تابا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/89%
حجم
2
0
0
0
3
0
/
5
0
4
0
K
0

تابا

|مجاز
تابان نیرو سپاهان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/89%
حجم
2
0
0
0
3
0
/
5
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/6%
  • صنعت-3/7%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت33,300پایین ترین قیمت32,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۱۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۵/۱۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/08 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -463/66 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 250/30 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/23
34,900بازه قیمت روز32,900
6/26 B
حقیقی
6/72 B
463/66 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/26
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 564/97 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E316/15
 • P/Eگروه-
 • EPS104
 • P/S
  5/55
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 281/23 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 290/12 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-27/37%شخص حقیقی4/58%شخص حقیقی2/24%شخص حقیقی2/14%شخص حقیقی1/58%شخص حقیقی1/35%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/22%شخص حقیقی1/18%شخص حقیقی1/11%شخص حقیقی1%شرکت نوآوران صنایع پتروشیمی رضا-سهامی خاص-1%شرکت توسعه معادن وفلزات رضا-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  1/39 M
  12/32 K

نمادهای هم گروه (خدمات فنی و مهندسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنعت ساختمان
ص
1,0000
0/00
398/73 B
0/05%---
پیمانکاری نوین
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خفولاخفولا
57,7000/7
171/78 B
16/73 T
2/05%
0/00
3/67131/53
تپولاتپولا
22,200-2/93
544/37 M
2/80 T
0/34%
0/00
0/11-
توربین جنوب
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
رمپنارمپنا
12,620-2/35
65/92 B
757/20 T
92/88%
-21/94 B
1/029/11
رنیکرنیک
10,110-1/47
5/91 B
32/86 T
4/03%
27/88 M
0/937/75
رتکو
ر
26,4001/72
27/55 B
5/28 T
0/65%
0/00
3-