انرژی

آخرین قیمت
57,3001/56%
قیمت پایانی
56,6700/44%
حجم(مشکوک)
5M

انرژی

|مجاز
سایراشخاص بورس انرژی|بورس
آخرین قیمت
57,3001/56%
قیمت پایانی
56,6700/44%
حجم(مشکوک)
5M
 • ارزش معاملات
  284/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-26/93%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  انرژی
  • ارزش بازار103/1B
  • تعداد معاملات3,163
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول23/9B
  • سرانه خرید حقیقی3/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/82
  62,330بازه قیمت روز54,190
  262/7B
  حقیقی
  238/7B
  18/4B
  حقوقی
  42/4B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  183/32
  درصد سهم از صنعت
  9/51
  RSI
  40/09
  • حجم مبنا720K
  • تعداد سهام1,800,000,000
  • سهام شناور84.26%
  • EPS344
  • P/Eگروه-
  • P/S209/4217
  • میانگین حجم یک ماه3/8M
  • میانگین حجم سه ماه3/7M
  • میانگین حجم یک سال4M
  • میانگین ارزش یک ماه125/9B
  • میانگین ارزش سه ماه127/2B
  • میانگین ارزش یک سال202/2B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  بورس
  ب
  2/377,750154/5B141/8B13/07%3/2B0/83%58/35
  امید
  ا
  0/666,02015/7B92/1B8/49%230M0/66%20/97
  تنوین
  ت
  1/324,56013/7B112/7B10/39%-7B0/94%6/36
  لوتوس
  ل
  -2/054,0397/8B138/9B12/8%-243/5M0/94%9/39
  کالا
  ک
  3/6922,940267/9B193/6B17/85%-0/97%32/98
  فرابورس
  ف
  313,920291/5B118/3B10/9%-7/3B0/82%67/03
  تملت
  ت
  1/372,88923/9B78/2B7/21%-48/3M2/35%13/8
  امین
  ا
  0/296,97080/3B125/6B11/58%-603/8M3/04%-
  تفارس
  ت
  -0/643,57835/1B35/6B3/28%8B1/93%-
  تماوند
  ت
  -1/876,83022/5B47/9B4/41%-11/3B0/45%-