.9735,5503/8B8/5B--2/5B0.45%
سپاها
س
0.1816,35031/1B40/3B-3/6B1.05%
سرود
س
1.0834,17035/7B28/1B-25/1B2.23%
فخوز
ف
-0.544,086126/6B773/9B--14/1B0.63%
شپدیس
ش
0.92179,840378/5B1081/3B-57/3B0.73%
سشرق
س
0.2711,20048/7B29/9B-4/8B0.96%
خشرق
خ
4.9612,70031/4B14/4B-1/3B5.42%
غنوش
غ
1.9511,470248/6B11/5B--1/1B0.51%
میهن
م
1.394,85541/9B7/3B-1/6B0.48%
شیراز
ش
6.8635,500139/8B557/4B-19/4B0.59%
بتک
ب
-1.99306,450123/2M2/7B-00.50%
خریخت
خ
2.254,70623/7B11/2B-192M1.65%
سغرب
س
6.9930,21036/6B15/2B-18/5B3.39%
کمرجان
ک
3.448,61036/8B5/9B-00.88%
کهمدا
ک
-0.565,33037/4B40/2B--3/3B0.79%
هرمز
ه
-2.399,41096/7B460/1B--5/2B0.55%
شسینا
ش
6.983,035127/7B11B-7/9B0.71%
خوساز
خ
4.9722,810318/1B25/5B-15/3B0.62%
پدرخش
پ
1.2915,40088/6B7/8B--2/4B0.70%
غسالم
غ
6.845,540119/7B25/2B--9/1B1.11%
حتوکا
ح
5.003,6565/6B13/4B-3/6B16.91%
غشهد
غ
0.947,4907/3B6/2B-99/8M1.09%
بترانس
ب
6.382,913338/4B106/3B-31/9B0.71%
تکمبا
ت
2.586,31040/2B11B-1B0.64%
حپترو
ح
-0.3336,58019/2B7/3B--29/8M0.97%
بساما
ب
1.0311,65016/6B58/6B--2/6B1.08%
بکام
ب
1.893,77955B37/3B--308/5M0.74%
شاملا
ش
-2.8213,86093B37/3B--27/2B0.23%
کروی
ک
-0.4433,38080/5B81/2B-3/9B0.72%
ختراک
خ
4.9813,46091/5B25B--1/9B1.16%
غشصفا
غ
1.8518,66030/4B21/7B--1/5B1.09%
کپشیر
ک
4.999,04067/4B13/6B-5/9B0.92%
غپینو
غ
3.374,13456/1B37/5B--10/7B0.77%
شخارک
ش
-1.1958,72042/1B349/8B--7/2B0.64%
فارس
ف
5.0012,390282/9B6064/9B-186B11.52%
سدشت
س
-2.2338,8109/6B45/1B-3/7M1.28%
غپاک
غ
4.9414,05054/3B19/7B--140/3M1.00%
تایرا
ت
-1.8638,26032/3B121/6B--12/4B0.30%
سهگمت
س
2.2752,4403/7B39B--220M1.34%
کفپارس
ک
5.006,04098/7B9/9B--3B1.16%
سبهان
س
-0.0863,08032/3B12/7B--5/1B0.49%
مبین
م
4.2233,50032/1B700/2B-9B1.81%
بفجر
ب
2.5922,82013/3B455/5B-2/6B1.32%
غپآذر
غ
0.8933,40062/5B9/8B--3/4B1.02%
بنیرو
ب
6.985,16330/1B48/6B--2/3B1.21%
شبصیر
ش
4.8931,550157/4B80/4B-17/5B0.67%
حفارس
ح
3.2811,970384/9B31B-56/2B1.07%
شیران
ش
-0.3912,780192/8B246/2B--53/9B0.39%
کسرام
ک
1.577,76028/3B7/6B--1/5B1.30%
تکشا
ت
-1.8331,81025/9B6/3B--821/6M0.78%
فاسمین
ف
-0.958,330206B199/2B-51/6B0.54%
فلوله
ف
0.932,70258/7B18/1B--998/4M0.83%
سکرد
س
3.068,39042/6B18/5B--801/1M0.86%
لابسا
ل
-1.555,69021/8B15/4B--1/5B0.52%
لسرما
ل
4.9531,86038/8B7/1B--927M0.49%
کاوه
ک
1.2811,11077/3B354/9B--6/5B0.90%
تیپیکو
ت
4.4828,0009/2B320/4B--5/8B0.41%
خکار
خ
6.983,731181/4B13B-19/1B1.62%
