ساروج
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/28%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
2
0
2
0
/
1
0
6
0
K
0

ساروج

|مجاز
بین المللی ساروج بوشهر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/28%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
2
0
2
0
/
1
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/14%
  • صنعت+8/7%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت36,200پایین ترین قیمت35,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲۲
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۷/۱۸
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/09/30(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 48/24 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -75/56 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 25/16 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/33
37,800بازه قیمت روز34,200
150/94 M
حقیقی
226/50 M
4/25 B
حقوقی
4/17 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 536/00 K
 • تعداد سهام1,340,000,000
 • سهام شناور
  13/79 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/39
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان-سهامی خاص50/9%شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام-29/34%IFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل3/36%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند1/38%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
2
0
7
0
,
3
0
9
0
0
0
-0/47%
3
0
1
0
/
8
0
3
0
B
0
81/06 T
4/16%
-12/85 B
0/64-
سبزواسبزوا
6
0
,
0
0
0
0
0
0
3/81%
3
0
2
0
5
0
/
4
0
4
0
B
0
22/55 T
1/16%
-42/94 B
1/04-
سباقرسباقر
1
0
6
0
,
8
0
5
0
0
0
0/18%
1
0
/
3
0
5
0
B
0
10/11 T
0/52%
0
5-
سفانوسفانو
8
0
2
0
,
7
0
6
0
0
0
0/46%
5
0
/
4
0
3
0
B
0
41/38 T
2/12%
-1/38 B
0/74-
سصوفیسصوفی
3
0
2
0
,
1
0
5
0
0
0
-0/19%
3
0
0
0
/
4
0
0
0
B
0
35/37 T
1/81%
3/70 B
1/27-
سدورسدور
1
0
5
0
,
0
0
1
0
0
0
3/73%
9
0
1
0
/
1
0
2
0
B
0
9/63 T
0/49%
-23/20 B
1/12-
سارابساراب
3
0
2
0
,
1
0
4
0
0
0
0/03%
2
0
/
5
0
2
0
B
0
40/50 T
2/08%
-2/17 B
0/23-
سفارسسفارس
3
0
9
0
,
8
0
9
0
0
0
-0/42%
1
0
0
0
4
0
/
4
0
8
0
B
0
224/38 T
11/5%
-73/85 B
0/44-
سیلامسیلام
2
0
3
0
,
9
0
1
0
0
0
-4/63%
7
0
8
0
/
6
0
2
0
B
0
28/69 T
1/47%
12/98 B
0/53-
سبجنوسبجنو
7
0
1
0
,
5
0
4
0
0
0
-0/54%
9
0
/
5
0
0
0
B
0
28/04 T
1/44%
6/02 B
2/99-
سارومساروم
4
0
6
0
,
6
0
9
0
0
0
0/06%
4
0
0
0
/
4
0
3
0
B
0
46/69 T
2/39%
4/69 B
0/98-
سخاشسخاش
1
0
0
0
0
0
,
9
0
6
0
0
0
3/75%
2
0
5
0
7
0
/
8
0
4
0
B
0
20/19 T
1/03%
64/71 B
0/76-
سمتازسمتاز
4
0
1
0
,
8
0
0
0
0
0
0%
5
0
1
0
4
0
/
9
0
9
0
M
0
41/80 T
2/14%
-491/41 M
0/23-
سکرماسکرما
3
0
0
0
,
7
0
1
0
0
0
0/26%
4
0
/
7
0
0
0
B
0
46/06 T
2/36%
84/72 M
1/12-
سقاینسقاین
5
0
,
5
0
9
0
0
0
-1/76%
1
0
8
0
/
2
0
3
0
B
0
22/36 T
1/15%
-1/42 B
0/32-
سنیرسنیر
5
0
9
0
,
6
0
6
0
0
0
6/03%
1
0
4
0
7
0
/
8
0
1
0
B
0
13/72 T
0/7%
23/01 B
1/56-
سشمالسشمال
1
0
6
0
,
4
0
2
0
0
0
0/74%
5
0
/
3
0
0
0
B
0
27/91 T
1/43%
-800/13 M
1/27-
سیدکوسیدکو
1
0
6
0
,
9
0
2
0
0
0
0/06%
1
0
4
0
/
9
0
8
0
B
0
101/52 T
5/2%
-8/67 B
0/28-
سهرمزسهرمز
2
0
4
0
,
8
0
8
0
0
0
0/08%
1
0
1
0
/
1
0
0
0
B
0
45/38 T
2/33%
-9/50 B
0/35-
سمازنسمازن
2
0
5
0
,
1
0
8
0
0
0
0/36%
2
0
4
0
/
9
0
9
0
B
0
62/09 T
3/18%
-12/28 B
1/28-
سصفهاسصفها
1
0
0
0
4
0
,
3
0
0
0
0
0
-3/03%
2
0
8
0
5
0
/
0
0
0
0
B
0
52/15 T
2/67%
-7/35 B
0/64-
سلارسلار
4
0
1
0
,
3
0
5
0
0
0
-1/55%
3
0
0
0
/
1
0
6
0
B
0
9/71 T
0/5%
4/22 B
0/64-
سرودسرود
4
0
8
0
,
6
0
6
0
0
0
0/89%
3
0
3
0
/
1
0
7
0
B
0
39/41 T
2/02%
-7/69 B
0/42-
سغربسغرب
4
0
2
0
,
6
0
6
0
0
0
0%
3
0
/
2
0
6
0
B
0
21/33 T
1/09%
-1/88 B
0/42-
سهگمتسهگمت
6
0
1
0
,
1
0
3
0
0
0
0/48%
8
0
/
8
0
9
0
B
0
44/55 T
2/28%
-6/27 B
0/32-
سبهانسبهان
1
0
1
0
6
0
,
9
0
6
0
0
0
1/19%
2
0
6
0
/
1
0
2
0
B
0
23/39 T
1/2%
-4/62 B
1/2-
سکردسکرد
9
0
,
3
0
3
0
0
0
0/76%
2
0
3
0
/
3
0
2
0
B
0
20/53 T
1/05%
-1/88 B
0/75-
سفارسفار
3
0
4
0
1
0
,
4
0
8
0
0
0
-3/02%
2
0
9
0
/
7
0
2
0
B
0
79/56 T
4/08%
1/72 B
0/53-
سخوزسخوز
4
0
5
0
,
1
0
4
0
0
0
0/24%
1
0
1
0
/
9
0
3
0
B
0
63/20 T
3/24%
-6/38 B
1/17-
ساربیلساربیل
2
0
2
0
,
7
0
7
0
0
0
0/93%
1
0
3
0
/
9
0
0
0
B
0
32/79 T
1/68%
1/80 B
2/83-
سترانستران
5
0
,
7
0
2
0
0
0
0%
5
0
7
0
/
6
0
1
0
B
0
97/24 T
4/99%
293/02 M
1/11-
سخزرسخزر
3
0
9
0
,
1
0
5
0
0
0
-1/44%
2
0
4
0
/
0
0
8
0
B
0
19/57 T
1%
-1/45 B
0/52-
سکارونسکارون
7
0
0
0
,
0
0
5
0
0
0
0/29%
8
0
/
1
0
6
0
B
0
14/63 T
0/75%
0
3-
ساوهساوه
1
0
4
0
5
0
,
6
0
5
0
0
0
-0/34%
4
0
1
0
/
1
0
1
0
B
0
94/67 T
4/85%
-11/86 B
0/57-
سیتاسیتا
1
0
9
0
,
3
0
2
0
0
0
-0/62%
7
0
5
0
/
3
0
3
0
B
0
212/52 T
10/89%
-35/82 B
2/46-
سغدیر
س
9
0
,
7
0
2
0
0
0
0/72%
3
0
0
0
/
6
0
8
0
B
0
63/18 T
3/24%
11/53 B
2/62-
اردستاناردستان
2
0
7
0
,
4
0
6
0
0
0
0/33%
2
0
3
0
/
2
0
1
0
B
0
31/17 T
1/6%
3/70 B
2/05-
سجام
س
5
0
,
0
0
2
0
0
0
0/91%
5
0
4
0
/
7
0
4
0
B
0
33/48 T
1/72%
4/35 B
1/8-