جوین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/64%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/09%
حجم
5
0
/
7
0
9
0
M
0

جوین

|مجاز
کشت و صنعت جوین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/64%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/09%
حجم
5
0
/
7
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  7
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/4%
  • صنعت+1/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,700پایین ترین قیمت6,490

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی 1403/04/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آگهی ثبت ختم تصفیه دو شرکت فرعی.- گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 48/83 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/94 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 289/36 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/53
6,890بازه قیمت روز6,490
28/94 B
حقیقی
37/88 B
8/94 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/48
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E5/94
 • P/Eگروه-
 • EPS1,107
 • P/S
  1/34
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/12 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 5/27 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 20/69 B
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان اقتصادی رضوی-معاف ازمالیات-12/67%شرکت سرمایه گذاری تبارثامن-سهامی عام-11/83%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -11/28%شرکت فراسازان سمنان-بامسئولیت محدود-6/88%شرکت سرمایه گذاری صباجهاد-سهامی خاص-2/95%شرکت کشاورزی برکت جوین-سهامی خاص-1/7%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.نیکان1/62%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری تبارثامن-سهامی عام-
  881/96 M
  34/66 K

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,330-2/93
17/66 B
3/90 T
0/84%
0/00
0/86-
تلیسهتلیسه
4,195-4/38
106/93 B
20/95 T
4/5%
-2/03 B
0/6414/73
زمگسازمگسا
36,3400
11/73 B
10/90 T
2/34%
-2/44 B
0/748/93
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,290-2/96
34/47 B
9/54 T
2/05%
-2/87 B
0/5148/63
زگلدشتزگلدشت
24,6501/9
27/05 B
17/25 T
3/7%
-8/38 B
0/5718/09
زشگزازشگزا
8,550-1/52
35/92 B
8/21 T
1/76%
-2/06 B
0/768/99
زبینازبینا
3,7442/77
24/38 B
13/63 T
2/92%
-4/79 B
1/138/53
زقیامزقیام
3,0105/78
68/38 B
20/76 T
4/46%
-3/43 M
0/97/5
زپارسزپارس
38,6102/1
34/20 B
53/87 T
11/56%
-1/35 B
0/8921/05
زکشتزکشت
19,570-0/36
18/42 B
11/74 T
2/52%
-344/52 M
1/1712/99
زدشتزدشت
27,9503/6
30/17 B
19/29 T
4/14%
-278/60 M
1/1611/16
زماهانزماهان
7,850-3/27
19/09 B
8/87 T
1/9%
7/18 B
0/64-
سیمرغسیمرغ
31,7607/27
103/10 B
41/29 T
8/86%
4/78 B
1/88/43
زفکازفکا
18,2407/37
310/13 B
27/36 T
5/87%
47/68 B
0/969/69
زشریفزشریف
5,730-3/08
59/74 B
13/78 T
2/96%
11/41 B
0/658/8
زکوثرزکوثر
28,420-2/78
62/63 B
56/84 T
12/2%
8/31 B
1/3113/63
زملاردزملارد
18,8306/99
27/15 B
15/06 T
3/23%
6/97 B
37/56-
سپیدسپید
27,570-4/98
66/68 B
82/71 T
17/75%
-13/54 B
1/21-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/22%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/11%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/05%---
زفجر
ز
17,8405/63
63/68 B
16/06 T
3/45%
-4/00 B
5/51-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/58%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---