فزر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/55%
حجم
4
0
/
6
0
0
0
M
0

فزر

|مجاز
پویا زرکان آق دره|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/55%
حجم
4
0
/
6
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  9
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/32
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/67%
  • صنعت+3/61%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت45,800پایین ترین قیمت45,200

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۲۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم تاثیر تغییر قیمت گاز سوخت بر نتایج عملکرد شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۶/۱۳
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 136/50 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  4
  0
  3
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/15%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -70/03 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 155/00 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/56
48,950بازه قیمت روز42,550
66/50 B
حقیقی
136/53 B
142/81 B
حقوقی
72/78 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/81
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام3,000,000,000
 • سهام شناور
  28/27 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/07
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کاوندگان قشم-سهامی خاص-12/08%شرکت تابان کیش-سهامی خاص-11%شرکت کوشش آذین قشم10/66%شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم-سهامی خاص-9/66%شرکت کاوان کیش-سهامی خاص-8/33%شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم-سهامی خاص-5/07%شرکت باما-سهامی عام-4/69%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش3/73%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -2%شرکت گروه صنعتی ومعدنی امیر-سهامی عام-1/91%شرکت سرمایه گذاری آینده نگرالگوریتم-سهامی خاص1/47%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم-سهامی خاص-
  152/34 M
  -1/00 M
  شرکت باما-سهامی عام-
  140/99 M
  -1/00 M
  شرکت سرمایه گذاری آینده نگرالگوریتم-سهامی خاص
  44/31 M
  3/69 M

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
1
0
4
0
,
7
0
5
0
0
0
-0/41%
1
0
7
0
/
5
0
3
0
B
0
21/83 T
0/29%
-7/05 B
0/64-
کدماکدما
7
0
2
0
,
7
0
7
0
0
0
-1/95%
1
0
5
0
7
0
/
5
0
0
0
B
0
18/19 T
0/24%
-4/49 B
0/87-
کاماکاما
4
0
,
8
0
4
0
5
0
-2/06%
2
0
2
0
4
0
/
7
0
0
0
B
0
96/90 T
1/28%
-20/67 B
0/5-
ومعادنومعادن
5
0
,
1
0
7
0
0
0
-1/52%
1
0
8
0
1
0
/
1
0
1
0
B
0
994/85 T
13/16%
-75/05 B
0/6-
کچادکچاد
5
0
,
9
0
4
0
0
0
-0/17%
2
0
5
0
/
3
0
3
0
B
0
1612/71 T
21/34%
2/35 B
1/14-
تکنارتکنار
5
0
8
0
,
2
0
5
0
0
0
-1/35%
9
0
/
6
0
8
0
B
0
3/50 T
0/05%
-189/09 M
0/56-
کنورکنور
1
0
8
0
,
5
0
1
0
0
0
0%
8
0
/
7
0
5
0
B
0
236/39 T
3/13%
-1/97 B
0/68-
کرویکروی
6
0
,
8
0
9
0
0
0
0%
5
0
6
0
/
0
0
6
0
B
0
68/90 T
0/91%
10/43 B
1/41-
کبافقکبافق
3
0
2
0
,
7
0
5
0
0
0
0/09%
2
0
1
0
/
3
0
9
0
B
0
39/79 T
0/53%
-6/33 B
0/52-
کگلکگل
5
0
,
9
0
3
0
0
0
-0/5%
1
0
7
0
5
0
/
0
0
7
0
B
0
1956/90 T
25/9%
-79/81 B
0/35-
وامیروامیر
3
0
2
0
3
0
,
4
0
5
0
0
0
0/06%
1
0
2
0
/
7
0
0
0
B
0
27/17 T
0/36%
-6/73 B
0/63-
کگهرکگهر
1
0
7
0
,
8
0
4
0
0
0
3/72%
9
0
3
0
/
4
0
4
0
B
0
1338/00 T
17/71%
92/67 B
44/33-
تاصیکوتاصیکو
8
0
,
5
0
9
0
0
0
0/47%
6
0
8
0
/
0
0
9
0
B
0
579/83 T
7/67%
-28/37 B
0/77-
اپالاپال
1
0
3
0
,
1
0
5
0
0
0
-0/23%
1
0
4
0
/
9
0
3
0
B
0
263/00 T
3/48%
0
1/23-
تجلیتجلی
2
0
,
3
0
4
0
8
0
-2/61%
1
0
7
0
/
8
0
7
0
B
0
145/58 T
1/93%
-4/50 B
0/51-
کرومیت
ک
1
0
0
0
,
8
0
3
0
0
0
4/94%
1
0
4
0
1
0
/
8
0
3
0
B
0
16/79 T
0/22%
78/55 B
40/05-