خرینگ
خ
4.3737,96065/3B17B-837/9M0.54%
شپارس
ش
-0.657,67027/4B8/4B--795/2M0.67%
بسویچ
ب
4.866,42031/5B51B--3/3B0.83%
کفرا
ک
-0.509,95028/5B20B--2/5B0.32%
شگل
ش
6.946,39014/9B16/8B-10B12.50%
لبوتان
ل
4.5213,30022/5B33/5B--8/2B0.73%
غچین
غ
4.265,87051/5B12/6B--8/6B0.91%
خچرخش
خ
2.4823,43047/4B22/1B-3/5B1.16%
فلامی
ف
4.999,460130/4B5/7B--19/1B0.48%
سفار
س
0.89107,22013/7B25/1B-243/9M0.86%
غشاذر
غ
5.067,29023/2B10B-1/9B1.41%
فایرا
ف
4.976,90089/1B264/6B-30/1B2.41%
فسرب
ف
0.402,28359/4B25/2B-2/5B0.70%
شکربن
ش
0.924,50945/4B28/9B-9/9B1.28%
کاذر
ک
-2.546,18056/2B12/3B--63/4M0.52%
سخوز
س
3.3348,15018/3B68/3B--3/7B0.92%
رکیش
ر
5.003,5054/3B25/4B-05.54%
ساربیل
س
-1.1447,76051/4B22/9B-8/9B1.24%
ختوقا
خ
0.336,150237/9B37/6B-381/2M0.55%
ستران
س
0.4752,98030/8B92/7B--1/7B1.34%
غگرجی
غ
4.992,21150/3B8/4B--3/9B1.27%
فنورد
ف
0.3320,92032/3B33/3B--14/8B0.48%
ثامان
ث
-3.8822,43068/2B5B--1/9B0.61%
غاذر
غ
0.1241,710194/3B6/6B-60/3B0.53%
فجر
ف
1.976,70052B57B--4/6B0.85%
کبافق
ک
4.9734,40094/7B41/8B-39/6B1.70%
سخزر
س
0.9733,96019/7B17/1B--11/4B0.59%
کرماشا
ک
1.4378,64050/2B280/5B-16/5B0.88%
فاذر
ف
-1.062,249317/9B40/5B-37/6B1.04%
شدوص
ش
4.7116,13026/7B15/6B-3/3B0.86%
فروس
ف
3.317,61024/1B31/2B--5/6B1.06%
فولاد
ف
-6,310979B5048B--16/4B0.70%
آبین
آ
2.968,30048/6B15/1B-4/2B1.74%
پترول
پ
2.432,921349B206/2B-4/6B0.70%
زگلدشت
ز
2.3020,39028/5B14/3B--5/8B0.63%
غگلستا
غ
1.7318,12097/4B11/6B--4/6B1.12%
غگلپا
غ
6.9938,25011/5B14/1B-9/6B102.86%
آپ
آ
2.298,13078B44/7B--398/5M0.73%
بورس
ب
-0.998,050403/8B145/4B-26/8B0.64%
سیستم
س
1.1610,3808/1B104/9B--4/8B0.41%
برکت
ب
2.8715,570289/9B113B-2B0.64%
غگز
غ
4.996,4349B2/5B-341M1.04%
شگامرن
ش
4.99623,600182/1M37/4B-6/2M1.04%
رویش
ر
10.003,288,123164/4M--01.00%
غشهداب
غ
-0.122,52682/4B15/4B-284/8M0.60%
زشگزا
ز
3.198,17047/6B7/8B--141/3M0.75%
نگین
ن
5.3183,300681/9M--211/3M0.90%
بهپاک
ب
4.556,41042/6B26/4B-662/4M0.96%
امید
ا
1.995,55420/5B85/1B-00.60%
پرداخت
پ
0.9311,8803B95/8B--188/3M0.61%
ولشرق
و
2.063,79433/7B5/3B-1/7B1.34%
غنیلی
غ
0.666,0704B2/4B-01.00%
شفا
ش
4.8120,460183B55/5B-87/4B0.49%
خعمرا
خ
2.967,4601/9B10/7B-06.00%
وحکمت
و
2.962,43123/4B7/6B-5/7B3.14%
زبینا
ز
6.994,38098/9B16/1B-9/3B1.47%
زقیام
ز
0.522,899110/4B20B-604/1M0.76%
وپسا
و
2.481,86452B4/6B-22/8B1.87%
تبرک
ت
2.3512,28018/6B27/2B-01.06%
سپ
س
