دحاوی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
حجم
4
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0

دحاوی

|مجاز
الحاوی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
حجم
4
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6/9%
  • صنعت+0/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,850پایین ترین قیمت14,850

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/37 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -5/94 B
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
15,750بازه قیمت روز14,850
0/00
حقیقی
5/94 B
5/94 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/20 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E5/98
 • P/Eگروه-
 • EPS2,483
 • P/S
  1/44
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 223/55 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/17 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت امیدداروسلامت-سهامی خاص-38/48%شرکت تدبیرآتیه بزرگمهر-سهامی خاص-21/31%شخص حقیقی3/7%FIN Day Internatinoal FZE3/27%شخص حقیقی2/85%شخص حقیقی2/03%شخص حقیقی1/85%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-1/19%شخص حقیقی1/17%شخص حقیقی1/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,5400/21
11/49 B
66/54 T
2/52%
-168/47 M
1/599/64
کاسپینکاسپین
18,6702/71
5/64 B
26/14 T
0/99%
-1/44 B
1/637/22
دامیندامین
4,4550/61
17/44 B
24/50 T
0/93%
284/39 M
0/98/13
دشیریدشیری
122,150-0/7
13/85 B
6/11 T
0/23%
-568/75 M
0/849/36
دکوثردکوثر
11,320-0/79
31/44 B
19/24 T
0/73%
-2/60 B
0/9510/56
دلردلر
29,060-0/55
9/27 B
65/39 T
2/48%
-1/88 B
0/547/42
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/61%--0/82
دسانکودسانکو
6,820-0/58
8/57 B
10/99 T
0/42%
-1/43 B
0/4711/65
وپخشوپخش
18,860-1
21/94 B
158/42 T
6%
-8/98 B
0/196/31
دفرادفرا
36,5800/74
13/24 B
51/21 T
1/94%
11/68 B
5/398/87
پخشپخش
18,230-4/99
80/31 B
69/27 T
2/63%
-7/97 B
0/1610/8
دشیمیدشیمی
30,9700/26
6/96 B
27/87 T
1/06%
1/08 B
0/647/65
دتماددتماد
50,200-3/43
13/17 B
35/89 T
1/36%
122/13 M
0/657/2
درازکدرازک
13,8800/36
16/70 B
29/15 T
1/1%
-3/89 B
0/747/37
والبروالبر
6,000-0/17
5/91 B
81/00 T
3/07%
444/31 M
1/016/53
دسینادسینا
14,980-0/53
2/14 B
35/95 T
1/36%
-2/08 B
0/117/04
دتولیددتولید
10,080-1/19
43/00 B
12/10 T
0/46%
-2/50 B
0/6833/44
دزهراویدزهراوی
6,0302/03
21/47 B
19/32 T
0/73%
-12/04 M
0/6973/04
ددامددام
17,2502/18
11/69 B
19/84 T
0/75%
167/25 M
1/2315/36
دبالکدبالک
11,7603/13
8/56 B
9/06 T
0/34%
-726/66 M
0/749/63
داسوهداسوه
46,450-1/37
2/87 B
34/84 T
1/32%
-1/03 B
0/548/11
دابوردابور
17,040-0/12
4/39 B
30/67 T
1/16%
1/91 B
1/456/2
دالبردالبر
5,9900/67
6/05 B
56/91 T
2/16%
563/11 M
1/177/26
دروزدروز
26,950-0/78
1/79 B
18/86 T
0/71%
0/00
0/9121/57
دجابردجابر
16,630-0/42
5/71 B
37/72 T
1/43%
-420/82 M
1/310/12
کی بی سیکی بی سی
20,300-2/64
13/33 B
9/95 T
0/38%
5/22 M
0/6815/89
دپارسدپارس
58,800-0/98
3/70 B
55/86 T
2/12%
-1/77 B
0/36/73
دلقمادلقما
3,537-0/88
6/72 B
23/82 T
0/9%
-296/83 M
0/7610/37
دکیمیدکیمی
32,9300/58
14/67 B
18/97 T
0/72%
68/36 M
1/818/5
دعبیددعبید
15,760-3/02
36/30 B
394/00 T
14/93%
13/19 B
0/8518/31
تیپیکوتیپیکو
30,470-1/34
39/54 B
335/17 T
12/7%
292/31 M
0/486/99
دیراندیران
8,260-0/12
12/37 B
10/99 T
0/42%
9/78 M
0/9414/47
دفارادفارا
32,1800/65
7/77 B
51/49 T
1/95%
256/81 M
1/156/23
دارودارو
29,870-1
4/86 B
77/66 T
2/94%
970/32 M
0/767/81
دسبحاندسبحان
7,300-0/95
9/55 B
38/91 T
1/47%
-2/26 B
0/868
شتهرانشتهران
57,9501/94
367/29 M
90/36 T
3/42%
0/00
229/69
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/59%-1/75-
برکتبرکت
6,990-2/26
82/86 B
121/21 T
4/59%
21/33 B
0/6814/69
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/38%-0/365/49
شفاشفا
23,360-0/09
3/83 B
63/35 T
2/4%
-3/64 B
0/149/59
داوهداوه
11,5506/95
41/71 B
8/04 T
0/3%
12/76 B
4/7415/79
دکپسولدکپسول
78,2500/77
4/23 B
23/48 T
0/89%
-635/03 M
1/038
درهآوردرهآور
79,150-0/31
20/86 B
19/79 T
0/75%
-1/44 B
1/57/28
هجرتهجرت
28,5000
23/17 B
45/60 T
1/73%
3/67 B
1/216/04
دتوزیعدتوزیع
24,0000/63
23/78 B
43/20 T
1/64%
-9/23 B
0/855/58
دداناددانا
52,600-1/14
12/47 B
126/24 T
4/78%
-8/34 B
1/58-
درازیدرازی
21,7500/93
9/78 B
21/75 T
0/82%
2/47 B
0/98-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,750-1/55
1/91 B
43/77 T
1/66%
-951/71 M
0/67-