وتعاون

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/44%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/27%
حجم
1
0
1
0
/
2
0
8
0
M
0

وتعاون

|مجاز
بیمه تعاون|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/44%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/27%
حجم
1
0
1
0
/
2
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/52
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/4%
  • صنعت-0/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,832پایین ترین قیمت1,748

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۳
   درخواست تکمیل مشخصات سهامداران

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/01 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -432/16 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 290/54 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/36
1,875بازه قیمت روز1,697
24/11 B
حقیقی
25/83 B
3/55 B
حقوقی
1/83 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/41
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه22/29
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت اعتباری ملل-سهامی عام-19/99%شرکت بانک توسعه تعاون-سهامی خاص-14/49%شرکت سلوی درمان لوتوس-سهامی خاص-9/99%شرکت خاوران جم گسترش تابران-سهامی خاص-9/4%شرکت ارزیاب سرمایه توس-سهامی خاص-8/65%شرکت افق رهبادخاوران توس-سهامی خاص-8/52%شرکت توسعه توس بان امین-سهامی خاص-8/19%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/3%شرکت ت.خ.ر.ک.شاغل وبازنشسته بانک توسعه تعاون1/3%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,9772/98
2/33 B
9/25 T
0/42%
510/90 M
7/72-
ودیودی
10,3900
21/89 B
61/82 T
2/84%
-14/16 B
1/15-
وسرمدوسرمد
1,786-2/96
2/32 B
12/08 T
0/55%
0/00
0/52-
وسینوسین
2,476-1/28
7/45 B
14/55 T
0/67%
263/56 M
1/2-
اتکایاتکای
5,8700/69
868/45 M
46/96 T
2/16%
-12/44 M
0/61-
ملتملت
1,6240/56
6/65 B
49/79 T
2/29%
956/50 M
1/53-
آسیاآسیا
2,035-1/22
16/37 B
63/09 T
2/9%
4/86 B
1/13-
ورازیورازی
1,5391/19
19/85 B
29/30 T
1/34%
-2/96 B
1/09-
پارسیانپارسیان
3,0352/88
23/20 B
39/45 T
1/81%
13/61 B
1/18-
کوثرکوثر
3,456-1/26
55/68 B
86/40 T
3/97%
-4/03 B
0/73-
آرمانآرمان
6,510-0/15
5/23 B
19/53 T
0/9%
-650/00 M
0/2-
بپاسبپاس
20,2000
14/43 B
1236/97 T
56/78%
-13/61 B
0/08-
میهنمیهن
15,890-0/06
26/39 B
23/84 T
1/09%
-4/08 B
1/1-
بسامابساما
9,030-0/22
10/01 B
45/15 T
2/07%
-1/24 B
0/45-
ماما
4,595-1
5/03 B
36/76 T
1/69%
-541/19 M
1/78-
دانادانا
3,9990/53
64/65 B
77/81 T
3/57%
-16/99 B
0/86-
البرزالبرز
3,2780/24
16/08 B
114/73 T
5/27%
-9/24 B
0/72-
وحکمتوحکمت
2,5413
16/85 B
7/91 T
0/36%
9/41 B
2/54-
نویننوین
1,7970/5
11/18 B
8/98 T
0/41%
498/51 M
0/84-
ومعلمومعلم
2,417-4/7
17/80 B
14/04 T
0/65%
7/12 B
0/44-
بخاوربخاور
5,390-5/17
23/93 B
12/94 T
0/59%
-1/13 B
0/75-
بارانباران
6,020-2/87
200/19 B
7/22 T
0/33%
53/78 B
0/98-
بنوبنو
4,1431/82
6/09 B
24/86 T
1/14%
-27/70 M
1/05-
اتکاماتکام
5,570-3/22
2/88 B
44/56 T
2/05%
686/49 M
0/47-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/5%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,752-0/74
11/64 B
8/76 T
0/4%
-1/54 B
1/25-
بتهرانبتهران
3,450-2/06
33/76 B
17/25 T
0/79%
4/02 B
1/38-
کاریزکاریز
3,007-0/1
1/38 B
7/22 T
0/33%
159/66 M
1/46-
وفردا
و
1,6352/96
7/57 B
8/18 T
0/38%
0/00
3/83-
وآفری
و
2,9414/98
24/76 B
35/29 T
1/62%
-13/86 B
0/28-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---