4.9415,68010/6B187B--6/1B0.58%
شوینده
ش
4.8521,84012/8B22/3B--2/3B0.80%
سکارون
س
2.2461,65012/3B12/9B-00.96%
شپلی
ش
2.9110,850151/4B39/1B-7/1B1.44%
شمواد
ش
2.9970,50028/9B10/1B-701K1.34%
تاپکیش
ت
-0.5415,080138/1B26/7B--9/5B1.17%
فماک
ف
4.7616,580702/2M6/9B-06.00%
کمینا
ک
2.909,56072/2B12/2B-10/9B1.63%
مادیرا
م
2.134,056126/7B57/9B-17/6B0.97%
زپارس
ز
-1.9463,45013/9B87/6B-606/1M0.32%
زکشت
ز
2.6040,30096/1B11/8B-3/2B0.66%
خفناور
خ
-0.8024,65095/1B2/5B-3/7B1.09%
پارس
پ
0.033,50756/2B1665/7B-10/4B0.63%
جوین
ج
2.975,89034/4B44B--3/6B1.52%
نوین
ن
1.962,26442/1B11/2B-492/4M0.86%
زدشت
ز
0.4931,25042/9B21/3B--5/9B0.64%
وامیر
و
0.20292,2508/7B24/7B--1/3B0.59%
نوری
ن
4.52142,810493/7B1287/9B--16/4B0.71%
تنوین
ت
3.884,20439/3B103/7B--604/1M0.58%
شفارا
ش
2.856,12015/1B16/2B-5/6B2.47%
زماهان
ز
0.968,49046B9/5B-00.86%
فنفت
ف
-1.5130,050298/9B35/2B-2/1B0.44%
لوتوس
ل
3.444,8613/8B120/4B-39/1M0.71%
سیمرغ
س
5.6929,890264/5B38/6B--91/9B0.51%
زفکا
ز
5.5414,00069/9B21/4B-13/3B1.80%
زشریف
ز
3.465,33447/1B12/9B--6/4B0.88%
کالا
ک
1.8321,110472/8B175/7B-8/3B0.69%
خراسان
خ
4.97133,19023/5B247/5B--1/9B1.05%
شلیا
ش
-2.9654,000365/5M4/2B-01.00%
فسازان
ف
3.865,25026/6B16/1B--2/6B1.30%
غبهار
غ
3.0019,56061/5B7/6B-10/3B1.68%
جم پیلن
ج
1.77178,66016B362/8B--2/6B0.69%
تاصیکو
ت
-0.0616,69037/8B517/7B--15/8B0.47%
دکپسول
د
1.7770,70025/9B21/5B-6/9B1.48%
درهآور
د
-6.0170,550219/8B17/6B--78/7B0.20%
رنیک
ر
2.9610,00025/5B32/8B-2/7B1.59%
غویتا
غ
1.206,630211/5B23/7B--4/5B0.65%
هجرت
ه
-1.1031,80014/5B50/6B--2/2B0.59%
دتوزیع
د
4.9935,75052/8B64/4B-34/5B2.50%
شصدف
ش
-0.4841,40033/6B28/9B--2/6B1.62%
کویر
ک
5.003,658187/7B137B--10/9B0.96%
فروی
ف
-1.089,09058/1B16/4B-532/7M0.93%
کلر
ک
-2.2759,400654/6B39/5B--59/7B0.35%
قرن
ق
0.8411,97032/8B48B--3/3B1.15%
ساوه
س
-111,80017/3B73/3B--2/9B1.98%
غگیلا
غ
-0.2123,90032/5B9/8B-5/5B3.49%
زکوثر
ز
3.1718,16054/5B35/8B-01.22%
شگویا
ش
-14,090103/7B337/3B-1/9B0.84%
آریا
آ
5.00102,550407/6B1415/7B-38/4B4.90%
اخزا821
ا
-1.91848,45084/8M--0-
غزر
غ
2.944,001171/3B72B-20/8B2.11%
بخاور
ب
3.393,2907B7/8B--1/5B1.11%
سیتا
س
1.2213,98043/5B155B--7/5B4.08%
باران
ب
1.893,7675/2B4/6B-01.50%
شاروم
ش
0.5428,00058/6B19/5B--5/7B4.71%
زملارد
ز
4.9913,050351/7B10/4B-299/6B16.88%
امین
ا
-0.238,5806/9B154/1B--3/5B7.13%
غکورش
غ
1.5112,70029/5B153/4B--1/8B2.63%
بنو
