تفیرو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
حجم
4
0
8
0
4
0
/
0
0
0
0

تفیرو

|مجاز
مهندسی فیروزا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
حجم
4
0
8
0
4
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  3
  0
  9
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/9%
  • صنعت+1/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت44,200پایین ترین قیمت44,200

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۲۳
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۵/۱۸
   تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند 7 ماده 13مکرر2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 530/40 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 21/39 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
44,200بازه قیمت روز41,700
21/39 M
حقیقی
21/39 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/07
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E20/47
 • P/Eگروه-
 • EPS2,159
 • P/S
  0/66
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروسازی تهران شیمی-سهامی عام-8/36%شخص حقیقی7/78%شخص حقیقی5/33%شخص حقیقی5/33%شخص حقیقی5/2%شخص حقیقی5/2%شخص حقیقی5/01%شخص حقیقی3/99%شخص حقیقی3/56%شخص حقیقی3/32%شخص حقیقی2/21%شخص حقیقی1/87%شخص حقیقی1/69%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/56%شخص حقیقی1/54%شخص حقیقی1/52%شخص حقیقی1/42%شخص حقیقی1/42%شخص حقیقی1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8500/15
16/17 B
41/10 T
5/46%
-1/88 B
1/346/73
لازمالازما
66,2002/96
72/68 B
14/40 T
1/91%
-19/89 B
0/43201/43
تپکوتپکو
2,1223
86/85 B
44/82 T
5/95%
-8/07 B
2/1745/65
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/21%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
9,1007/01
155/70 B
7/64 T
1/01%
70/09 B
1/45124/06
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,9500/14
23/20 B
30/69 T
4/07%
-6/61 B
1/26/52
لخزرلخزر
14,6300/89
7/66 B
24/33 T
3/23%
2/00 B
1/917/21
تکمباتکمبا
6,650-3/22
22/66 B
11/46 T
1/52%
-1/39 B
0/7419/09
تایراتایرا
8,690-2/38
22/92 B
111/23 T
14/76%
2/72 B
0/816/58
تکشاتکشا
65,110-4/99
42/26 B
13/02 T
1/73%
2/25 B
0/8383/94
لابسالابسا
7,2404/93
83/47 B
19/55 T
2/6%
10/84 B
1/5514/21
لسرمالسرما
29,080-3/64
10/34 B
6/34 T
0/84%
509/09 M
0/9771/17
لبوتانلبوتان
14,670-1/35
7/06 B
36/67 T
4/87%
-2/24 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,120-0/25
8/04 B
2/88 T
0/38%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,800-2/99
506/04 M
13/76 T
1/83%
0/00
0/5-
انتخابانتخاب
28,150-2/44
38/60 B
281/50 T
37/36%
-13/11 B
1/04-
گلدیراگلدیرا
8,3400/98
210/17 B
69/75 T
9/26%
-38/33 B
0/94-