شصفها

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/99%
حجم(مشکوک)
9
0
4
0
/
0
0
1
0
K
0

شصفها

|مجاز
پتروشیمی‌ اصفهان‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/99%
حجم(مشکوک)
9
0
4
0
/
0
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+19/3%
  • صنعت-1/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت215,200پایین ترین قیمت215,150

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۹
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 64/56 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -371/65 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 479/67 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/98
211,150بازه قیمت روز202,950
16/79 B
حقیقی
17/16 B
3/44 B
حقوقی
3/07 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/3
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پالایش نفت اصفهان-سهامی عام-53/52%صندوق بازنشستگی کشوری22/26%شرکت تجارت آذین نقش جهان-سهامی خاص-3/62%شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام-2/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,070-2/99
548/25 M
3/73 T
0/02%
0/00
1/3-
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,790-0/17
3/05 B
1805/68 T
8/45%
0/00
0/54-
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,370-2/99
232/15 M
41/85 T
0/2%
0/00
0/4-
پاکشوپاکشو
6,760-0/89
47/09 M
324/48 T
1/52%
0/00
0/67-
شتولیشتولی
21,900-1/83
24/19 M
5/47 T
0/03%
0/00
1-
شلردشلرد
7,680-2/06
13/85 B
69/12 T
0/32%
-1/77 B
0/52-
دارابداراب
1,021-2/93
1/23 B
3/48 T
0/02%
0/00
0/64-
سایناساینا
46,000-5/24
9/11 B
11/50 T
0/05%
-1/09 B
0/59-
مارونمارون
170,400-1/61
894/41 M
1363/20 T
6/38%
0/00
1/6-
شتوکاشتوکا
24,500-0/2
1/76 B
9/19 T
0/04%
-451/71 M
0/92-
شکبیرشکبیر
73,100-1/5
533/74 M
263/16 T
1/23%
0/00
0/33-
ممسنیممسنی
16,880-2/78
2/02 B
23/46 T
0/11%
0/00
3/6-
شسمشسم
237,550-2
179/80 M
2/38 T
0/01%
0/00
0/33-
زنجانزنجان
2,2460/94
713/58 M
13/76 T
0/06%
0/00
1-
پارسانپارسان
37,780-0/21
2/44 B
1530/09 T
7/16%
-32/38 M
0/84-
شکلرشکلر
38,790-1/39
296/52 M
38/79 T
0/18%
0/00
0/75-
دهدشتدهدشت
16,240-2/95
9/19 B
25/16 T
0/12%
-1/62 B
0/52-
جهرمجهرم
1,007-2/98
58/62 M
3/34 T
0/02%
0/00
1-
کازروکازرو
16,550-2/95
5/48 B
20/36 T
0/1%
3/13 B
0/61-
شفارسشفارس
1,7981/34
2/72 B
21/47 T
0/1%
388/72 M
1/45-
شلعابشلعاب
18,830-0/52
11/92 B
11/30 T
0/05%
-3/26 B
0/39-
وپترو
و
27,560-1/16
2/85 B
50/16 T
0/23%
-318/12 M
0/71-
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
129,9003/41
2/46 B
311/76 T
1/46%
0/00
1/29-
شرنگیشرنگی
17,700-1/23
8/60 B
17/70 T
0/08%
-4/92 B
0/59-
جمجم
44,880-2/94
249/98 M
807/84 T
3/78%
0/00
0/38-
شفنشفن
