غگز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/85%
حجم
6
0
0
0
2
0
/
0
0
3
0
K
0

غگز

|مجاز
گز سکه|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/85%
حجم
6
0
0
0
2
0
/
0
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  0
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/6%
  • صنعت-5/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,450پایین ترین قیمت5,062

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1/99 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/15%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 308/02 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/7
5,593بازه قیمت روز5,061
3/08 B
حقیقی
3/08 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/16
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام389,190,000
 • سهام شناور
  20/90 %
نسبت‌های مالی
 • P/E27/93
 • P/Eگروه-
 • EPS192
 • P/S
  5/99
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 370/13 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/22 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 1/43 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 2/06 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 7/38 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی20/55%شخص حقیقی9/26%شخص حقیقی4/55%شخص حقیقی4/16%شخص حقیقی3/86%شخص حقیقی2/81%شخص حقیقی2/79%شخص حقیقی2/61%شرکت کارگزاری معاملات آرتان-سهامی خاص-2/5%سبد شخص حقیقی2/19%شخص حقیقی2/17%شخص حقیقی2/15%شخص حقیقی1/96%سبد شخص حقیقی1/74%شخص حقیقی1/73%شرکت نوین رهیاب عصرتجارت-سهامی خاص-1/54%شخص حقیقی1/42%شخص حقیقی1/35%شخص حقیقی1/3%شخص حقیقی1/3%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/22%شخص حقیقی1/17%شخص حقیقی1/15%شرکت سبدگردان آرتان سهام-سهامی خاص-1/14%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  5/09 M
  36/00 K

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,2100/59
43/66 B
15/31 T
1/21%
-30/40 B
0/556/46
خودکفاخودکفا
9,070-0/55
61/16 B
68/03 T
5/37%
-40/21 B
0/88/19
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,664-2/87
57/41 B
36/64 T
2/9%
-11/66 B
0/6911/61
غدیسغدیس
15,230-4/52
33/38 B
17/81 T
1/41%
0/00
0/798/29
غدشتغدشت
27,170-3/32
35/63 B
18/53 T
1/46%
-6/30 B
0/55101/69
غدامغدام
50,550-4/97
20/88 B
8/09 T
0/64%
-1/50 B
0/4265
غمهراغمهرا
10,820-3/2
4/02 B
20/56 T
1/62%
0/00
0/829/85
غفارسغفارس
16,330-4/65
72/35 B
18/94 T
1/5%
-445/26 M
0/7918
غبهنوشغبهنوش
81,840-0/15
49/56 B
29/46 T
2/33%
-6/14 B
0/5435/64
غبشهرغبشهر
2,722-2/52
67/22 B
80/30 T
6/34%
-2/07 B
0/566/06
غشانغشان
6,850-1/98
21/90 B
11/77 T
0/93%
305/27 M
1/379/1
غناب
غ
995,450-3
2/64 B
19/91 T
1/57%
0/00
0/551,894/09
وبشهروبشهر
6,230-3/77
13/91 B
93/45 T
7/38%
-2/74 B
0/4913/64
غشوکوغشوکو
10,970-3
5/25 B
4/39 T
0/35%
-1/25 B
0/4615/02
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
73,380-1/77
21/45 B
33/90 T
2/68%
-992/94 M
1/1653/66
غنوشغنوش
10,650-3/63
97/05 B
10/65 T
0/84%
-275/67 M
0/75534/7
غسالمغسالم
4,599-1/2
22/47 B
20/62 T
1/63%
-9/20 B
0/687/02
غشهدغشهد
8,310-1/55
12/32 B
6/81 T
0/54%
-500/62 M
1/048/46
غشصفاغشصفا
18,48015/25
173/26 B
21/37 T
1/69%
11/76 B
0/49/11
غپینوغپینو
4,134-1/6
18/26 B
37/21 T
2/94%
0/00
1/367/77
غپاکغپاک
18,8602/99
252/09 B
26/13 T
2/06%
58/00 B
0/5320/71
غپآذرغپآذر
36,800-0/54
2/20 B
10/67 T
0/84%
-870/33 M
0/7110/75
غچینغچین
5,2801/34
39/38 B
11/30 T
0/89%
2/41 B
0/6911/3
غشاذرغشاذر
7,650-0/4
4/80 B
10/48 T
0/83%
-1/98 B
0/8713/17
غگرجیغگرجی
2,3172/6
45/35 B
8/69 T
0/69%
-4/50 B
1/881,416/28
غاذرغاذر
19,6104/97
173/73 B
6/86 T
0/54%
-33/48 B
1/3920/74
غگلستاغگلستا
18,7100/32
37/62 B
11/90 T
0/94%
1/22 B
1/111/46
غگلپاغگلپا
40,500-1/96
9/72 B
14/94 T
1/18%
-2/10 B
0/458/1
غشهدابغشهداب
3,824-3/03
27/64 B
23/34 T
1/84%
-1/66 B
0/7917/49
بهپاکبهپاک
4,403-3/32
12/17 B
18/05 T
1/43%
-683/02 M
0/6311/48
غنیلیغنیلی
6,0702/37
810/78 M
2/43 T
0/19%
183/89 M
1/9480/65
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,170-0/18
4/76 B
24/93 T
1/97%
3/56 M
1/0717/83
غبهارغبهار
18,8300/75
10/26 B
7/31 T
0/58%
-291/85 M
1/9111/7
غویتاغویتا
3,3002/01
44/00 B
23/10 T
1/82%
154/33 M
1/516/16
غگیلاغگیلا
18,160-0/66
18/85 B
7/43 T
0/59%
660/13 M
2/4611/4
غزرغزر
3,505-1/86
45/09 B
63/09 T
4/99%
-2/12 B
1/867/72
غکورشغکورش
7,9300/13
21/07 B
158/60 T
12/53%
-1/36 B
2/24-
غصینوغصینو
14,1802/69
22/50 B
141/80 T
11/2%
-7/66 B
1/68-
غدانه
غ
6,480-4/17
40/64 B
12/96 T
1/02%
0/00
0/48-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/8%---
عالیس
ع
23,550-3/92
79/83 B
70/65 T
5/58%
-51/76 B
3-
غپونهغپونه
11,9501/76
7/54 B
10/76 T
0/85%
-2/13 B
0/91-
غمایه
غ
67,300-2/4
29/06 B
16/15 T
1/28%
-11/86 B
0/56-
آردینه
آ
--------