وسبحان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/62%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/24%
حجم
2
0
/
1
0
3
0
M
0

وسبحان

|مجاز
سرمایه گذاری سبحان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/62%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/24%
حجم
2
0
/
1
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/1
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/2%
  • صنعت-0/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,954پایین ترین قیمت2,902

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1402/04/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 22/77 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 133/30 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/85
3,114بازه قیمت روز2,708
6/13 B
حقیقی
6/13 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/39
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/65
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیرپارسا-سهامی خاص-45/5%شرکت پتروشمیران -سهامی خاص -5/17%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران2/83%صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام2/77%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام2/28%صندوق سرمایه گذاری زیتون نمادپایا1/69%FIN Gif Spc1/5%شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران-سهامی عام-1/15%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فیروزه پویا1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فیروزه پویا
  87/33 M
  107/54 K

نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیسپردیس
4,6200/19
26/71 B
20/79 T
0/35%
-1/22 B
0/82-
وشمالوشمال
31,9502/9
30/87 B
3/89 T
0/07%
0/00
1/17-
آریانآریان
4,3282/01
21/98 B
255/35 T
4/35%
1/99 B
1/34-
فلاتفلات
23,0502/83
70/70 B
8/98 T
0/15%
15/35 B
1/33-
وسپهوسپه
4,4050/14
14/01 B
133/91 T
2/28%
-5/68 B
0/26-
وبهمنوبهمن
4,646-0/62
17/09 B
65/04 T
1/11%
-2/04 B
0/58-
وصنعتوصنعت
2,0660/73
5/75 B
37/19 T
0/63%
-1/76 B
0/85-
وتوصاوتوصا
1,154-2/35
19/78 B
40/39 T
0/69%
-581/54 M
0/68-
وایراوایرا
4,7671/41
15/03 B
10/49 T
0/18%
2/87 B
1/26-
اعتلااعتلا
3,8400/05
2/01 B
11/71 T
0/2%
-866/26 M
0/33-
سنوینسنوین
7,390-2/95
6/48 B
7/39 T
0/13%
-1/45 B
0/51-
واتیواتی
13,890-0/43
8/09 B
62/51 T
1/06%
-742/86 M
0/47-
وکادووکادو
7,310-2/53
19/64 B
29/14 T
0/5%
2/03 B
0/92-
وآرینوآرین
2,0761/02
27/86 B
8/30 T
0/14%
243/95 M
1/29-
معیارمعیار
18,7202/97
7/21 B
5/62 T
0/1%
2/27 B
13/23-
وگستروگستر
19,3502/36
24/41 B
15/48 T
0/26%
2/52 B
1-
گوهرانگوهران
5,2701/14
7/85 B
34/26 T
0/58%
-1/41 B
0/41-
وخارزموخارزم
5,7201/24
74/49 B
106/96 T
1/82%
-24/78 B
0/88-
وداناودانا
10,270-2/98
38/71 B
13/86 T
0/24%
-12/53 B
0/39-
سدبیرسدبیر
47,2006/95
154/96 B
11/80 T
0/2%
56/46 B
1/66-
وسکابوسکاب
3,726-0/32
661/47 M
44/71 T
0/76%
-296/51 M
1/46-
وبیمهوبیمه
1,530-0/59
11/24 B
24/48 T
0/42%
474/44 M
0/94-
وتوسموتوسم
5,4404/02
28/26 B
43/52 T
0/74%
-1/90 B
0/52-
ونیروونیرو
6,63019/51
17/13 B
69/61 T
1/19%
0/00
1/21-
ونیکیونیکی
6,6700/75
57/20 B
233/45 T
3/97%
-17/14 B
0/56-
وساپاوساپا
4,9900/99
146/07 B
98/80 T
1/68%
-1/71 B
1/08-
وبوعلیوبوعلی
3,4560/47
5/63 B
20/74 T
0/35%
-2/96 B
1/05-
وصناوصنا
2,251-1/49
14/18 B
18/35 T
0/31%
-812/32 M
0/79-
وجامیوجامی
2,0102/98
23/20 B
4/02 T
0/07%
898/70 M
1/2-
وارزش
و
1,0000
0/00
7/60 T
0/13%---
وبرقوبرق
104,250-2/54
99/71 B
36/67 T
0/62%
-5/88 B
0/72-
وپویاوپویا
3,2631/58
4/52 B
22/84 T
0/39%
0/00
4/09-
سرچشمهسرچشمه
8,2801/46
25/55 B
63/34 T
1/08%
-15/10 B
0/41-
وآداکوآداک
11,4193
3/06 B
9/93 T
0/17%---
وملتوملت
3,874-1/47
742/51 M
3/87 T
0/07%
-349/44 M
1/79-
وفتخاروفتخار
2,309-0/26
19/02 B
4/62 T
0/08%
-3/27 B
1/39-
وآواوآوا
4,6275/57
12/15 B
6/11 T
0/1%
1/57 M
1/64-
صباصبا
3,1620/51
19/73 B
363/63 T
6/19%
-7/26 B
1/56-
وسیستا
و
617-4/86
9/98 M
97/62 T
1/66%---
وساشرقی
و
4290/47
6/04 B
87/72 T
1/49%---
وسکهبو
و
1,130-2/65
5/23 M
44/16 T
0/75%---
وسگلستا
و
740-5
33/74 M
88/72 T
1/51%---
وسخوز
و
633-4/9
137/34 M
162/59 T
2/77%---
وساربیل
و
1,280-5
12/16 M
80/91 T
1/38%---
وسلرستا
و
471-3/97
8/23 B
43/77 T
0/74%---
وسیلام
و
1,240-5
5/89 M
6/20 M
0%---
وسفارس
و
1,030-4/95
5/48 M
271/67 T
4/62%---
وسرضوی
و
725-4/97
86/07 M
253/76 T
4/32%---
وسزنجان
و
1,419-4/93
5/02 M
66/77 T
1/14%---
وستهران
و
1,0000
0/00
362/83 T
6/17%---
وسخراج
و
2,209-9/96
8/52 M
135/63 T
2/31%---
وسمازن
و
970-4/95
5/07 M
182/91 T
3/11%---
وسصفا
و
729-4/94
83/44 M
168/58 T
2/87%---
وسهمدا
و
5130/2
13/82 B
58/75 T
1%---
وسقم
و
1,332-4/96
31/99 M
69/69 T
1/19%---
وسمحال
و
1,0000
0/00
712/00 M
0%---
وسهرمز
و
648-2/69
119/88 B
62/28 T
1/06%---
وسکردوسکرد
4310/23
19/82 B
39/31 T
0/67%---
وسکرشا
و
432-0/69
10/49 B
37/02 T
0/63%---
وسمرکز
و
1,400-5
284/38 M
109/16 T
1/86%---
وسیزد
و
1,274-4/95
76/61 M
75/82 T
1/29%---
وسخراش
و
1,369-4/97
26/02 M
93/89 T
1/6%---
وسگیلا
و
433-0/46
5/14 B
64/74 T
1/1%---
وساغربی
و
4290/46
21/33 B
68/11 T
1/16%---
وسکرمان
و
4310/23
45/44 B
76/05 T
1/29%---
وسقزوین
و
1,0000
0/00
59/54 T
1/01%---
وسبوشهر
و
1,260-1/59
12/40 M
60/76 T
1/03%---
وسمنان
و
1,0000
0/00
0/00
0%---
وکبهمنوکبهمن
3,6251/14
3/58 B
36/25 T
0/62%
96/31 M
6/59-
وسپهر
و
5,5501/28
26/29 B
416/25 T
7/08%
-7/10 B
2/4-
مدار
م
500-98
0/00
2/30 T
0/04%---
وامینوامین
12,3402/92
37/04 B
123/40 T
2/1%
-602/72 M
3/56-
ومدیرومدیر
4,774-1/55
1/73 M
42/97 T
0/73%
0/00
1-
ولقمانولقمان
2,1582/61
4/58 B
11/72 T
0/2%
-4/53 B
0/17-
مدیریتمدیریت
3,340-0/54
3/00 B
10/02 T
0/17%
0/00
3-
وهامونوهامون
2,737-0/91
6/56 B
13/69 T
0/23%
-383/43 M
1/46-
وتوسکاوتوسکا
13,8302/98
48/30 B
11/48 T
0/2%
1/99 B
0/81-
وطوبیوطوبی
2,5951/11
9/01 B
7/79 T
0/13%
-1/53 B
0/57-
بهیربهیر
9,140-3/99
1/31 B
5/48 T
0/09%
0/00
0/38-
کیانا
ک
1,0000
0/00
2/00 T
0/03%---
امیران
ا
1,0000
0/00
1/50 T
0/03%---
والماس
و
2,981-0/43
30/40 B
11/92 T
0/2%
-1/37 B
0/6-
ومهانومهان
7,6400
10/67 B
229/20 T
3/9%
-4/61 B
0/89-
شهر
ش
2,0421/69
51/42 B
67/39 T
1/15%
-20/11 B
2/72-