واتی

آخرین قیمت
17,180-0/52%
قیمت پایانی
17,3500/46%
حجم(مشکوک)
1/9M

واتی

|مجاز
سرمایه گذاری آتیه دماوند|بورس
آخرین قیمت
17,180-0/52%
قیمت پایانی
17,3500/46%
حجم(مشکوک)
1/9M
 • ارزش معاملات
  33/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-28/31%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  واتی
  • ارزش بازار77/3B
  • تعداد معاملات433
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-9/4B
  • سرانه خرید حقیقی10/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/89
  19,080بازه قیمت روز16,600
  20/5B
  حقیقی
  29/8B
  12/7B
  حقوقی
  3/3B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  4/87
  درصد سهم از صنعت
  1/36
  RSI
  47/23
  • حجم مبنا1/8M
  • تعداد سهام4,500,000,000
  • سهام شناور20.57%
  • EPS2,133
  • P/Eگروه-
  • P/S4/6622
  • میانگین حجم یک ماه4/5M
  • میانگین حجم سه ماه2/9M
  • میانگین حجم یک سال3/7M
  • میانگین ارزش یک ماه44/2B
  • میانگین ارزش سه ماه26/2B
  • میانگین ارزش یک سال34/7B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@adic.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدرضا رستمی
   نشانی امور سهام:
   تهران- خیابان شهید احمد قصیر(بخارست) کوچه ششم پلاک 16

  نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  -2/27,23053/7B21/3B0/37%-466/7M1/16%3/14
  وشمال
  و
  -2/4220,6508B2/5B0/04%---
  آریان
  آ
  0/945,450115/5B316/8B5/58%15/7B1%12/25
  فلات
  ف
  2/8953,450119/7B20/8B0/37%3/2B0/76%13/46
  وسپه
  و
  05,72035/7B133/6B2/35%2/4B0/91%4/18
  وبهمن
  و
  -1/75,19039/5B72/7B1/28%12/7B1/11%5/77
  وصنعت
  و
  1/342,52937/9B44/8B0/79%1/3B1/89%4/72
  وتوصا
  و
  4/0712,920356/6B51/2B0/9%69/3B0/61%8/38
  وایرا
  و
  34,17913/1B9/3B0/16%2/6B1/17%25/18
  اعتلا
  ا
  0/374,28116/5B13/1B0/23%-208/8M1/86%5/66
  سنوین
  س
  -1/597,50021/8B7/4B0/13%-4/9B1/43%10/51
  وکادو
  و
  1/7429,250121/9B23/3B0/41%3/5B1/64%14/72
  وآرین
  و
  0/892,13726/2B8/6B0/15%-424M2/07%-
  معیار
  م
  2/9921,9004/4B6/7B0/12%2/7B4/99%48/89
  وگستر
  و
  3/8218,070224/2B14/8B0/26%-0/49%-
  گوهران
  گ
  4/975,690147B37B0/65%14/9B3/98%5/82
  وخارزم
  و
  -2/025,880142/6B108/8B1/92%-8B0/86%3/08
  ودانا
  و
  2/917,07036/5B9/5B0/17%28/3B2/71%2/16
  سدبیر
  س
  -5/0334,35069/9B8/5B0/15%2/5B0/88%-
  وسکاب
  و
  0/33,63420/2B43/6B0/77%-11/6B0/93%2/96
  وبیمه
  و
  0/492,05943/2B32/8B0/58%-406/1M1/21%7/97
  وتوسم
  و
  -0/885,70011/9B45/2B0/8%-3/1B0/79%3/48
  ونیرو
  و
  -3/113,54383/9B36/6B0/64%1/7B0/97%92/57
  وسبحان
  و
  -0/972,99061B23/1B0/41%-13/9B0/72%4/45
  ونیکی
  و
  0/248,23020/6B288/1B5/07%-4/6B1/26%5/95
  وساپا
  و
  -3/216,810448/5B131/5B2/31%-21/9B0/78%23/42
  وبوعلی
  و
  -0/024,1689/5B25B0/44%01/09%3/23
  وصنا
  و
  2/742,22858/7B18B0/32%3/2B0/94%32/8
  وجامی
  و
  -2/972,69714/4B5/3B0/09%-4B0/85%41/28
  وبرق
  و
  2/9772,700620/4B25/6B0/45%21/9B1/18%2/2
  وپویا
  و
  0/794,234107/5B29/6B0/52%7/8B1/97%5/62
  سرچشمه
  س
  -1/1511,190174/3B85/4B1/5%86/4B1/45%18/78
  وآداک
  و
  311,4193/1B10B0/18%---
  وملت
  و
  1/984,636422/1M4/6B0/08%014/5%135/8
  وفتخار
  و
  -0/792,87415/7B5/8B0/1%00/88%22/07
  وآوا
  و
  -6/814,71046/5B6/1B0/11%-2/3B0/82%23/39
  صبا
  ص
  -4/173,997233/5B454/6B8%-1/47%7/47
  وسیستا
  و
  -4/8661710M92/9B1/63%---
  وساشرقی
  و
  0/474296B88/1B1/55%---
  وسکهبو
  و
  -2/651,1305/2M43B0/76%---
  وسگلستا
  و
  -574033/7M84/3B1/48%---
  وسخوز
  و
  -4/9633137/3M154/6B2/72%---
  وساربیل
  و
  -51,28012/2M76/9B1/35%---
  وسلرستا
  و
  -3/974718/2B42/7B0/75%---
  وسیلام
  و
  -51,2405/9M5/9K0%---
  وسفارس
  و
  -4/951,0305/5M258/2B4/54%---
  وسرضوی
  و
  -4/9772586/1M241/2B4/24%---
  وسزنجان
  و
  -4/931,4195M63/5B1/12%---
  وسخراج
  و
  -9/962,2098/5M122/1B2/15%---
  وسمازن
  و
  -4/959705/1M173/9B3/06%---
  وسصفا
  و
  -4/9472983/4M160/3B2/82%---
  وسهمدا
  و
  0/251313/8B58/6B1/03%---
  وسقم
  و
  -4/951,33232M66/2B1/17%---
  وسهرمز
  و
  -2/69648119/9B62/5B1/1%---
  وسکرد
  و
  0/2343119/8B39/6B0/7%---
  وسکرشا
  و
  -0/6943210/5B37B0/65%---
  وسمرکز
  و
  -51,400284/4M103/7B1/82%---
  وسیزد
  و
  -4/951,27476/6M72/1B1/27%---
  وسخراش
  و
  -4/971,36926M89/2B1/57%---
  وسگیلا
  و
  -0/464335/1B64/6B1/14%---
  وساغربی
  و
  0/4642921/3B69/1B1/22%---
  وسکرمان
  و
  0/2343145/4B75/9B1/34%---
  وسبوشهر
  و
  -1/591,26012/4M59/8B1/05%---
  وکبهمن
  و
  4/024,641205/8B46/6B0/82%26/7B4/61%-
  وسپهر
  و
  -5/126,920136/6B514/5B9/05%-26/2B2/25%-
  وامین
  و
  -2/2614,54024B142/4B2/51%-8/6B1/08%-
  ومدیر
  و
  -0/395,09013/8B45/7B0/8%2/8B8/98%-
  ولقمان
  و
  2/986,81010/7B9/4B0/17%-1/62%-
  مدیریت
  م
  -1/054,10030/1B12/1B0/21%356/4M4/41%-
  وهامون
  و
  3/793,70577/3B18/3B0/32%4/1B3%-
  وتوسکا
  و
  2/9311,94040/8B9/9B0/17%19/1B0/8%-
  وطوبی
  و
  4/963,238144/4B9/9B0/17%24/4B1/43%-
  بهیر
  ب
  -2/9715,02060/8B9B0/16%-8B0/63%-
  صرزم411
  ص
  -1990,0009/9M-----
  والماس
  و
  4/992,59059/6B10/4B0/18%58/5B--
  ومهان
  و
  0/339,07032/6B272/7B4/8%-6/6B1/43%-
  ___
  _
  -1/48990,08014/7B-----