قنقش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/37%
حجم
5
0
4
0
/
3
0
0
0
K
0

قنقش

|مجاز
قند نقش جهان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/37%
حجم
5
0
4
0
/
3
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-22%
  • صنعت+2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت225,850پایین ترین قیمت212,850

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 30/90 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 405/90 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/33
225,850بازه قیمت روز212,750
12/18 B
حقیقی
12/18 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
9/72
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 55/60 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E154/66
 • P/Eگروه-
 • EPS1,460
 • P/S
  13/45
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 69/03 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 128/40 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 115/32 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 16/21 B
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شهرداری اصفهان42/27%شرکت توسعه کشت وصنعت ملی-سهامی عام-27/68%شرکت آتیه داده پرداز-سهامی خاص-2/09%شخص حقیقی1/91%شرکت سرمایه گذاری تحلیل گران وکارآفرینان تکسان1/47%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت آتیه داده پرداز-سهامی خاص-
  2/91 M
  3/00 K

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,230-2/86
65/41 B
28/80 T
9/07%
-6/73 B
0/6814/85
قیستوقیستو
10,770-2/97
808/24 M
16/16 T
5/08%
0/00
0/6711/66
قارومقاروم
99,050-2/96
3/61 B
33/99 T
10/7%
-1/45 B
0/7318/28
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,150-0/14
8/03 B
4/65 T
1/46%
0/00
1/767/8
قشیرقشیر
8,8709/78
51/13 B
6/91 T
2/17%
3/10 B
1/35-
قشکرقشکر
2,7822/57
24/63 B
6/84 T
2/15%
-17/05 B
0/51-
قثابتقثابت
2,764-2/8
59/74 B
17/86 T
5/62%
-2/63 B
0/64-
قزوینقزوین
7,750-1/29
4/89 B
16/04 T
5/05%
-898/66 M
1/349/68
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,190-1/1
6/22 B
14/74 T
4/64%
-445/64 M
1/18/42
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
28,650-4/69
124/47 B
19/91 T
6/26%
-17/92 B
0/3320/26
قهکمتقهکمت
10,790-1/46
10/67 B
30/70 T
9/66%
-5/95 B
0/49/58
قصفهاقصفها
142,890-2/85
10/65 B
27/86 T
8/77%
-230/69 M
0/6418/65
قنیشاقنیشا
2,785-2/77
6/63 B
11/14 T
3/51%
-1/11 B
0/66640/79
قمروقمرو
9,170-2/91
6/88 B
18/34 T
5/77%
-1/92 B
0/616/69
قپیراقپیرا
12,100-4/36
1/57 B
30/60 T
9/63%
-67/43 M
0/7621/48
قشرینقشرین
7,610-2/94
20/22 B
19/09 T
6/01%
-3/17 B
0/8688/88
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/44%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------