وحکمت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
حجم
4
0
/
2
0
6
0
M
0

وحکمت

|مجاز
بیمه حکمت صبا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
حجم
4
0
/
2
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  5
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/84%
  • صنعت+2/17%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,936پایین ترین قیمت2,880

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۵/۸
   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/14 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/14%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/92 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 436/07 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/15
2,936بازه قیمت روز2,766
10/03 B
حقیقی
8/11 B
2/48 B
حقوقی
4/40 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/41
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام3,113,475,000
 • سهام شناور
  42/01 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت خدمات هواپیمایی کاسپین-بامسئولیت محدود-20%بانک سپه19/07%شخص حقیقی5/47%شخص حقیقی2/3%شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/33%شرکت آکام فناوری بردیس-سهامی خاص-1/32%شخص حقیقی1/3%PRXسبد-شرک58057--شرک73216-1/07%شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین-سهامی خاص1/07%PRXسبد-شرک58057--شرک73216-1/01%شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی عام-1/01%شرکت حامی کشت ایرانیان-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4
0
,
6
0
9
0
2
0
-0/61%
1
0
8
0
/
8
0
5
0
B
0
14/08 T
0/63%
-7/41 B
1/01-
ودیودی
1
0
0
0
,
0
0
1
0
0
0
4/93%
1
0
8
0
9
0
/
2
0
7
0
B
0
59/56 T
2/66%
-26/23 B
1/61-
وسرمدوسرمد
1
0
,
3
0
5
0
2
0
-0/22%
3
0
/
5
0
2
0
B
0
13/52 T
0/6%
0
1-
وسینوسین
2
0
,
4
0
4
0
3
0
1/08%
7
0
/
4
0
5
0
B
0
14/36 T
0/64%
3/69 B
3/09-
اتکایاتکای
4
0
,
7
0
6
0
2
0
0/4%
3
0
7
0
3
0
/
4
0
6
0
M
0
54/76 T
2/44%
-12/95 M
1/34-
ملتملت
1
0
,
7
0
4
0
3
0
-0/97%
2
0
6
0
/
4
0
2
0
B
0
53/44 T
2/38%
-788/84 M
0/6-
آسیاآسیا
2
0
,
1
0
4
0
6
0
-1/74%
3
0
3
0
/
4
0
7
0
B
0
66/53 T
2/97%
187/56 M
1/02-
ورازیورازی
1
0
,
6
0
4
0
4
0
2/69%
1
0
2
0
0
0
/
8
0
7
0
B
0
31/30 T
1/4%
27/41 B
1/35-
پارسیانپارسیان
3
0
,
0
0
7
0
1
0
-3/82%
1
0
9
0
/
4
0
2
0
B
0
39/92 T
1/78%
-167/43 M
0/73-
کوثرکوثر
3
0
,
3
0
8
0
8
0
-1/17%
7
0
5
0
/
2
0
0
0
B
0
84/70 T
3/78%
-41/84 B
0/61-
آرمانآرمان
6
0
,
0
0
7
0
0
0
0%
0
0
18/21 T
0/81%
0
1-
بپاسبپاس
1
0
7
0
,
2
0
1
0
0
0
0%
5
0
8
0
/
3
0
1
0
B
0
1290/75 T
57/6%
-42/72 B
0/43-
میهنمیهن
1
0
5
0
,
9
0
7
0
0
0
5%
1
0
0
0
/
9
0
6
0
B
0
23/95 T
1/07%
667/85 M
13/84-
بسامابساما
9
0
,
5
0
1
0
0
0
0/1%
1
0
8
0
/
4
0
9
0
B
0
47/55 T
2/12%
-589/92 M
0/74-
ماما
4
0
,
4
0
5
0
7
0
-0/22%
3
0
/
6
0
2
0
B
0
35/66 T
1/59%
22/13 M
1/33-
دانادانا
3
0
,
7
0
3
0
1
0
-2/76%
1
0
0
0
8
0
/
4
0
1
0
B
0
72/59 T
3/24%
-5/46 B
0/53-
البرزالبرز
3
0
,
2
0
0
0
9
0
1/74%
1
0
1
0
2
0
/
9
0
6
0
B
0
112/31 T
5/01%
32/42 B
0/78-
نویننوین
1
0
,
7
0
8
0
8
0
-1/49%
1
0
5
0
/
9
0
5
0
B
0
8/94 T
0/4%
-2/11 B
0/78-
ومعلمومعلم
2
0
,
6
0
3
0
2
0
4/61%
1
0
2
0
5
0
/
8
0
1
0
B
0
19/74 T
0/88%
49/57 B
1/39-
بخاوربخاور
4
0
,
3
0
3
0
4
0
-0/34%
2
0
6
0
/
5
0
9
0
B
0
10/40 T
0/46%
-8/61 B
0/4-
بارانباران
3
0
,
6
0
6
0
3
0
1/5%
2
0
4
0
/
7
0
3
0
B
0
4/40 T
0/2%
0
0/98-
بنوبنو
4
0
,
1
0
1
0
5
0
-1/41%
2
0
0
0
/
3
0
1
0
B
0
24/69 T
1/1%
100/17 M
0/77-
اتکاماتکام
3
0
,
2
0
7
0
3
0
0/21%
3
0
/
7
0
5
0
B
0
40/59 T
1/81%
1/68 B
0/96-
وتعاونوتعاون
2
0
,
1
0
0
0
3
0
2/04%
6
0
0
0
/
3
0
5
0
B
0
10/52 T
0/47%
-2/62 B
0/95-
اتکاسااتکاسا
3
0
,
6
0
3
0
6
0
-1/57%
5
0
/
3
0
3
0
B
0
9/09 T
0/41%
-1/38 B
4/01-
آواپارسآواپارس
1
0
,
5
0
3
0
3
0
-0/13%
1
0
0
0
/
1
0
5
0
B
0
7/67 T
0/34%
-1/88 B
1/83-
بتهرانبتهران
2
0
,
8
0
5
0
9
0
-0/31%
1
0
5
0
/
3
0
8
0
B
0
14/29 T
0/64%
0
1/32-
کاریزکاریز
2
0
,
5
0
8
0
2
0
-0/12%
6
0
4
0
1
0
/
1
0
4
0
M
0
6/20 T
0/28%
-228/12 M
1/24-
وفردا
و
1
0
,
3
0
0
0
9
0
-0/53%
6
0
/
6
0
2
0
B
0
6/54 T
0/29%
39/91 M
1/49-
وآفری
و
2
0
,
9
0
4
0
8
0
-0/17%
3
0
/
3
0
6
0
B
0
35/38 T
1/58%
-1/76 B
0/56-