شلیا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/18%
حجم
1
0
0
0
4
0
/
7
0
0
0
K
0

شلیا

|مجاز
شرکت مواد ویژه لیا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/18%
حجم
1
0
0
0
4
0
/
7
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/4%
  • صنعت-2/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,700پایین ترین قیمت10,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۵/۲۹
   آگهی ثبت افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 5/50 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 560/14 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
11,360بازه قیمت روز10,700
1/12 B
حقیقی
1/12 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 311/29 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E325/31
 • P/Eگروه-
 • EPS33
 • P/S
  6/24
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 449/40 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 247/30 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه سبزگلستان-سهامی خاص-27/81%کارگزاری بهین پویا-سهامی خاص-16/46%شخص حقیقی7/49%شرکت سرمایه گذاری افتخارسهام-سهامی خاص-3/92%شرکت تعاونی کیمیاگرسدیدپارسی3/47%شخص حقیقی2/55%شخص حقیقی1/95%شخص حقیقی1/3%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/07%شرکت توسعه سرمایه هوشمنددارا-سهامی خاص-1/06%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  5/06 M
  6/67 K

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
41,950-2/73
1/53 B
8/39 T
1/84%
-928/81 M
0/63270/64
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,450-0/97
1/98 B
2/34 T
0/51%
0/00
5-
ساذریساذری
17,540-2/96
136/16 M
4/00 T
0/88%
0/00
0/5-
سفارودسفارود
14,100-2/29
7/53 B
1/71 T
0/37%
-538/61 M
0/7-
کساپاکساپا
13,8709/8
4/88 B
36/45 T
8%
4/03 B
10/2373/07
کرازیکرازی
1,6200
60/34 B
47/14 T
10/34%
-4/21 B
0/689/15
سایراسایرا
59,950-0/08
1/96 B
2/73 T
0/6%
360/00 M
1/042/72
کابگنکابگن
9,8001/98
55/16 M
920/22 B
0/2%
0/00
43/27
سفاسیسفاسی
5,044-2/17
16/24 B
3/33 T
0/73%
456/40 M
1/9221/15
کفرآورکفرآور
21,7000/23
12/64 B
3/91 T
0/86%
-1/25 B
1/1712/76
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
5,9100
52/68 B
25/82 T
5/66%
-1/38 B
0/9412/7
کتوکاکتوکا
12,1902/98
131/37 B
24/38 T
5/35%
-9/66 B
1/2431/07
کگازکگاز
32,9400/39
19/35 B
28/00 T
6/14%
-2/14 B
1/0320/97
کبادهکباده
20,8001/97
47/87 B
15/50 T
3/4%
2/67 B
1/4714/69
کقزویکقزوی
25,750-1/92
13/59 B
36/77 T
8/07%
-895/66 M
0/886/65
کورزکورز
10,080-4/93
2/23 B
20/16 T
4/42%
0/00
192/94
کمرجانکمرجان
5,9301/36
13/07 B
6/52 T
1/43%
-2/90 B
0/8830/25
کهمداکهمدا
5,400-2/18
29/44 B
40/50 T
8/88%
-15/49 B
0/496/18
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,1801/49
11/13 B
56/63 T
12/42%
-8/34 B
0/488/57
کپشیرکپشیر
13,480-2/7
23/93 B
20/22 T
4/44%
-692/71 M
0/7210/48
کفپارسکفپارس
5,7206/9
165/87 B
9/26 T
2/03%
50/00 B
1/6114/73
کسرامکسرام
6,420-2/92
14/25 B
6/30 T
1/38%
-540/18 M
0/8143/79
کفراکفرا
10,0201/3
14/71 B
20/04 T
4/4%
-1/31 B
1/0717/61
کاذرکاذر
5,160-3/04
18/01 B
10/32 T
2/26%
86/68 M
1/039/35
کمیناکمینا
13,8702/96
93/96 B
17/66 T
3/87%
28/95 B
1/74-
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,150-3/42
11/21 B
6/41 T
1/41%
-2/06 B
0/41-