حگردش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/3%
حجم
7
0
/
0
0
6
0
M
0

حگردش

|مجاز
ریل گردش ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/3%
حجم
7
0
/
0
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  /
  8
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/6%
  • صنعت+0/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,588پایین ترین قیمت3,498

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد با تامین کنندگان- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد همکاری با بانک کشاورزی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 5/64 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/95 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 413/68 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/69
3,714بازه قیمت روز3,498
22/75 B
حقیقی
24/71 B
2/09 B
حقوقی
139/07 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/48
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ریل پردازنوآفرین-سهامی خاص-43/04%شرکت تدبیرروشن تجارت منطقه آزادانزلی-س.خ-6/54%شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص-4/52%شرکت آرمان نگرخاورمیانه-سهامی خاص-2/33%شرکت نوآوران توسعه وتجارت خاورمیانه-سهامی خاص2/18%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار1/67%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/4%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار
  26/82 M
  -172/09 K

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,5204/64
36/97 B
51/20 T
4/39%
10/87 B
1/779/28
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
15,930-3
16/27 B
11/95 T
1/02%
0/00
0/3626/85
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/37%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
274,550-2/99
19/61 B
4/12 T
0/35%
-15/61 B
0/31-
حکشتیحکشتی
13,6600/96
437/71 B
788/48 T
67/57%
468/72 M
0/914/85
توریلتوریل
6,030-4/6
40/17 B
42/21 T
3/62%
-9/43 B
0/6512/89
حتوکاحتوکا
4,181-4/03
7/58 B
14/80 T
1/27%
-752/46 M
0/9414/77
حپتروحپترو
44,560-0/92
3/69 B
8/91 T
0/76%
-27/80 M
1/0614/41
حفارسحفارس
2,0732/6
1/79 T
40/94 T
3/51%
-214/73 B
1/18130/04
حریلحریل
2,7234/18
139/94 B
12/98 T
1/11%
27/56 B
0/9719/31
حپارساحپارسا
61,800-0/32
2/69 B
15/45 T
1/32%
-424/20 M
0/728/24
حسیرحسیر
13,800-3/62
32/89 B
16/64 T
1/43%
-6/41 B
0/814/58
حآساحآسا
9,610-5/46
5/61 B
17/30 T
1/48%
-272/68 M
1/0327/97
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,1960/06
79/24 B
23/74 T
2/04%
-1/30 B
0/98-
حگهرحگهر
12,6300/24
5/05 B
56/08 T
4/81%
-269/46 M
1/15-
حشکوهحشکوه
5,150-2/84
16/49 B
8/89 T
0/76%
-10/97 B
0/63-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---