شجم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/61%
حجم
1
0
/
3
0
0
0
M
0

شجم

|مجاز
صنایع پتروشیمی تخت جمشید|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/61%
حجم
1
0
/
3
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/53
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/8%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,080پایین ترین قیمت7,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 51/67 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/49 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 109/31 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/64
8,480بازه قیمت روز7,680
3/83 B
حقیقی
10/32 B
6/52 B
حقوقی
28/94 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/85
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو37/75%شرکت پی آی تی کیش-بامسئولیت محدود-23/34%شخص حقیقی10/76%شرکت پرشین گلف اویشن سرویسزکیش-سهامی خاص-4/61%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر3/63%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -3/07%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار1/63%سبد شخص حقیقی1/4%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار
  106/19 M
  -32/50 K

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,070-2/99
548/25 M
3/73 T
0/02%
0/00
1/323/62
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,790-0/84
99/22 B
1805/68 T
8/44%
40/24 B
2/026/33
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,370-4/99
603/77 M
41/85 T
0/2%
0/00
0/4-
پاکشوپاکشو
6,7600/89
40/51 B
324/48 T
1/52%
-33/74 B
0/3619/45
شتولیشتولی
21,900-1/83
60/84 M
5/47 T
0/03%
0/00
1-
شلردشلرد
7,770-1/53
45/36 B
69/93 T
0/33%
-89/03 M
1/1416/76
دارابداراب
1,023-2/92
1/87 B
3/49 T
0/02%
0/00
1/3230/99
سایناساینا
47,750-1/78
38/06 B
11/94 T
0/06%
84/28 M
0/9615/67
مارونمارون
170,450-2/38
1/81 B
1363/60 T
6/37%
-255/03 M
0/8215/3
شتوکاشتوکا
24,500-2/4
40/40 B
9/19 T
0/04%
-8/35 B
0/8517/5
شکبیرشکبیر
73,100-0/14
944/71 M
263/16 T
1/23%
0/00
1/836/99
ممسنیممسنی
16,880-2/78
2/02 B
23/46 T
0/11%
0/00
3/6-
شسمشسم
237,650-1/58
4/65 B
2/38 T
0/01%
0/00
0/924/05
زنجانزنجان
2,234-2/97
26/94 B
13/68 T
0/06%
-444/80 M
0/73-
پارسانپارسان
37,780-3/57
168/90 B
1530/09 T
7/15%
-27/26 B
0/495/05
شکلرشکلر
38,800-1/12
8/74 B
38/80 T
0/18%
-2/63 B
0/476/9
دهدشتدهدشت
16,620-1/19
7/02 B
25/75 T
0/12%
-1/62 B
1/35-
جهرمجهرم
1,007-2/48
1/88 B
3/34 T
0/02%
0/00
1/04-
کازروکازرو
16,550-2/95
5/48 B
20/36 T
0/1%
3/13 B
0/61-
شفارسشفارس
1,794-3/84
29/80 B
21/42 T
0/1%
1/41 B
0/5841/08
شصفهاشصفها
211,0001/98
73/43 B
63/30 T
0/3%
5/48 B
1/4544/54
شلعابشلعاب
19,190-1/19
106/78 B
11/51 T
0/05%
7/90 B
0/9388/25
وپترو
و
27,630-3/13
46/45 B
50/29 T
0/23%
-15/88 B
0/674/99
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
127,500-3/34
43/53 B
306/00 T
1/43%
4/71 B
0/4410/39
