ثنور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/55%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
حجم
3
0
/
4
0
7
0
M
0

ثنور

|مجاز
سرمایه گذاری کوه نور|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/55%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
حجم
3
0
/
4
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/9%
  • صنعت+3/5%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,520پایین ترین قیمت6,310

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/66 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/68 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 182/63 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/95
6,650بازه قیمت روز6,270
20/46 B
حقیقی
22/14 B
1/68 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/84
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/15 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E161/71
 • P/Eگروه-
 • EPS39
 • P/S
  129/26
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 6/40 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 7/64 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس-سهامی خاص-15/93%شرکت جهادتعاون استان خراسان-سهامی خاص-12/53%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان-سهام11/98%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی کارون1/47%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,862-3/4
3/67 B
4/41 T
0/48%
-72/88 M
1/0519/62
وثخوزوثخوز
61,400-4/46
5/02 B
4/30 T
0/47%
0/00
1/3311/19
ثجوانثجوان
13,330-1/91
14/90 B
34/02 T
3/73%
0/00
1/28159/77
ثالوندثالوند
11,660-2/56
18/46 B
9/33 T
1/02%
-1/74 B
0/7610/71
ثقزویثقزوی
15,070-2/97
4/77 B
3/01 T
0/33%
0/00
1/5659/4
وآذروآذر
10,0500/8
118/70 B
17/98 T
1/97%
-28/27 B
1/01-
وتوسوتوس
16,3503/1
112/72 B
32/70 T
3/59%
6/59 B
1/2329/43
ثرودثرود
12,610-7
101/09 B
6/30 T
0/69%
-9/19 B
0/679/35
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
26,750-1/46
122/89 B
3/78 T
0/41%
9/15 B
1/4322/12
ثاصفاثاصفا
19,0102/96
16/18 B
3/04 T
0/33%
2/03 B
3/02-
ثتوساثتوسا
31,100-4/26
2/81 B
2/99 T
0/33%
0/00
0/89-
ثترانثتران
6,680-4/59
30/94 B
12/02 T
1/32%
-8/15 B
0/61-
ثمسکنثمسکن
5,880-3/48
51/05 B
37/04 T
4/07%
-13/26 B
0/575/75
ثزاگرسثزاگرس
56,7505/93
14/76 B
3/75 T
0/41%
2/86 B
2/27-
کیسونکیسون
2,437-2/75
78/98 B
49/13 T
5/39%
-20/05 B
0/948/77
وساختوساخت
1,783-3/98
26/03 B
54/99 T
6/04%
-1/65 B
0/6622/48
ثشرقثشرق
11,020-0/55
46/91 B
12/12 T
1/33%
-729/27 M
1/92118/66
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
34,020-0/29
250/27 B
61/24 T
6/72%
-170/83 B
0/5518/86
ثعمراثعمرا
17,030-6/95
389/11 B
22/14 T
2/43%
-43/14 B
0/6316/93
ثنظامثنظام
56,5002/71
29/07 B
4/21 T
0/46%
-328/15 M
2/73486/2
ثشاهدثشاهد
16,3602/04
2/44 T
102/91 T
11/3%
35/41 B
1/0857/29
آ س پآ س پ
10,850-2/17
7/78 B
10/85 T
1/19%
-160/53 M
1/03130/65
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,030-3/95
49/59 B
10/84 T
1/19%
4/89 B
1/018/1
کرمانکرمان
1,237-3/01
174/96 B
52/72 T
5/79%
12/54 B
0/78100/62
ثباغثباغ
6,510-2/13
13/94 B
17/19 T
1/89%
-7/81 B
0/318/78
آبادآباد
62,360-4/99
36/24 B
14/97 T
1/64%
0/00
0/25684/7
ثپردیسثپردیس
14,7401/54
357/31 B
29/48 T
3/24%
-110/23 B
1/0824/09
ثاختثاخت
3,562-1/2
29/30 B
32/06 T
3/52%
-6/89 B
0/98-
ثنوساثنوسا
7,210-4/94
65/06 B
18/96 T
2/08%
-4/57 B
0/72106/56
ثامانثامان
33,320-9/73
1/17 T
16/66 T
1/83%
46/81 B
0/5339/41
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/66%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/07%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
298/91 M
2/76 T
0/3%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
2,928-4/2
130/14 B
58/94 T
6/47%
-17/11 B
1/33-
ثامیدثامید
2,130-3/23
40/38 B
138/99 T
15/26%
-9/92 B
2/67-
ثجنوبثجنوب
13,200-0/75
12/45 B
18/48 T
2/03%
-6/71 B
0/46-