گنگین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/75%
حجم
3
0
4
0
2
0
/
7
0
7
0
K
0

گنگین

|مجاز
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/75%
حجم
3
0
4
0
2
0
/
7
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  5
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/8%
  • صنعت
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت54,250پایین ترین قیمت51,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید یک قطعه زمین در شرکت فرعی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/10/30(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید یک قطعه زمین در شرکت فرعی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/10/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 162/45 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 7/66 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 616/94 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/8
54,250بازه قیمت روز51,150
17/27 B
حقیقی
9/62 B
1/29 B
حقوقی
8/95 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
131/92
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/20 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E26/7
 • P/Eگروه-
 • EPS2,032
 • P/S
  11/97
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 439/17 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 937/58 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک گردشگری-سهامی عام-47/02%شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران-36/76%IFMصندوق.س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران6/84%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (هتل و رستوران)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
گپارسگپارس
202,800-2/95
22/66 B
3/10 T
2/52%
0/00
1/0739/88
گکیشگکیش
11,080-0/8
9/87 B
4/54 T
3/69%
-3/83 B
0/5375/49
سمگاسمگا
4,500-0/89
54/51 B
67/50 T
54/82%
27/43 B
0/994/9
گکوثرگکوثر
2,564-0/54
19/80 B
9/82 T
7/97%
-4/19 B
0/6416/87
گشانگشان
25,7000/19
61/26 B
38/18 T
31%
-345/89 M
0/7213/59