کمینا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/74%
حجم
6
0
/
7
0
8
0
M
0

کمینا

|مجاز
شیشه سازی مینا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/74%
حجم
6
0
/
7
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  3
  0
  /
  9
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/4%
  • صنعت-2/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,900پایین ترین قیمت13,470

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۵/۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/66 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  8
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 28/95 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 701/70 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/74
13,900بازه قیمت روز13,100
91/22 B
حقیقی
62/27 B
2/78 B
حقوقی
31/73 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/98
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/46 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-399
 • P/S
  2/99
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 4/12 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 5/22 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 5/42 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 54/00 B
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا-سهامی خا51%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی6/17%صندوق بازنشستگی کشوری3/52%شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ2/48%شرکت توسعه بازاریابی وفروش برق صبا-سهامی خاص-1/5%PRXسبد-شرک37608--شرک24406-1/24%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
41,950-2/73
1/53 B
8/39 T
1/89%
-928/81 M
0/63270/64
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,450-0/97
1/98 B
2/34 T
0/53%
0/00
5-
ساذریساذری
17,540-2/96
136/16 M
4/00 T
0/9%
0/00
0/5-
سفارودسفارود
14,100-2/29
7/53 B
1/71 T
0/38%
-538/61 M
0/7-
کساپاکساپا
13,8709/8
4/88 B
36/45 T
8/22%
4/03 B
10/2373/07
کرازیکرازی
1,6200
60/34 B
47/14 T
10/63%
-4/21 B
0/689/15
سایراسایرا
59,950-0/08
1/96 B
2/73 T
0/62%
360/00 M
1/042/72
کابگنکابگن
9,8001/98
55/16 M
920/22 B
0/21%
0/00
43/27
سفاسیسفاسی
5,044-2/17
16/24 B
3/33 T
0/75%
456/40 M
1/9221/15
کفرآورکفرآور
21,7000/23
12/64 B
3/91 T
0/88%
-1/25 B
1/1712/76
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
5,9100
52/68 B
25/82 T
5/82%
-1/38 B
0/9412/7
کتوکاکتوکا
12,1902/98
131/37 B
24/38 T
5/5%
-9/66 B
1/2431/07
کگازکگاز
32,9400/39
19/35 B
28/00 T
6/31%
-2/14 B
1/0320/97
کبادهکباده
20,8001/97
47/87 B
15/50 T
3/49%
2/67 B
1/4714/69
کقزویکقزوی
25,750-1/92
13/59 B
36/77 T
8/29%
-895/66 M
0/886/65
کورزکورز
10,080-4/93
2/23 B
20/16 T
4/54%
0/00
192/94
کمرجانکمرجان
5,9301/36
13/07 B
6/52 T
1/47%
-2/90 B
0/8830/25
کهمداکهمدا
5,400-2/18
29/44 B
40/50 T
9/13%
-15/49 B
0/496/18
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,1801/49
11/13 B
56/63 T
12/76%
-8/34 B
0/488/57
کپشیرکپشیر
13,480-2/7
23/93 B
20/22 T
4/56%
-692/71 M
0/7210/48
کفپارسکفپارس
5,7206/9
165/87 B
9/26 T
2/09%
50/00 B
1/6114/73
کسرامکسرام
6,420-2/92
14/25 B
6/30 T
1/42%
-540/18 M
0/8143/79
کفراکفرا
10,0201/3
14/71 B
20/04 T
4/52%
-1/31 B
1/0717/61
کاذرکاذر
5,160-3/04
18/01 B
10/32 T
2/33%
86/68 M
1/039/35
شلیاشلیا
11,010-2/99
1/12 B
5/50 T
1/24%
0/00
1325/31
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,150-3/42
11/21 B
6/41 T
1/44%
-2/06 B
0/41-