حگردش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/89%
حجم
6
0
/
5
0
7
0
M
تصویر نماد حگردش

حگردش

|مجاز
ریل گردش ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/89%
حجم معاملات
6
0
/
5
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,882پایین ترین قیمت2,820

  بازده ماهانه

  حگردشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  6,262,447,664ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حگردش
 • ارزش بازار
  4/61 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/41
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  6/26 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  239/40 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/42
2,882بازه قیمت روز2,716
18/91 B
حقیقی
12/65 B
0
حقوقی
6/26 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,600,000,000
 • درصد شناور
  %46/56
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ریل پردازنوآفرین-سهامی خاص-39/24%شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص -4/54%شرکت آرمان نگرخاورمیانه -سهامی خاص -2/43%شرکت نوآوران توسعه وتجارت خاورمیانه-سهامی خاص2/26%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار1/89%شخص حقیقی1/65%شخص حقیقی1/43%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد