غمارگ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/75%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/75%
حجم
1
0
8
0
/
0
0
4
0
M
0

غمارگ

|مجاز
مارگارین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/75%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/75%
حجم
1
0
8
0
/
0
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/78%
  • صنعت+6/84%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,480پایین ترین قیمت1,453

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاعیه درج در بازار پایه فرابورس- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر اطلاعات با اهمیت-گروه ب (لزوم ارائه مدارک و م- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 13/85 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  4
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/19%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/91 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 169/28 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/9
1,511بازه قیمت روز1,453
23/36 B
حقیقی
26/27 B
2/91 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/75 M
 • تعداد سهام9,515,013,000
 • سهام شناور
  25/93 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-68/47%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام-3/23%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گروه توسعه بهشهر1/35%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
غمینوغمینو
1
0
0
0
,
5
0
1
0
0
0
0/38%
6
0
4
0
/
4
0
4
0
B
0
15/77 T
1/35%
-39/89 B
0/57-
خودکفاخودکفا
9
0
,
5
0
5
0
0
0
-2/55%
3
0
0
0
8
0
/
7
0
3
0
B
0
71/63 T
6/15%
-38/66 B
1/54-
غگلغگل
3
0
,
7
0
7
0
1
0
-1/54%
4
0
0
0
/
8
0
0
0
B
0
37/71 T
3/24%
0
1/22-
غدیسغدیس
1
0
5
0
,
1
0
9
0
0
0
-0/59%
2
0
8
0
/
4
0
0
0
B
0
17/77 T
1/52%
-7/42 B
0/96-
غدشتغدشت
2
0
6
0
,
8
0
2
0
0
0
2/13%
1
0
0
0
2
0
/
1
0
3
0
B
0
18/29 T
1/57%
-2/83 B
1/22-
غدامغدام
5
0
2
0
,
3
0
9
0
0
0
-1/36%
2
0
3
0
/
9
0
3
0
B
0
8/38 T
0/72%
-712/57 M
0/82-
غمهراغمهرا
1
0
0
0
,
4
0
6
0
0
0
-0/29%
2
0
3
0
/
8
0
9
0
B
0
19/87 T
1/71%
11/46 B
1/21-
غفارسغفارس
1
0
2
0
,
1
0
5
0
0
0
0%
2
0
4
0
/
4
0
3
0
B
0
14/09 T
1/21%
-374/17 M
0/34-
غبهنوشغبهنوش
8
0
0
0
,
7
0
0
0
0
0
-0/37%
8
0
/
4
0
0
0
B
0
29/05 T
2/49%
-242/29 M
0/92-
غشانغشان
6
0
,
8
0
7
0
0
0
-1/15%
7
0
/
6
0
8
0
B
0
11/80 T
1/01%
-1/18 B
0/67-
وبشهروبشهر
6
0
,
8
0
9
0
0
0
-1/43%
3
0
2
0
/
7
0
7
0
B
0
103/35 T
8/87%
14/74 B
1/62-
غشوکوغشوکو
1
0
0
0
,
9
0
1
0
0
0
-0/18%
1
0
3
0
/
3
0
2
0
B
0
4/36 T
0/37%
6/44 B
1/4-
غالبرغالبر
8
0
1
0
,
4
0
9
0
0
0
1/93%
3
0
1
0
/
4
0
2
0
B
0
37/65 T
3/23%
4/17 B
1/22-
غنوشغنوش
1
0
2
0
,
5
0
0
0
0
0
-1/88%
2
0
1
0
9
0
/
4
0
7
0
B
0
12/50 T
1/07%
-8/83 B
1/35-
غسالمغسالم
4
0
,
7
0
3
0
2
0
2/07%
4
0
0
0
/
9
0
0
0
B
0
21/22 T
1/82%
524/50 M
1/29-
غشهدغشهد
4
0
,
0
0
2
0
0
0
1/23%
2
0
9
0
/
4
0
8
0
B
0
7/64 T
0/66%
203/98 M
0/8-
غشصفاغشصفا
1
0
7
0
,
4
0
5
0
0
0
-3/11%
5
0
2
0
/
0
0
3
0
B
0
20/18 T
1/73%
-7/10 B
0/97-
غپینوغپینو
3
0
,
7
0
6
0
4
0
-3/12%
1
0
9
0
/
5
0
5
0
B
0
33/88 T
2/91%
-1/12 B
0/59-
غپاکغپاک
1
0
6
0
,
9
0
9
0
0
0
4/75%
1
0
7
0
9
0
/
7
0
7
0
B
0
23/54 T
2/02%
-15/78 B
1/07-
غپآذرغپآذر
3
0
7
0
,
4
0
5
0
0
0
0/94%
5
0
/
2
0
6
0
B
0
10/86 T
0/93%
-132/99 M
1/34-
غچینغچین
5
0
,
0
0
6
0
2
0
4/48%
2
0
8
0
5
0
/
7
0
5
0
B
0
10/83 T
0/93%
92/67 B
1/12-
غشاذرغشاذر
8
0
,
3
0
2
0
0
0
2/21%
2
0
8
0
/
4
0
9
0
B
0
11/40 T
0/98%
1/30 B
1/28-
غگرجیغگرجی
2
0
,
3
0
6
0
9
0
-0/84%
5
0
4
0
/
5
0
3
0
B
0
8/88 T
0/76%
-2/93 B
0/46-
غاذرغاذر
1
0
6
0
,
8
0
0
0
0
0
1/63%
6
0
3
0
/
8
0
6
0
B
0
5/88 T
0/51%
-20/11 B
0/94-
غگلستاغگلستا
1
0
8
0
,
5
0
7
0
0
0
-2/77%
4
0
3
0
/
6
0
5
0
B
0
11/81 T
1/01%
423/09 M
0/62-
غگلپاغگلپا
4
0
6
0
,
7
0
0
0
0
0
-1/27%
4
0
7
0
/
8
0
9
0
B
0
17/23 T
1/48%
-1/00 B
0/55-
غگزغگز
6
0
,
0
0
8
0
8
0
-4/58%
2
0
/
1
0
7
0
B
0
2/37 T
0/2%
0
0/54-
غشهدابغشهداب
3
0
,
1
0
4
0
1
0
-0/66%
6
0
7
0
/
8
0
5
0
B
0
19/17 T
1/65%
-12/47 B
0/75-
بهپاکبهپاک
4
0
,
8
0
6
0
9
0
4/49%
1
0
2
0
0
0
/
0
0
3
0
B
0
19/96 T
1/71%
8/14 B
0/94-
غنیلیغنیلی
4
0
,
9
0
5
0
0
0
-3/88%
6
0
/
1
0
9
0
B
0
1/98 T
0/17%
0
0/42-
تبرکتبرک
1
0
4
0
,
7
0
3
0
0
0
2/72%
3
0
0
0
/
8
0
0
0
B
0
32/87 T
2/82%
36/00 M
1/06-
غبهارغبهار
1
0
8
0
,
5
0
6
0
0
0
-0/16%
1
0
1
0
/
7
0
2
0
B
0
7/20 T
0/62%
0
0/92-
غویتاغویتا
2
0
,
9
0
3
0
8
0
0/48%
3
0
8
0
/
5
0
9
0
B
0
20/57 T
1/76%
737/90 M
1/01-
غگیلاغگیلا
1
0
9
0
,
1
0
2
0
0
0
0/16%
2
0
2
0
/
1
0
5
0
B
0
7/83 T
0/67%
1/03 B
3/65-
غزرغزر
3
0
,
4
0
1
0
2
0
-0/76%
7
0
0
0
/
2
0
1
0
B
0
61/42 T
5/27%
-7/57 B
1/5-
غکورشغکورش
7
0
,
4
0
1
0
0
0
-0/8%
3
0
4
0
/
4
0
6
0
B
0
148/20 T
12/72%
-11/88 B
0/78-
غصینوغصینو
1
0
3
0
,
7
0
6
0
0
0
-0/79%
2
0
6
0
/
7
0
5
0
B
0
137/60 T
11/81%
-7/58 B
1/15-
غدانه
غ
6
0
,
4
0
5
0
0
0
3/2%
2
0
2
0
5
0
/
8
0
4
0
B
0
12/90 T
1/11%
338/41 M
0/73-
عالیس
ع
2
0
1
0
,
3
0
5
0
0
0
-2/29%
6
0
3
0
/
9
0
6
0
B
0
64/05 T
5/5%
-30/72 B
2/08-
غپونهغپونه
1
0
4
0
,
6
0
6
0
0
0
0/34%
2
0
9
0
/
9
0
3
0
B
0
13/19 T
1/13%
-532/47 M
1/02-
غمایه
غ
6
0
9
0
,
5
0
5
0
0
0
-1/07%
2
0
0
0
/
5
0
8
0
B
0
16/69 T
1/43%
-17/20 B
0/21-