5,960-0/84
1/96 B
184/46 T
0/86%
-38/80 M
1/24-
شاراکشاراک
31,280-0/96
1/43 B
252/24 T
1/18%
297/99 M
0/36-
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
39,700-1/89
172/94 M
9/93 T
0/05%
0/00
0/5-
شپاکساشپاکسا
2,7060/56
599/34 M
24/95 T
0/12%
0/00
1/11-
شپدیسشپدیس
160,530-0/34
5/87 B
963/18 T
4/5%
52/81 M
0/59-
شیرازشیراز
24,720-2/06
2/32 B
378/22 T
1/77%
-764/81 M
0/35-
شسیناشسینا
5,080-4/13
74/48 B
18/27 T
0/09%
-153/47 M
0/62-
شاملاشاملا
19,400-1/29
380/88 M
52/38 T
0/24%
-73/30 M
0/3-
شخارکشخارک
43,5800/23
82/44 M
261/48 T
1/22%
-57/37 M
0/51-
فارسفارس
11,6900
26/03 B
5722/26 T
26/76%
-5/52 B
0/39-
شبصیرشبصیر
26,250-0/57
1/09 B
65/63 T
0/31%
0/00
0/43-
شیرانشیران
4,617-5/32
6/70 B
251/32 T
1/18%
-1/41 B
0/46-
شپارسشپارس
8,390-1/31
464/30 M
9/23 T
0/04%
0/00
0/64-
شگلشگل
6,5406/88
10/50 B
17/00 T
0/08%
0/00
3/93-
شکربنشکربن
5,0000/4
413/01 M
31/93 T
0/15%
0/00
0/6-
کرماشاکرماشا
20,040-1/5
7/96 B
212/18 T
0/99%
42/90 M
0/85-
شدوصشدوص
20,2201/39
426/14 M
19/21 T
0/09%
205/00 M
2/69-
پترولپترول
1,916-1/15
29/93 B
191/60 T
0/9%
3/49 B
0/41-
شگامرنشگامرن
189,0000/53
24/19 M
52/92 T
0/25%
0/00
2-
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,210-2/91
228/89 M
20/21 T
0/1%
0/00
0/8-
شپلیشپلی
9,540-2/96
41/57 B
34/07 T
0/16%
-984/74 M
0/36-
شموادشمواد
128,200-2/98
12/51 B
18/40 T
0/09%
-7/61 B
0/29-
پارسپارس
2,703-0/18
10/39 B
1286/76 T
6/02%
2/59 B
0/99-
نورینوری
138,240-0/12
18/61 B
1244/16 T
5/82%
-530/86 M
0/98-
شفاراشفارا
7,5500
1/25 B
35/11 T
0/16%
289/56 M
2/11-
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,380-2/26
11/76 M
276/33 T
1/29%
-5/28 M
1/07-
جم پیلنجم پیلن
186,110-2/86
299/14 M
372/22 T
1/74%
74/94 M
1-
شپتروشپترو
2,074-2/9
31/77 B
20/74 T
0/1%
-1/09 B
0/79-
شصدفشصدف
35,2500/14
447/43 M
24/68 T
0/12%
5/29 M
1/18-
کلرکلر
45,2000/11
1/24 B
29/61 T
0/14%
-389/25 M
0/73-
قرنقرن
15,810-2/28
239/98 M
63/24 T
0/3%
-23/10 M
0/72-
شگویاشگویا
13,9901/07
7/88 B
335/17 T
1/57%
0/00
0/74-
آریاآریا
80,6500/12
1/46 B
1109/06 T
5/19%
0/00
1/36-
شارومشاروم
37,7501/62
1/94 B
26/43 T
0/12%
173/44 M
1/92-
بوعلیبوعلی
50,160-1/45
12/52 B
719/80 T
3/37%
-4/70 B
0/34-
کیمیاتککیمیاتک
10,140-2/76
532/43 M
60/84 T
0/28%
-197/20 M
1/95-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
64,940-1/04
6/54 B
84/42 T
0/4%
-474/19 M
0/33-
شکامشکام
9,000-1/32
2/53 B
36/00 T
0/17%
-145/35 M
0/18-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
7,8400/5
423/33 M
50/96 T
0/24%
-33/23 M
0/41-
شملیشملی
7,8901/02
9/08 B
16/57 T
0/08%
667/15 M
0/83-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---