وفردا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
6
0
/
6
0
7
0
M
0

وفردا

|مجاز
بیمه هوشمند فردا 50% تادیه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
6
0
/
6
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/57%
  • صنعت+2/58%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,326پایین ترین قیمت1,299

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
  • ۱۴۰۲/۴/۲۸
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/58 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/13%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/06 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 149/26 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/26
1,353بازه قیمت روز1,275
2/69 B
حقیقی
8/74 B
6/09 B
حقوقی
31/53 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/29
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام5,000,000,000
 • سهام شناور
  26/65 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داده گسترعصرنوین-سهامی خاص-20%شخص حقیقی20%شرکت فناوران به آفرین ترنج-سهامی خاص-15/24%شخص حقیقی14/98%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.فناوری هیرکانیا1/97%شرکت بیمه اتکایی تهران رواک -سهامی عام -1/14%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4
0
,
7
0
2
0
1
0
-0/78%
0
0
14/16 T
0/63%
-13/99 B
1/77-
ودیودی
9
0
,
5
0
4
0
0
0
0/32%
0
0
56/76 T
2/54%
-34/32 B
0/52-
وسرمدوسرمد
1
0
,
3
0
5
0
5
0
0/89%
0
0
13/55 T
0/6%
0
2/13-
وسینوسین
2
0
,
4
0
1
0
7
0
1/68%
0
0
14/21 T
0/63%
3/68 B
3/68-
اتکایاتکای
4
0
,
7
0
4
0
3
0
-0/77%
0
0
54/54 T
2/44%
-1/56 B
0/64-
ملتملت
1
0
,
7
0
6
0
0
0
-1/18%
0
0
53/96 T
2/41%
-651/74 M
0/68-
آسیاآسیا
2
0
,
1
0
8
0
4
0
-2/63%
0
0
67/70 T
3/02%
-4/79 B
0/69-
ورازیورازی
1
0
,
6
0
0
0
1
0
2/63%
0
0
30/48 T
1/36%
34/04 B
1/92-
پارسیانپارسیان
3
0
,
1
0
9
0
3
0
-1/11%
0
0
41/51 T
1/85%
-329/26 M
0/7-
کوثرکوثر
3
0
,
4
0
2
0
8
0
2/15%
0
0
85/70 T
3/83%
-16/05 B
0/93-
آرمانآرمان
6
0
,
0
0
7
0
0
0
-2/88%
0
0
18/21 T
0/81%
0
0/5-
بپاسبپاس
1
0
7
0
,
2
0
1
0
0
0
0/47%
0
0
1290/75 T
57/63%
-11/13 B
0/34-
میهنمیهن
1
0
5
0
,
2
0
1
0
0
0
4/97%
0
0
22/82 T
1/02%
15/36 B
1/97-
بسامابساما
9
0
,
5
0
0
0
0
0
-0/42%
0
0
47/50 T
2/12%
-753/85 M
0/81-
ماما
4
0
,
4
0
6
0
7
0
-0/4%
0
0
35/74 T
1/6%
-372/13 M
0/91-
دانادانا
3
0
,
8
0
3
0
7
0
-0/72%
0
0
74/66 T
3/33%
5/56 B
0/67-
البرزالبرز
3
0
,
1
0
5
0
4
0
2/5%
0
0
110/39 T
4/93%
74/50 B
1/13-
وحکمتوحکمت
2
0
,
8
0
5
0
1
0
2/92%
0
0
8/88 T
0/4%
18/80 B
2/02-
نویننوین
1
0
,
8
0
1
0
5
0
-0/11%
0
0
9/07 T
0/41%
1/33 B
1/65-
ومعلمومعلم
2
0
,
5
0
1
0
6
0
4/18%
0
0
18/87 T
0/84%
21/07 B
1/78-
بخاوربخاور
4
0
,
3
0
4
0
9
0
-0/98%
0
0
10/44 T
0/47%
3/74 B
0/81-
بارانباران
3
0
,
6
0
0
0
9
0
2/06%
0
0
4/33 T
0/19%
3/28 B
1/1-
بنوبنو
4
0
,
1
0
7
0
4
0
-0/33%
0
0
25/04 T
1/12%
-33/08 M
0/85-
اتکاماتکام
3
0
,
2
0
6
0
6
0
0/18%
0
0
40/50 T
1/81%
1/43 B
1/51-
وتعاونوتعاون
2
0
,
0
0
6
0
1
0
4/25%
0
0
10/30 T
0/46%
3/52 B
2/2-
اتکاسااتکاسا
3
0
,
6
0
9
0
4
0
0%
0
0
9/23 T
0/41%
-101/60 M
6/96-
آواپارسآواپارس
1
0
,
5
0
3
0
5
0
0/92%
0
0
7/67 T
0/34%
-5/70 B
1/16-
بتهرانبتهران
2
0
,
8
0
6
0
8
0
2/98%
0
0
14/34 T
0/64%
19/15 B
1/21-
کاریزکاریز
2
0
,
5
0
8
0
5
0
-0/15%
0
0
6/20 T
0/28%
-517/80 M
0/42-
وآفری
و
2
0
,
9
0
5
0
3
0
-0/24%
0
0
35/44 T
1/58%
-1/33 B
0/62-