واحیا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
حجم
2
0
/
4
0
9
0
M
0

واحیا

|ممنوع-متوقف
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
حجم
2
0
/
4
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  5
  0
  /
  7
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/2%
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,890پایین ترین قیمت18,220

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 146/80 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 3/63 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 290/27 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/56
18,900بازه قیمت روز17,800
29/90 B
حقیقی
26/27 B
15/91 B
حقوقی
19/54 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
58/35
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E7/96
 • P/Eگروه-
 • EPS2,303
 • P/S
  7/66
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/78 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/66 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مهندسی قائم سپاهان-سهامی خاص-51/73%شخص حقیقی2/27%شخص حقیقی1/94%شرکت تامین کشش ریلی اسپادانا-سهامی خاص-1/48%صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  155/50 M
  500/00 K

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
29,9004/36
76/89 B
14/95 T
5/94%
-2/02 B
1/423/49
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/02%---
وسناوسنا
17,1702/99
21/39 B
59/38 T
23/61%
7/10 B
1/6141/82
وآتوسوآتوس
7,4702/94
3/88 B
13/45 T
5/34%
0/00
0/97-
وارسوارس
37,5005/93
21/77 B
18/75 T
7/45%
11/25 B
9/5915/25
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
3/43%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
25/51%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/12%---
ولرازولراز
67,500-2/94
5/33 B
4/12 T
1/64%
0/00
0/05-
وثوقوثوق
32,5005/83
167/50 B
10/40 T
4/13%
4/50 B
1/2660/23
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
6/84%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,965-1/36
14/27 B
7/41 T
2/95%
-2/66 B
0/545/68
واحصاواحصا
26,6502/69
34/32 B
11/26 T
4/47%
3/38 B
1/525/95
ولاناولانا
38,7000
20/90 B
3/87 T
1/54%
-501/80 M
0/8288/24
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
2/38%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
1/19%---
ولشرقولشرق
6,170-3/64
9/97 B
8/64 T
3/43%
-937/56 M
1/0248/05