زنگان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
حجم
7
0
4
0
/
4
0
0
0
K
0

زنگان

|مجاز
صنعت روی زنگان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
حجم
7
0
4
0
/
4
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/12
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/7%
  • صنعت-3/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت67,300پایین ترین قیمت64,850

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/58 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 90/67 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/26
71,150بازه قیمت روز61,850
4/90 B
حقیقی
4/90 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E48/17
 • P/Eگروه10/48
 • EPS1,349
 • P/S
  5/69
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کالسیمین-سهامی عام-65/26%BFMصندوق سرمایه گذاری ا.ب.کیمیای پرتوباران1/75%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توازن کوروش1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری ا.ب.کیمیای پرتوباران
  1/75 M
  -6/24 K

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
19,1302/98
11/28 B
26/78 T
0/17%
0/00
5/6719/88
فرآورفرآور
44,820-3/17
60/15 B
29/58 T
0/19%
17/05 B
1/3111/1
وسدیدوسدید
4,850-2/81
43/37 B
145/45 T
0/94%
-23/28 B
0/18252/14
فملیفملی
7,010-1/41
440/82 B
4206/00 T
27/3%
-74/01 B
0/567/93
فولایفولای
7,650-0/26
32/30 B
8/57 T
0/06%
-3/07 B
0/8211/4
فمرادفمراد
22,350-3/35
25/13 B
7/82 T
0/05%
223/10 M
0/6534/14
فاهوازفاهواز
7,580-1/97
2/66 B
42/82 T
0/28%
0/00
0/2-
فوکافوکا
11,170-2/96
42/15 B
66/74 T
0/43%
12/95 B
0/868/28
فولاژفولاژ
15,070-1/39
34/60 B
361/68 T
2/35%
-1/64 B
0/987/14
ارفعارفع
26,300-1/33
20/17 B
315/60 T
2/05%
-10/56 B
0/65/93
فخاسفخاس
11,810-1/78
9/15 B
271/63 T
1/76%
3/25 B
1/7610/01
فافزافافزا
51,450-2/57
9/28 B
4/63 T
0/03%
-1/63 B
1/118/12
فسدیدفسدید
191,0500/98
27/25 B
18/68 T
0/12%
0/00
0/63-
فزرینفزرین
5,590-4/01
29/69 B
16/77 T
0/11%
-13/47 B
0/495/92
فپنتافپنتا
49,8606/97
58/34 B
51/32 T
0/33%
-12/49 B
0/5918/72
فنوالفنوال
10,230-2/37
12/08 B
34/70 T
0/23%
403/38 M
0/58/83
فسپافسپا
7,520-3/97
55/48 B
29/33 T
0/19%
-7/27 B
0/355/22
پارس متال
پ
1,0000
0/00
20/00 B
0%---
فخوزفخوز
3,279-2/54
46/03 B
623/01 T
4/04%
-11/02 B
0/497/46
هرمزهرمز
7,7100/9
25/85 B
377/79 T
2/45%
-1/56 B
0/536/31
آلومینیوم جنوب
آ
1,0000
0/00
24/00 T
0/16%---
فاسمینفاسمین
5,890-2/69
32/81 B
141/36 T
0/92%
458/43 M
0/655/57
فلولهفلوله
4,507-7
174/37 B
30/20 T
0/2%
-11/25 B
0/4912/42
کاوهکاوه
10,890-2/84
7/86 B
348/48 T
2/26%
-1/19 B
0/66/69
وتوکاوتوکا
4,431-3/28
2/72 B
53/66 T
0/35%
-366/99 M
0/7711/52
فباهنرفباهنر
4,755-3/66
77/47 B
116/89 T
0/76%
-8/51 B
0/37/27
فایرافایرا
7,930-3/27
12/71 B
301/06 T
1/95%
-8/44 B
0/1410/86
فسربفسرب
2,089-3/93
27/24 B
23/15 T
0/15%
-840/58 M
0/51-
فنوردفنورد
22,280-2/21
54/29 B
35/29 T
0/23%
-13/32 B
1/227/97
فجرفجر
8,100-2/44
47/88 B
68/51 T
0/45%
-30/41 B
0/295/03
فروسفروس
7,620-3/09
18/04 B
30/48 T
0/2%
124/44 M
0/536/98
فولادفولاد
5,310-2/03
570/27 B
4248/00 T
27/58%
-187/77 B
0/265/73
فماکفماک
9,970-4/18
566/70 M
4/04 T
0/03%
-298/28 M
0/24-
زرند
ز
1,0000
0/00
14/50 T
0/09%---
فنفتفنفت
21,800-2/9
44/12 B
26/16 T
0/17%
-3/83 B
0/530/07
فسازانفسازان
6,920-2/27
27/91 B
20/76 T
0/14%
-658/44 M
0/866/41
کویرکویر
3,6011/35
44/81 B
134/17 T
0/87%
106/92 M
1/166/46
فرویفروی
8,4600
22/19 B
15/23 T
0/1%
674/84 M
1/6815/34
فتوسافتوسا
7,590-2/46
20/62 B
10/82 T
0/07%
-5/80 B
1/63-
فگسترفگستر
5,320-5/01
40/29 B
7/98 T
0/05%
208/78 M
1/17-
فروسیلفروسیل
13,320-3/24
6/95 B
21/31 T
0/14%
-778/89 M
0/37-
فجهانفجهان
4,657-0/02
29/78 B
349/27 T
2/27%
-3/14 B
1/61-
فسبزوارفسبزوار
39,070-1/4
36/76 B
156/28 T
1/01%
-4/35 B
1/94-
میدکومیدکو
8,510-0/12
40/37 B
1702/00 T
11/05%
-13/23 B
0/37-
فافقفافق
4,5440/67
3/85 B
21/36 T
0/14%
-1/41 B
0/87-
فسوژفسوژ
21,250-3/17
118/68 B
17/00 T
0/11%
32/92 B
0/73-
فخالص
ف
1,0000
0/00
1/60 T
0/01%---
فغدیرفغدیر
8,550-1/75
4/71 B
299/25 T
1/94%
-2/55 B
0/49-
فرودفرود
3,962-0/5
61/38 B
21/39 T
0/14%
-6/08 B
1/65-
فروژفروژ
43,800-2/79
26/79 B
48/18 T
0/31%
-997/58 M
1/13-
ذوبذوب
3,5522
1/36 T
251/39 T
1/63%
858/08 B
4/26-
آلومینا
آ
1,0000
0/00
2/00 T
0/01%---
فتوان
ف
1,0000
0/00
2/60 T
0/02%---
فصبا
ف
35,9003,250
3/95 T
197/45 T
1/28%---
کیمیاکیمیا
6,330-4/98
51/11 B
18/99 T
0/12%
-21/96 B
0/18-