تمحرکه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/54%
حجم
2
0
/
0
0
8
0
M
0

تمحرکه

|مجاز
ماشین سازی نیرو محرکه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/54%
حجم
2
0
/
0
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/27%
  • صنعت+7/89%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,550پایین ترین قیمت7,220

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱۵
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/64 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/59%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -7/48 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 275/73 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/23
7,600بازه قیمت روز7,160
8/00 B
حقیقی
15/48 B
7/48 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/34
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/70 M
 • تعداد سهام355,171,000
 • سهام شناور
  70/65 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی10/96%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-3/35%PRXسبد-شرک69560--شرک13375-2/42%شرکت توسعه سرمایه طبرستان-سهامی خاص-1/93%شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی عام-1/68%شرکت طرح سازه تنیان-سهامی خاص-1/6%شخص حقیقی1/4%شخص حقیقی1/36%شخص حقیقی1/27%شخص حقیقی1/18%شخص حقیقی1/11%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  PRXسبد-شرک69560--شرک13375-
  8/60 M
  955/90 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
7
0
,
3
0
7
0
0
0
1/66%
0
0
44/22 T
5/78%
4/33 B
1/69-
لازمالازما
5
0
6
0
,
0
0
0
0
0
0
0/45%
0
0
12/18 T
1/59%
0
1/33-
تپکوتپکو
2
0
,
8
0
0
0
0
0
0/36%
0
0
59/14 T
7/73%
-15/74 B
1/23-
لخانهلخانه
1
0
7
0
,
6
0
5
0
0
0
-0/51%
0
0
15/88 T
2/08%
0
0/77-
تکنوتکنو
7
0
,
2
0
0
0
0
0
-1/91%
0
0
6/05 T
0/79%
-937/72 M
0/67-
تپمپیتپمپی
1
0
2
0
,
8
0
1
0
0
0
-0/7%
0
0
28/18 T
3/69%
350/47 M
0/72-
تفیروتفیرو
4
0
9
0
,
1
0
5
0
0
0
0%
0
0
589/80 B
0/08%
50/60 K
--
لخزرلخزر
1
0
5
0
,
5
0
3
0
0
0
-1/96%
0
0
25/83 T
3/38%
-2/92 B
0/47-
تکمباتکمبا
8
0
,
1
0
0
0
0
0
-2/88%
0
0
13/96 T
1/82%
0
1/07-
تایراتایرا
8
0
,
8
0
5
0
0
0
6/88%
0
0
113/28 T
14/81%
193/61 B
8/54-
تکشاتکشا
4
0
5
0
,
2
0
9
0
0
0
-1/52%
0
0
9/06 T
1/19%
-4/81 B
0/94-
لابسالابسا
9
0
,
2
0
8
0
0
0
0/43%
0
0
25/06 T
3/28%
-321/20 M
0/78-
لسرمالسرما
3
0
0
0
,
7
0
8
0
0
0
-2/01%
0
0
6/71 T
0/88%
-939/16 M
0/74-
لبوتانلبوتان
1
0
5
0
,
8
0
9
0
0
0
-0/5%
0
0
39/73 T
5/2%
-2/40 B
1/11-
تاتمستاتمس
1
0
0
0
4
0
,
6
0
0
0
0
0
-0/48%
0
0
12/11 T
1/58%
-50/98 M
0/99-
انتخابانتخاب
2
0
9
0
,
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
290/00 T
37/92%
-949/94 M
2/27-
گلدیراگلدیرا
7
0
,
1
0
8
0
0
0
-4/27%
1
0
2
0
4
0
/
0
0
9
0
B
0
60/05 T
7/85%
24/79 B
0/62-