شرنگیشرنگی
17,700-1/23
8/60 B
17/70 T
0/08%
-4/92 B
0/5930/33
جمجم
44,880-2/4
11/41 B
807/84 T
3/77%
-9/82 B
0/127/88
شفنشفن
5,960-2/67
23/05 B
184/46 T
0/86%
-561/45 M
0/585/49
شاراکشاراک
31,290-1/59
16/10 B
252/32 T
1/18%
-2/50 B
0/57/34
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
39,700-1/89
718/42 M
9/93 T
0/05%
0/00
1/33-
شپاکساشپاکسا
2,705-2/12
13/76 B
24/94 T
0/12%
-383/10 M
0/617
شپدیسشپدیس
160,550-2/6
117/93 B
963/30 T
4/5%
-42/19 B
0/464/14
شیرازشیراز
24,730-2/88
35/68 B
378/37 T
1/77%
-6/82 B
0/593/29
شسیناشسینا
5,020-4/32
329/94 B
18/06 T
0/08%
1/39 B
0/8325/44
شاملاشاملا
19,400-4/97
99/71 B
52/38 T
0/24%
-18/97 B
0/4511/54
شخارکشخارک
43,580-1/96
22/97 B
261/48 T
1/22%
-9/23 B
0/446/99
فارسفارس
11,700-0/09
97/57 B
5727/15 T
26/76%
-46/21 B
0/448/02
شبصیرشبصیر
26,500-1/3
31/19 B
66/25 T
0/31%
-17/74 B
0/326/42
شیرانشیران
4,618-5/91
51/28 B
251/37 T
1/18%
-14/57 B
0/576/22
شپارسشپارس
8,390-0/24
6/90 B
9/23 T
0/04%
-223/29 M
1/2817/64
شگلشگل
6,2505/53
16/38 B
16/25 T
0/08%
-1/05 B
0/89/13
شکربنشکربن
5,0000
18/58 B
31/93 T
0/15%
-4/37 B
0/877/11
کرماشاکرماشا
20,060-3/45
32/55 B
212/39 T
0/99%
-1/46 B
0/364/83
شدوصشدوص
20,220-1/75
17/31 B
19/21 T
0/09%
-1/01 B
1/088/79
پترولپترول
1,920-1/28
188/98 B
192/00 T
0/9%
-7/07 B
0/528/02
شگامرنشگامرن
189,0000/53
24/19 M
52/92 T
0/25%
0/00
2124/1
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,210-3/3
3/13 B
20/21 T
0/09%
-510/80 M
0/5713/29
شپلیشپلی
9,800-2/99
69/07 B
35/00 T
0/16%
-2/71 B
0/5123/08
شموادشمواد
130,700-2/98
50/72 B
18/75 T
0/09%
-15/77 B
0/558/83
پارسپارس
2,705-2/79
40/37 B
1287/71 T
6/02%
-19/30 B
0/338/77
نورینوری
138,2800/01
110/72 B
1244/52 T
5/82%
-17/36 B
1/1110/88
شفاراشفارا
7,5201/61
15/65 B
34/97 T
0/16%
0/00
1/6974/28
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,380-1/92
8/53 B
276/33 T
1/29%
-5/99 B
0/455/82
جم پیلنجم پیلن
186,120-0/12
19/67 B
372/24 T
1/74%
-6/70 B
0/47/82
شپتروشپترو
2,134-1/67
28/06 B
21/34 T
0/1%
-272/15 M
1/13-
شصدفشصدف
35,050-3/46
9/26 B
24/54 T
0/12%
-73/16 M
1/269/3
کلرکلر
45,050-2/28
18/88 B
29/51 T
0/14%
-158/73 M
0/947/69
قرنقرن
15,810-2/44
9/49 B
63/24 T
0/3%
-5/81 B
1/168/1
شگویاشگویا
13,950-3/27
64/66 B
334/21 T
1/56%
573/21 M
0/566/47
آریاآریا
80,600-1/1
23/30 B
1108/37 T
5/18%
-3/70 B
1/149/16
شارومشاروم
37,100-1/33
43/47 B
25/97 T
0/12%
185/35 M
2/36-
بوعلیبوعلی
50,240-2/63
227/36 B
720/94 T
3/37%
-155/41 B
0/37-
کیمیاتککیمیاتک
10,150-1/28
5/09 B
60/90 T
0/28%
-1/21 B
5/75-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
65,130-3/83
33/49 B
84/67 T
0/4%
5/28 B
0/54-
شکامشکام
9,100-2/07
33/70 B
36/40 T
0/17%
-628/72 M
0/63-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شملیشملی
7,820-3/13
22/32 B
16/42 T
0/08%
-4/75 B
0/74-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---