ب
2.444,60477/1B27/4B-13/1B0.46%
سپید
س
1.2823,260234/9B69B-20/6B1.26%
غصینو
غ
4.7813,730105B138B--15/3B0.73%
سپیدار
س
-2.1741,05022/2B28/4B--8/7B4.12%
بوعلی
ب
4.9854,850632/2B789/3B-30/5B0.73%
اخزا909
ا
0.00956,15033/4B--00.20%
اخزا910
ا
0.05875,00087/5M--01.00%
فتوسا
ف
3.467,77071/4B11/1B--912/1M2.44%
فگستر
ف
2.136,26048/8B9/3B--6B3.36%
تمحرکه
ت
2.307,14039/9B2/5B-00.86%
فزر
ف
-0.9436,700297/5B110/5B-70/8B1.12%
کیمیاتک
ک
2.3514,73015/5B59/3B--12/3B1.66%
سغدیر
س
-7,07012/1B46/3B--1/9B0.52%
خبنیان
خ
-0.368,220287B81/9B--88/3B0.67%
فروسیل
ف
1.0119,0101/4B30/4B--355M0.79%
توسن
ت
-0.8416,500184/1B49/4B-5/8B1.63%
اخزا914
ا
1.28836,00083/6M--01.00%
لطیف
ل
-0.9573,20014B14/6B--3/8B4.99%
فجهان
ف
2.543,88427/6B297/1B--2/4B6.77%
انتخاب
ا
-1.3824,950233/7B249/5B--27/3B3.03%
شکام
ش
1.849,860110B39/8B-3/7B0.43%
اردستان
ا
4.2724,19091/1B27/7B--12/1B2.57%
اخزا003
ا
0.64739,88074M--01.00%
اخزا001
ا
0.68678,2704/9B--00.96%
اخزا005
ا
0.04703,7101/5B--00.41%
اخزا006
ا
0.16691,6007/1B--03.16%
اخزا002
ا
-0.00654,7507/7B--01.77%
فسبزوار
ف
-0.3228,020112/8B111/8B-23B2.23%
میدکو
م
0.5411,20086/6B1570/8B--7/9B0.68%
فافق
ف
1.645,6109/4B19/6B--3/8B1.41%
فسوژ
ف
4.8618,79069B15/2B-5/3B0.83%
اخزا008
ا
0.14669,13066/9M--0-
فغدیر
ف
-0.488,2608/6B289/8B--2/2B0.47%
اخزا007
ا
-0.83669,3402/7B--03.00%
غدانه
غ
4.3522,700156/4B12/3B--15/6B0.66%
درازی
د
-2.7624,90013/1B24/7B--5/1B0.50%
گلدیرا
گ
0.676,240191B50/6B-73/4B0.42%
تجلی
ت
-1,72284/4B106/6B-8/8B1.24%
شجم
ش
1.229,13016/6B59/3B-728/8M0.95%
اخزا009
ا
-3.62647,90017/6B--030.50%
فروژ
ف
1.7159,30057/6B65/3B--13/4B3.12%
کایزد
ک
0.238,52028B6B--1B0.68%
بکابل
ب
2.8624,70084/3B25/7B-21/7B1.33%
تپسی
ت
-3.277,020108/6B17/5B--13/1B0.34%
شملی
ش
4.968,26023/8B10/7B-23/8B-
سارو ج
س
-1.8434,85010/4B46/4B--3/3B0.52%
ذوب
ذ
4.984,6552128/8B329/7B-829/6B2.20%
اهرم
ا
2.6722,2503188/7B---122/5B0.90%
تفارس
ت
3.005,840125/2B29/2B-30/1B2.39%
هم وزن
ه
2.9214,597254/7B--81/3B0.90%
تماوند
ت
-1.175,99019/4B41/4B--1/4B0.73%
غپونه
غ
2.9013,3408/7B12/2B-00.84%
اخزا101
ا
0.50589,00053/8B--00.27%
تضمین
ت
1.3314,10633/1B---1/4B2.04%
اخزا103
ا
0.34568,22038/3B--00.64%
ارزش مسکن
ا
0.2812,0878/4B---1B0.93%
ثنا
ث
2.4714,9501/8B--291/7M1.25%
توان
ت
5.2520,6682383/1B--427/6B0.71%
کاریز
ک
2.941,4756/5B0-00.41%
کیمیا
ک
0.786,34030/1B19/4B--3/2B0.72%