خودکفا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
حجم
5
0
/
9
0
5
0
M
0

خودکفا

|مجاز
اقتصادی و خودکفایی آزادگان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
حجم
5
0
/
9
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  3
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6/5%
  • صنعت-4/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,130پایین ترین قیمت8,830

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 67/13 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  9
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -26/85 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 292/07 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/5
9,330بازه قیمت روز8,790
38/84 B
حقیقی
67/50 B
28/65 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/57
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه فرهنگی پیام آزادگان12/64%شرکت صنعتی مینو-سهامی عام-3/47%شرکت قاسم ایران-سهامی عام-2/58%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا1/08%شرکت صنعتی پارس مینو-سهامی عام-1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,2400
11/44 B
15/36 T
1/27%
1/26 B
1/58-
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,6801/17
18/63 B
36/80 T
3/05%
-4/03 B
0/88-
غدیسغدیس
15,070-1/71
23/10 B
17/62 T
1/46%
-1/10 B
0/45-
غدشتغدشت
27,3201/8
7/04 B
18/63 T
1/55%
-1/16 B
2/36-
غدامغدام
49,780-1/07
13/10 B
7/96 T
0/66%
296/88 M
0/45-
غمهراغمهرا
10,840-0/18
4/73 B
20/60 T
1/71%
-701/42 M
1/95-
غفارسغفارس
16,7703/67
108/70 B
19/45 T
1/61%
-1/45 B
1/34-
غبهنوشغبهنوش
85,5904/96
27/65 B
30/81 T
2/56%
236/10 M
0/89-
غبشهرغبشهر
2,7300/66
35/53 B
80/53 T
6/68%
10/18 B
0/69-
غشانغشان
7,0201/56
19/88 B
12/06 T
1%
-8/44 B
1/24-
غناب
غ
995,450-3
2/64 B
19/91 T
1/65%
0/00
0/55-
وبشهروبشهر
6,220-2/83
3/59 B
93/30 T
7/74%
-850/86 M
0/8-
غشوکوغشوکو
10,9900/18
1/95 B
4/40 T
0/36%
0/00
1/14-
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
73,4500/57
7/21 B
33/93 T
2/82%
0/00
2/5-
غنوشغنوش
10,7501/03
33/70 B
10/75 T
0/89%
1/28 B
0/95-
غسالمغسالم
4,580-0/97
13/26 B
20/54 T
1/7%
37/71 M
0/77-
غشهدغشهد
8,3001/08
16/86 B
6/80 T
0/56%
-276/39 M
0/67-
غشصفاغشصفا
17,77014/49
52/10 B
20/55 T
1/71%
-2/80 B
0/79-
غپینوغپینو
4,1260/63
6/45 B
37/13 T
3/08%
-658/71 M
0/92-
غپاکغپاک
18,360-2/28
33/19 B
25/44 T
2/11%
3/96 B
0/76-
غپآذرغپآذر
37,3500/14
2/85 B
10/83 T
0/9%
1/15 B
1/1-
غچینغچین
5,4100/57
42/67 B
11/58 T
0/96%
2/55 B
0/66-
غشاذرغشاذر
7,6100/26
5/37 B
10/43 T
0/86%
-1/68 B
0/72-
غگرجیغگرجی
2,3984/88
50/65 B
8/99 T
0/75%
2/43 B
1/83-
غاذرغاذر
19,9101/38
59/53 B
6/97 T
0/58%
-7/45 B
1/31-
غگلستاغگلستا
18,370-1/34
15/15 B
11/68 T
0/97%
258/86 M
0/69-
غگلپاغگلپا
40,050-0/99
16/42 B
14/78 T
1/23%
159/04 M
0/37-
غگزغگز
5,1842/5
397/74 M
2/02 T
0/17%
0/00
0/71-
غشهدابغشهداب
3,7591/46
27/89 B
22/94 T
1/9%
-275/30 M
0/57-
بهپاکبهپاک
4,3690/39
7/92 B
17/91 T
1/49%
618/16 M
0/74-
غنیلیغنیلی
6,1601/48
616/00 K
2/46 T
0/2%
0/00
0/67-
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,6104/83
22/69 B
25/91 T
2/15%
1/86 B
1/28-
غبهارغبهار
19,0901/22
5/12 B
7/41 T
0/61%
0/00
0/99-
غویتاغویتا
3,3441/73
18/32 B
23/41 T
1/94%
-1/40 B
1/27-
غگیلاغگیلا
18,170-0/22
11/38 B
7/44 T
0/62%
-123/43 M
2/14-
غزرغزر
3,512-0/96
36/79 B
63/22 T
5/25%
4/11 B
1/86-
غکورشغکورش
7,9300/38
9/11 B
158/60 T
13/16%
58/21 M
1/09-
غصینوغصینو
14,6104/79
11/24 B
146/10 T
12/12%
-1/06 B
1/94-
غدانه
غ
6,5103/24
20/63 B
13/02 T
1/08%
0/00
1/12-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/84%---
عالیس
ع
23,400-0/85
19/66 B
70/20 T
5/83%
-13/21 B
3/1-
غپونهغپونه
11,9801/09
4/07 B
10/78 T
0/9%
-1/28 B
0/88-
غمایه
غ
64,450-3/49
156/40 B
15/47 T
1/28%
-100/89 B
0/15-
آردینه
آ
--------