تاتمس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم
6
0
/
4
0
2
0
K
0

تاتمس

|مجاز
تاتمس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم
6
0
/
4
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  6
  0
  7
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/6%
  • صنعت+2%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت122,000پایین ترین قیمت115,300

  رویدادها

  • ۱۴۰۱/۱۱/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/10/30
  • ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 13/77 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 109/67 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2
122,400بازه قیمت روز115,300
767/66 M
حقیقی
767/66 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/85
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 140/20 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا-سهامی خاص-91/66%IFMصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو3/22%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8400/44
19/64 B
41/04 T
5/51%
-1/12 B
2/496/75
لازمالازما
64,300-0/38
111/40 B
13/99 T
1/88%
-19/59 B
1/06200/21
تپکوتپکو
2,068-2/4
81/05 B
43/68 T
5/86%
-8/08 B
0/87724/65
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/24%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
8,9006/78
69/20 B
7/48 T
1%
10/08 B
1/11123/79
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,9901/37
13/83 B
30/78 T
4/13%
-1/52 B
1/566/54
تفیروتفیرو
42,9503
339/86 M
515/40 B
0/07%-119/89
لخزرلخزر
14,6100/2
8/42 B
24/30 T
3/26%
181/22 M
0/987/22
تکمباتکمبا
6,8301/48
23/77 B
11/77 T
1/58%
2/98 B
1/2619/85
تایراتایرا
8,780-1/25
15/87 B
112/38 T
15/08%
-514/09 M
1/166/66
تکشاتکشا
67,120-4/43
22/53 B
13/42 T
1/8%
-1/36 B
1/4286/68
لابسالابسا
6,9004/97
27/81 B
18/63 T
2/5%
2/95 B
3/5913/68
لسرمالسرما
29,140-4/52
17/58 B
6/35 T
0/85%
-698/73 M
0/6470/52
لبوتانلبوتان
14,800-3/18
10/91 B
37/00 T
4/96%
-4/38 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,0900/99
8/62 B
2/87 T
0/39%
0/00
1/35-
انتخابانتخاب
28,550-1/4
35/37 B
285/50 T
38/3%
-20/99 B
1/27-
گلدیراگلدیرا
8,5404/42
801/92 B
71/43 T
9/58%
181/12 B
1/4-