وحکمت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/66%
حجم
5
0
3
0
1
0
/
5
0
5
0
K
0

وحکمت

|مجاز
بیمه حکمت صبا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/66%
حجم
5
0
3
0
1
0
/
5
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/6%
  • صنعت+1/8%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,473پایین ترین قیمت2,400

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۵/۸
   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/62 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 165/69 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 118/24 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/35
2,503بازه قیمت روز2,359
1/30 B
حقیقی
1/13 B
0/00
حقوقی
165/69 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/35
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-22
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/33 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/70 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت خدمات هواپیمایی کاسپین-بامسئولیت محدود-20%بانک سپه19/07%شخص حقیقی5/47%شخص حقیقی2/28%شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/33%شرکت آکام فناوری بردیس-سهامی خاص-1/33%شخص حقیقی1/3%PRXسبد-شرک68263--شرک69797-1/12%شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین-سهامی خاص1/07%PRXسبد-شرک58057--شرک73216-1/01%شرکت حامی کشت ایرانیان-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,5871/61
48/78 B
8/53 T
0/39%
27/76 B
6/2546/44
ودیودی
10,4001/06
158/75 B
61/88 T
2/83%
-7/63 B
0/912/77
وسرمدوسرمد
1,786-2/96
2/32 B
12/08 T
0/55%
0/00
0/52-
وسینوسین
2,479-1/63
21/51 B
14/57 T
0/67%
61/77 M
1/61/95
اتکایاتکای
5,930-0/84
2/90 B
47/44 T
2/17%
-807/71 M
0/416/93
ملتملت
1,649-1/51
9/49 B
50/55 T
2/32%
-296/42 M
0/9118/16
آسیاآسیا
2,1104/97
92/16 B
65/41 T
3%
14/07 B
1/0911/1
ورازیورازی
1,614-0/62
54/66 B
30/73 T
1/41%
-1/09 B
1/179/82
پارسیانپارسیان
3,0930/68
5/01 B
40/21 T
1/84%
-2/30 M
0/7318/74
کوثرکوثر
3,325-2/42
59/88 B
83/12 T
3/81%
-14/42 B
0/414/2
آرمانآرمان
6,520-2/91
356/33 M
19/56 T
0/9%
-151/88 M
1/61117/26
بپاسبپاس
20,2500/25
93/62 B
1240/03 T
56/81%
-76/92 B
0/636/08
میهنمیهن
15,4104/98
87/21 B
23/11 T
1/06%
22/63 B
2/123/81
بسامابساما
9,4300/22
24/55 B
47/15 T
2/16%
-41/27 M
0/8415/98
ماما
4,636-1/16
6/87 B
37/09 T
1/7%
-3/03 B
0/966/58
دانادانا
3,813-1/09
75/31 B
74/19 T
3/4%
-4/48 B
0/541/22
البرزالبرز
3,2420/71
41/49 B
113/47 T
5/2%
18/26 B
3/099/04
نویننوین
1,823-1/15
20/55 B
9/12 T
0/42%
580/80 M
0/78-
ومعلمومعلم
2,5920/78
8/35 B
15/06 T
0/69%
-1/70 B
1/56-
بخاوربخاور
5,1700
53/09 B
12/41 T
0/57%
12/07 B
1/7913/23
بارانباران
5,5402/77
100/08 B
6/65 T
0/3%
12/15 B
0/62-
بنوبنو
4,3060/14
11/16 B
25/84 T
1/18%
302/57 M
0/83-
اتکاماتکام
5,630-0/53
1/31 B
45/04 T
2/06%
-977/91 M
0/39-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,8142
14/98 B
9/07 T
0/42%
-3/92 B
0/75-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/5%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,725-0/4
8/07 B
8/63 T
0/4%
-229/41 M
1/83-
بتهرانبتهران
3,5862/99
178/06 B
17/93 T
0/82%
62/61 B
1/4-
کاریزکاریز
2,9800
14/85 B
7/15 T
0/33%
-11/04 B
0/9-
وفردا
و
1,456-0/34
9/27 B
7/28 T
0/33%
0/00
2/04-
وآفری
و
2,992-2/06
14/30 B
35/90 T
1/65%
-8/92 B
0/13-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---