وثخوز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/47%
حجم
1
0
5
0
8
0
/
3
0
1
0
K
0

وثخوز

|مجاز
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/47%
حجم
1
0
5
0
8
0
/
3
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-14/1%
  • صنعت+1/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت59,650پایین ترین قیمت59,600

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند 6 ماده 13مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4/24 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 377/41 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/8
63,200بازه قیمت روز59,600
9/44 B
حقیقی
9/44 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 528/40 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E11/12
 • P/Eگروه-
 • EPS5,362
 • P/S
  9/72
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 171/03 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 154/66 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 118/92 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 11/35 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 9/60 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعتی سپهرآرمان-سهامی خاص-40/18%شرکت کشت وصنعت قندخاورمیانه-سهامی خاص-9/89%شرکت مدیریت سرمایه خوشه-سهامی خاص-6/71%سبد شخص حقیقی1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,857-2/63
2/25 B
4/40 T
0/49%
0/00
1/0619/58
ثجوانثجوان
13,230-2/93
5/09 B
33/77 T
3/75%
0/00
1/39154/98
ثالوندثالوند
11,370-3/09
13/24 B
9/10 T
1/01%
-1/46 B
0/6110/6
ثقزویثقزوی
14,990-2/99
3/50 B
3/00 T
0/33%
0/00
0/5359
وآذروآذر
10,4604/97
387/87 B
18/71 T
2/08%
80/48 B
1/8-
وتوسوتوس
17,1906/39
108/52 B
34/38 T
3/82%
2/02 B
1/2930/37
ثرودثرود
12,130-4/84
36/91 B
6/07 T
0/67%
-2/87 B
0/569/07
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
27,5002/8
44/14 B
3/89 T
0/43%
8/79 B
0/7722/53
ثاصفاثاصفا
19,1103
3/55 B
3/06 T
0/34%
0/00
16/5-
ثتوساثتوسا
30,500-2/89
13/60 B
2/93 T
0/33%
-11/63 B
0/4-
ثترانثتران
6,5200
24/43 B
11/74 T
1/3%
-5/10 B
0/73-
ثمسکنثمسکن
5,680-4/42
70/62 B
35/78 T
3/98%
-933/79 M
0/65/55
ثزاگرسثزاگرس
56,9003
1/82 B
3/76 T
0/42%
584/50 M
29/47-
کیسونکیسون
2,365-3
73/71 B
47/68 T
5/3%
-29/72 B
0/878/5
وساختوساخت
1,745-3/53
26/78 B
53/82 T
5/98%
2/15 B
0/6321/93
ثشرقثشرق
11,2403/9
46/66 B
12/36 T
1/38%
1/47 B
2/92124/31
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
34,0000/03
195/21 B
61/20 T
6/8%
-140/71 B
0/5118/77
ثعمراثعمرا
16,060-6/99
152/09 B
20/88 T
2/32%
46/66 M
0/6616/03
ثنظامثنظام
57,4501/77
22/65 B
4/28 T
0/48%
-4/94 B
1/46490/89
ثشاهدثشاهد
15,490-6/97
1/16 T
97/44 T
10/83%
4/05 B
0/7954/47
آ س پآ س پ
10,8901/27
14/41 B
10/89 T
1/21%
266/72 M
1/59135/24
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,170-3/73
39/44 B
11/00 T
1/22%
-655/71 M
0/958/12
کرمانکرمان
1,2270
130/38 B
52/29 T
5/81%
-1/33 B
0/92101/77
ثنورثنور
6,260-2/82
43/60 B
7/52 T
0/84%
-559/84 M
0/74157/64
ثباغثباغ
6,480-3/04
9/82 B
17/11 T
1/9%
-6/49 B
0/3518/61
آبادآباد
59,900-3/83
174/24 B
14/38 T
1/6%
0/00
0/68663/35
ثپردیسثپردیس
14,8300/14
185/87 B
29/66 T
3/3%
-63/25 B
1/1824/54
ثاختثاخت
3,524-0/25
32/99 B
31/72 T
3/53%
-19/42 B
0/84-
ثنوساثنوسا
6,950-4/58
41/75 B
18/28 T
2/03%
-3/18 B
0/54102/97
ثامانثامان
32,100-4/98
350/96 B
16/05 T
1/78%
10/71 B
0/4237/48
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/67%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/08%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
298/91 M
2/76 T
0/31%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
2,822-3/89
130/71 B
56/81 T
6/32%
-1/58 B
1/05-
ثامیدثامید
2,112-4/55
32/77 B
137/81 T
15/32%
-3/71 B
2/98-
ثجنوبثجنوب
13,040-0/98
2/85 B
18/26 T
2/03%
-816/93 M
0/93-