حگردش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/25%
حجم
1
0
/
1
0
6
0
M
0

حگردش

|مجاز
ریل گردش ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/25%
حجم
1
0
/
1
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  1
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/2%
  • صنعت+2/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,628پایین ترین قیمت3,503

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد با تامین کنندگان- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد همکاری با بانک کشاورزی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 5/71 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -900/45 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 134/57 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/13
3,714بازه قیمت روز3,498
6/46 B
حقیقی
7/74 B
1/28 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/49
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ریل پردازنوآفرین-سهامی خاص-43/04%شرکت تدبیرروشن تجارت منطقه آزادانزلی-س.خ-6/54%شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص-4/52%شرکت آرمان نگرخاورمیانه-سهامی خاص-2/33%شرکت نوآوران توسعه وتجارت خاورمیانه-سهامی خاص2/18%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار1/67%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/4%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار
  26/82 M
  -172/09 K

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,5301/41
10/49 B
51/22 T
4/39%
4/14 B
0/759/46
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
15,610-2/95
43/01 B
11/71 T
1%
0/00
0/8426/18
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/37%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
277,3502/99
6/67 B
4/16 T
0/36%
0/00
1/38-
حکشتیحکشتی
13,6600/96
437/71 B
788/48 T
67/59%
468/72 M
0/914/93
توریلتوریل
5,970-0/17
5/87 B
41/79 T
3/58%
-155/53 M
0/6712/87
حتوکاحتوکا
4,2030/38
11/89 B
14/88 T
1/27%
-485/91 M
1/2215/22
حپتروحپترو
44,310-2/94
2/28 B
8/86 T
0/76%
-573/42 M
0/4914/28
حفارسحفارس
2,0754/15
485/39 B
40/98 T
3/51%
-11/01 B
1/71135/88
حریلحریل
2,7932/28
53/45 B
13/31 T
1/14%
1/13 M
1/0919/31
حپارساحپارسا
62,1000/97
73/25 B
15/53 T
1/33%
-3/64 B
0/438/3
حسیرحسیر
13,760-0/22
19/24 B
16/59 T
1/42%
256/39 M
0/874/67
حآساحآسا
9,7100/52
2/48 B
17/48 T
1/5%
-141/09 M
1/128/56
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,185-0/97
50/60 B
23/66 T
2/03%
1/37 B
0/61-
حگهرحگهر
12,630-0/24
880/20 M
56/08 T
4/81%
90/16 M
0/44-
حشکوهحشکوه
5,000-2/91
10/59 B
8/63 T
0/74%
2/00 B
1/44-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---