تمحرکه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/37%
حجم
5
0
4
0
4
0
/
7
0
8
0
K
0

تمحرکه

|ممنوع-متوقف
ماشین سازی نیرو محرکه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/37%
حجم
5
0
4
0
4
0
/
7
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3%
  • صنعت+1/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,200پایین ترین قیمت7,910

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/87 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 253/77 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/35
16,180بازه قیمت روز10
8/63 B
حقیقی
8/63 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/38
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/32 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی10/96%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-3/29%شرکت توسعه سرمایه طبرستان-سهامی خاص-1/93%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/18%شخص حقیقی1/14%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/09%شرکت طرح سازه تنیان-سهامی خاص-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8701/76
5/51 B
41/22 T
5/45%
-1/69 B
1/026/75
لازمالازما
67,9502/95
19/26 B
14/78 T
1/95%
0/00
1/14207/36
تپکوتپکو
2,1832/97
32/24 B
46/11 T
6/09%
3/50 B
2/81764/91
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/19%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
8,8605/35
43/54 B
7/44 T
0/98%
9/85 B
1/15125/86
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
14,0500/07
11/25 B
30/91 T
4/08%
-1/17 B
1/156/55
تفیروتفیرو
44,2002/91
30/23 M
530/40 B
0/07%
0/00
-20/47
لخزرلخزر
14,6501/16
2/64 B
24/37 T
3/22%
486/23 M
1/237/17
تکمباتکمبا
6,6800
6/71 B
11/51 T
1/52%
-63/51 M
1/6819/82
تایراتایرا
8,690-1/25
9/06 B
111/23 T
14/7%
2/23 B
0/466/58
تکشاتکشا
65,5902/75
30/36 B
13/12 T
1/73%
-1/27 B
1/5987/82
لابسالابسا
7,2300/14
24/20 B
19/52 T
2/58%
-168/54 M
1/8114/48
لسرمالسرما
29,440-0/69
6/11 B
6/42 T
0/85%
-280/66 M
1/8873/47
لبوتانلبوتان
14,350-2/52
10/06 B
35/88 T
4/74%
1/05 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تاتمستاتمس
118,800-2/99
50/48 M
13/76 T
1/82%
0/00
1-
انتخابانتخاب
28,7001/6
12/77 B
287/00 T
37/93%
-2/18 B
1/29-
گلدیراگلدیرا
8,210-1/56
88/60 B
68/67 T
9/07%
-14/30 B
0/77-