وسالت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/67%
حجم
1
0
8
0
/
7
0
3
0
M
0

وسالت

|ممنوع-متوقف
بانک قرض الحسنه رسالت|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/67%
حجم
1
0
8
0
/
7
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  5
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+20/6%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,800پایین ترین قیمت15,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۶
   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 117/86 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  0
  0
  3
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -4/54 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 275/02 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/64
16,220بازه قیمت روز15,280
226/62 B
حقیقی
231/16 B
68/59 B
حقوقی
64/05 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/06
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین-سهامی خاص-6/54%BFMصندوق.س.ا.ب.پویااطلس5/2%شخص حقیقی1/46%شخص حقیقی1/17%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/14%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/07%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1123/47
198/07 B
150/12 T
2/63%
29/52 B
1/08-
وبملتوبملت
4,5200/45
386/08 B
1595/56 T
27/9%
226/68 B
1/05-
ومللوملل
2,907-1/42
1/81 B
58/14 T
1/02%
-32/76 M
0/91-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,7802/96
89/21 B
230/17 T
4/03%
-38/86 B
2/25-
وپستوپست
10,4301/05
26/75 B
170/96 T
2/99%
-9/40 B
0/81-
وآیندوآیند
15,440-1/97
69/29 B
247/04 T
4/32%
-59/44 B
0/38-
وکاروکار
2,279-0/57
4/93 B
104/83 T
1/83%
-112/65 M
0/75-
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,945-0/34
21/90 B
142/16 T
2/49%
-9/61 B
0/61-
وپاساروپاسار
2,7180
148/04 B
877/83 T
15/35%
-100/37 B
0/15-
وسیناوسینا
3,302-4/25
5/46 B
83/82 T
1/47%
-2/40 B
1/05-
وبصادروبصادر
2,126-0/52
76/04 B
372/80 T
6/52%
-28/03 B
0/67-
وتجارتوتجارت
2,548-1/32
173/64 B
570/56 T
9/98%
-53/33 B
0/9-
وخاوروخاور
3,9630/13
56/61 B
198/15 T
3/46%
33/81 B
1/78-
وپارسوپارس
1,747-0/74
46/25 B
273/13 T
4/78%
136/76 M
0/7-
ونوینونوین
6,1403/79
109/40 B
186/81 T
3/27%
-25/50 B
0/95-
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/4%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,310-4/92
490/14 M
29/24 T
0/51%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,460-1/06
957/37 M
111/90 T
1/96%
0/00
0/95-
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/07%---