واحیا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/19%
حجم
1
0
/
7
0
4
0
M
0

واحیا

|مجاز
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/19%
حجم
1
0
/
7
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  3
  0
  /
  3
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/2%
  • صنعت
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,400پایین ترین قیمت18,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/03/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/03/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 153/12 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  2
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/58 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 505/79 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
19,800بازه قیمت روز18,660
24/28 B
حقیقی
32/86 B
9/09 B
حقوقی
504/01 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
61/06
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مهندسی قائم سپاهان-سهامی خاص-51/73%شخص حقیقی2/27%شخص حقیقی1/93%شرکت تامین کشش ریلی اسپادانا-سهامی خاص-1/48%صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
27,8502/95
137/04 B
13/93 T
5/55%
-16/46 B
0/99-
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/02%---
وسناوسنا
18,0602/96
27/03 B
62/46 T
24/91%
3/39 B
1/15-
وآتوسوآتوس
7,4702/94
524/73 M
13/45 T
5/36%
0/00
4/5-
وارسوارس
32,6001/22
88/99 B
16/30 T
6/5%
16/05 B
1/53-
واعتبارواعتبار
4,8951/87
11/96 B
8/81 T
3/51%
174/89 M
1/39-
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
25/59%-0/98-
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/12%---
ولرازولراز
69,8002/95
150/86 B
4/26 T
1/7%
27/92 B
1/6-
وثوقوثوق
29,4001/9
69/23 B
9/41 T
3/75%
0/00
0/77-
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
6/86%
350/09 M
2/47-
وثنووثنو
2,984-4/25
32/33 B
7/46 T
2/98%
0/00
0/81-
واحصاواحصا
27,3005/2
53/95 B
11/53 T
4/6%
10/46 B
1/21-
ولاناولانا
38,200-1/45
64/87 B
3/82 T
1/52%
934/83 M
1/19-
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
2/39%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
1/2%---
ولشرقولشرق
6,1503/69
7/48 B
8/61 T
3/43%
-500/34 M
1/03-