شکوه بامداد زاگرس
قیمت صدور
10,158
تصویر صندوق شکوه بامداد زاگرس

شکوه بامداد زاگرس

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
 • قیمت صدور
  10,158
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  267/90 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/67%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان زاگرس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۱۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
267,904,199,013
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,158ریال
 • قیمت ابطال
  10,153ریال
 • قیمت آماری
  10,221ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/67
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %26/39
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %26/26
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %29/66
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  223 ریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  747,768میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمصطفی کوشافر
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttp://shokouhfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک41/22%اوراق مشارکت47/87%واحدهای صندوق8/84%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/06%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق