غمایه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/4%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/9%
حجم
4
0
3
0
1
0
/
7
0
8
0
K
0

غمایه

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/4%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/9%
حجم
4
0
3
0
1
0
/
7
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/57
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/6%
  • صنعت-5/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت70,500پایین ترین قیمت66,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/15 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -11/86 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 212/11 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/56
72,000بازه قیمت روز65,200
16/12 B
حقیقی
27/98 B
12/90 B
حقوقی
1/04 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/29
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 15/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/83
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان اقتصادی رضوی-معاف ازمالیات-52/67%آستان قدس رضوی-معاف ازمالیات-21/91%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی فخررضوی9/98%شرکت گروه اقتصادی ارزش آفرینان فاخر-سهامی خاص-1/55%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/5%شخص حقیقی1/12%شرکت توسعه کسب وکارفاخر-سهامی خاص-1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی فخررضوی
  23/97 M
  71/12 K

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,2100/59
43/66 B
15/31 T
1/22%
-30/40 B
0/556/46
خودکفاخودکفا
9,070-0/55
61/16 B
68/03 T
5/43%
-40/21 B
0/88/19
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,664-2/87
57/41 B
36/64 T
2/93%
-11/66 B
0/6911/61
غدیسغدیس
15,230-4/52
33/38 B
17/81 T
1/42%
0/00
0/798/29
غدشتغدشت
27,170-3/32
35/63 B
18/53 T
1/48%
-6/30 B
0/55101/69
غدامغدام
50,550-4/97
20/88 B
8/09 T
0/65%
-1/50 B
0/4265
غمهراغمهرا
10,820-3/2
4/02 B
20/56 T
1/64%
0/00
0/829/85
غفارسغفارس
16,330-4/65
72/35 B
18/94 T
1/51%
-445/26 M
0/7918
غبهنوشغبهنوش
81,840-0/15
49/56 B
29/46 T
2/35%
-6/14 B
0/5435/64
غبشهرغبشهر
2,722-2/52
67/22 B
80/30 T
6/42%
-2/07 B
0/566/06
غشانغشان
6,850-1/98
21/90 B
11/77 T
0/94%
305/27 M
1/379/1
غناب
غ
995,450-3
2/64 B
19/91 T
1/59%
0/00
0/551,894/09
وبشهروبشهر
6,230-3/77
13/91 B
93/45 T
7/47%
-2/74 B
0/4913/64
غشوکوغشوکو
10,970-3
5/25 B
4/39 T
0/35%
-1/25 B
0/4615/02
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
73,380-1/77
21/45 B
33/90 T
2/71%
-992/94 M
1/1653/66
غنوشغنوش
10,650-3/63
97/05 B
10/65 T
0/85%
-275/67 M
0/75534/7
غسالمغسالم
4,599-1/2
22/47 B
20/62 T
1/65%
-9/20 B
0/687/02
غشهدغشهد
8,310-1/55
12/32 B
6/81 T
0/54%
-500/62 M
1/048/46
غشصفاغشصفا
18,48015/25
173/26 B
21/37 T
1/71%
11/76 B
0/49/11
غپینوغپینو
4,134-1/6
18/26 B
37/21 T
2/97%
0/00
1/367/77
غپاکغپاک
18,8602/99
252/09 B
26/13 T
2/09%
58/00 B
0/5320/71
غپآذرغپآذر
36,800-0/54
2/20 B
10/67 T
0/85%
-870/33 M
0/7110/75
غچینغچین
5,2801/34
39/38 B
11/30 T
0/9%
2/41 B
0/6911/3
غشاذرغشاذر
7,650-0/4
4/80 B
10/48 T
0/84%
-1/98 B
0/8713/17
غگرجیغگرجی
2,3172/6
45/35 B
8/69 T
0/69%
-4/50 B
1/881,416/28
غاذرغاذر
19,6104/97
173/73 B
6/86 T
0/55%
-33/48 B
1/3920/74
غگلستاغگلستا
18,7100/32
37/62 B
11/90 T
0/95%
1/22 B
1/111/46
غگلپاغگلپا
40,500-1/96
9/72 B
14/94 T
1/19%
-2/10 B
0/458/1
غگزغگز
5,1220/43
3/08 B
1/99 T
0/16%
0/00
0/727/93
غشهدابغشهداب
3,824-3/03
27/64 B
23/34 T
1/86%
-1/66 B
0/7917/49
بهپاکبهپاک
4,403-3/32
12/17 B
18/05 T
1/44%
-683/02 M
0/6311/48
غنیلیغنیلی
6,0702/37
810/78 M
2/43 T
0/19%
183/89 M
1/9480/65
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,170-0/18
4/76 B
24/93 T
1/99%
3/56 M
1/0717/83
غبهارغبهار
18,8300/75
10/26 B
7/31 T
0/58%
-291/85 M
1/9111/7
غویتاغویتا
3,3002/01
44/00 B
23/10 T
1/85%
154/33 M
1/516/16
غگیلاغگیلا
18,160-0/66
18/85 B
7/43 T
0/59%
660/13 M
2/4611/4
غزرغزر
3,505-1/86
45/09 B
63/09 T
5/04%
-2/12 B
1/867/72
غکورشغکورش
7,9300/13
21/07 B
158/60 T
12/67%
-1/36 B
2/24-
غصینوغصینو
14,1802/69
22/50 B
141/80 T
11/33%
-7/66 B
1/68-
غدانه
غ
6,480-4/17
40/64 B
12/96 T
1/04%
0/00
0/48-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/81%---
عالیس
ع
23,550-3/92
79/83 B
70/65 T
5/64%
-51/76 B
3-
غپونهغپونه
11,9501/76
7/54 B
10/76 T
0/86%
-2/13 B
0/91-
آردینه
آ
--------