خاذر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

خاذر

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+18/2%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار
   ریال 0/00
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  1,050بازه قیمت روز950
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام0
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   شخص حقیقی49/98%شخص حقیقی49/96%

   تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  خاذینخاذین
  3,1672/06
  41/59 B
  14/11 T
  0/4%
  661/93 M
  1-
  خنصیرخنصیر
  12,6101/68
  62/04 B
  21/69 T
  0/62%
  -3/69 B
  0/93-
  خگسترخگستر
  4,910-0/2
  427/46 B
  194/46 T
  5/52%
  22/80 B
  0/89-
  خکمکخکمک
  4,3094/92
  136/39 B
  17/55 T
  0/5%
  13/54 B
  1/37-
  خزامیاخزامیا
  5,990-0/83
  220/95 B
  153/78 T
  4/36%
  -9/44 B
  0/51-
  خبهمنخبهمن
  2,013-1/24
  124/14 B
  271/03 T
  7/69%
  -15/85 B
  0/78-
  خدیزلخدیزل
  4,556-0/96
  48/60 B
  159/36 T
  4/52%
  -15/35 B
  0/33-
  خلیبلخلیبل
  41,4002/93
  10/75 B
  60/83 T
  1/73%
  5/08 B
  3/52-
  خلنتخلنت
  17,8100/11
  17/70 B
  10/69 T
  0/3%
  -3/79 B
  0/49-
  خپویشخپویش
  24,5904/7
  423/12 B
  43/38 T
  1/23%
  -16/88 B
  1/29-
  خودروخودرو
  3,0100/03
  512/53 B
  907/98 T
  25/77%
  -160/90 B
  0/91-
  خزرخزر
  5,3306/97
  110/36 B
  19/12 T
  0/54%
  31/35 B
  2/59-
  ورناورنا
  7,0901/14
  139/66 B
  82/78 T
  2/35%
  16/42 B
  0/89-
  خمهرخمهر
  3,0075
  115/45 B
  19/93 T
  0/57%
  11/19 B
  1/23-
  خمحورخمحور
  5,3804/85
  85/24 B
  34/03 T
  0/97%
  -6/48 B
  0/98-
  خاهنخاهن
  5,500-0/55
  27/09 B
  109/55 T
  3/11%
  -15/63 B
  0/99-
  تشتادتشتاد
  5,9901/34
  6/23 B
  5/41 T
  0/15%
  4/25 B
  2/89-
  خمحرکهخمحرکه
  7,8202/72
  95/26 B
  44/84 T
  1/27%
  15/57 B
  1/22-
  خموتورخموتور
  3,6711/69
  26/07 B
  22/03 T
  0/63%
  -2/75 B
  0/86-
  خفنرخفنر
  14,0802/35
  51/24 B
  16/33 T
  0/46%
  3/72 B
  0/89-
  ریخته گری تبریزریخته گری تبریز
  1,0000
  100/00 B
  0/00
  0%---
  خشرقخشرق
  12,3601/9
  65/15 B
  14/00 T
  0/4%
  2/91 B
  0/66-
  خریختخریخت
  6,810-1/15
  37/61 B
  16/07 T
  0/46%
  -7/57 B
  0/67-
  خوسازخوساز
  31,6600/32
  9/98 B
  35/46 T
  1/01%
  289/68 M
  1/77-
  ختراکختراک
  5,1107
  44/86 B
  32/35 T
  0/92%
  2/91 B
  2/12-
  خساپاخساپا
  2,459-1/33
  298/60 B
  480/76 T
  13/64%
  -10/00 B
  1/17-
  ختورختور
  5,2401/94
  99/56 B
  20/20 T
  0/57%
  402/66 M
  1/16-
  خکارخکار
  3,8393/11
  29/07 B
  13/28 T
  0/38%
  3/65 B
  1/22-
  خرینگخرینگ
  40,7702/16
  73/06 B
  18/14 T
  0/52%-0/69-
  خچرخشخچرخش
  21,6405/35
  26/11 B
  20/60 T
  0/58%
  10/88 B
  1/83-
  ختوقاختوقا
  5,9400/85
  139/92 B
  36/84 T
  1/04%
  18/11 B
  0/97-
  خعمراخعمرا
  9,380-2/98
  73/88 M
  13/14 T
  0/37%
  0/00
  1-
  خیمن
  خ
  1,0000
  0/00
  1/43 T
  0/04%---
  خفناورخفناور
  51,3002/69
  25/34 B
  5/13 T
  0/15%-1/18-
  خکاوهخکاوه
  24,050-2/83
  166/59 B
  63/39 T
  1/8%
  2/57 B
  0/69-
  خبنیانخبنیان
  6,2600/8
  15/42 B
  61/67 T
  1/75%
  988/47 M
  1/76-
  خفرمان
  خ
  373-99/73
  0/00
  298/40 B
  0/01%---
  ناما
  ن
  12,390-0/64
  19/13 B
  13/01 T
  0/37%
  -6/64 B
  0/49-
  خپارسخپارس
  1,232-0/57
  81/80 B
  139/92 T
  3/97%
  1/00 B
  1/31-
  خاورخاور
  3,4900/95
  309/66 B
  301/40 T
  8/55%
  -48/27 B
  0/47-
  خکرمان
  خ
  5,550-0/18
  48/73 B
  27/75 T
  0/79%
  -4/54 B
  1/13-