وشهر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
3
0
/
7
0
8
0
M
0

وشهر

|مجاز
بانک شهر|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
3
0
/
7
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  4
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+25/5%
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,580پایین ترین قیمت14,510

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 226/27 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -38/16 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 350/01 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/86
14,940بازه قیمت روز14,080
16/80 B
حقیقی
54/96 B
38/16 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/23 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E2/67
 • P/Eگروه-
 • EPS5,432
 • P/S
  1/51
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 13/80 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 17/48 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 13/34 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 166/16 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 230/64 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شهرداری تهران9/99%شهرداری مشهد8/81%شهرداری اصفهان7/47%شهرداری شیراز6/99%شهرداری تبریز6/99%شهرداری کرج6/99%شهرداری قم6/99%شهرداری قزوین6/63%شخص حقیقی4/59%موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران4/07%شخص حقیقی2/3%شخص حقیقی2/3%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شهر1/45%شرکت پتروشیمی مهر-سهامی خاص-1/41%سازمان بازنشستگی شهرداری تهران1/02%شرکت تجارت بین الملل شهرپویا-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
  634/22 M
  -20/11 M
  BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شهر
  227/17 M
  5/34 M

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,095-4/31
347/63 B
147/82 T
2/64%
-34/09 B
0/67-
وبملتوبملت
4,485-0/18
677/25 B
1583/20 T
28/24%
-311/66 B
0/333/08
ومللوملل
2,951-4/63
18/04 B
59/02 T
1/05%
-2/91 B
0/52-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وپستوپست
10,430-1/81
36/45 B
170/96 T
3/05%
-31/93 B
0/235/49
وآیندوآیند
15,750-1/99
68/00 B
252/00 T
4/5%
-61/42 B
0/29-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/1%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,283-1/31
13/59 B
105/02 T
1/87%
274/37 M
1/037/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,950-1/08
22/63 B
142/40 T
2/54%
-8/54 B
0/924/52
وپاساروپاسار
2,7210/04
190/95 B
878/80 T
15/68%
-127/30 B
0/364/08
وسیناوسینا
3,297-7/18
9/89 B
83/69 T
1/49%
-3/59 B
0/745/95
وبصادروبصادر
2,128-0/88
198/49 B
373/15 T
6/66%
-103/77 B
0/663/25
وتجارتوتجارت
2,577-0/66
642/91 B
577/06 T
10/29%
-401/02 B
0/344/24
وخاوروخاور
3,9571/94
63/49 B
197/85 T
3/53%
26/75 B
3/126/03
وپارسوپارس
1,762-2/76
38/03 B
275/47 T
4/91%
689/19 M
0/79/67
ونوینونوین
6,060-1/78
146/95 B
184/38 T
3/29%
-15/89 B
1/143/78
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/41%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,320-2/87
50/51 M
29/28 T
0/52%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,530-2/98
22/05 B
112/95 T
2/02%
-76/30 M
0/953/77
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/17%---