غپونه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
حجم
6
0
2
0
8
0
/
5
0
3
0
K
0

غپونه

|مجاز
نوش پونه مشهد|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
حجم
6
0
2
0
8
0
/
5
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/07
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/9%
  • صنعت-5/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,290پایین ترین قیمت11,710

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 10/76 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/13 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 96/43 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/91
12,500بازه قیمت روز11,320
5/30 B
حقیقی
7/43 B
2/24 B
حقوقی
112/37 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/83
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک-سهامی عام-83/31%شرکت توسعه صنعت وعمران تبرک خاورمیانه-س.خ-3/09%شخص حقیقی1/11%شخص حقیقی1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,2100/59
43/66 B
15/31 T
1/22%
-30/40 B
0/556/46
خودکفاخودکفا
9,070-0/55
61/16 B
68/03 T
5/41%
-40/21 B
0/88/19
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,664-2/87
57/41 B
36/64 T
2/92%
-11/66 B
0/6911/61
غدیسغدیس
15,230-4/52
33/38 B
17/81 T
1/42%
0/00
0/798/29
غدشتغدشت
27,170-3/32
35/63 B
18/53 T
1/47%
-6/30 B
0/55101/69
غدامغدام
50,550-4/97
20/88 B
8/09 T
0/64%
-1/50 B
0/4265
غمهراغمهرا
10,820-3/2
4/02 B
20/56 T
1/64%
0/00
0/829/85
غفارسغفارس
16,330-4/65
72/35 B
18/94 T
1/51%
-445/26 M
0/7918
غبهنوشغبهنوش
81,840-0/15
49/56 B
29/46 T
2/34%
-6/14 B
0/5435/64
غبشهرغبشهر
2,722-2/52
67/22 B
80/30 T
6/39%
-2/07 B
0/566/06
غشانغشان
6,850-1/98
21/90 B
11/77 T
0/94%
305/27 M
1/379/1
غناب
غ
995,450-3
2/64 B
19/91 T
1/58%
0/00
0/551,894/09
وبشهروبشهر
6,230-3/77
13/91 B
93/45 T
7/43%
-2/74 B
0/4913/64
غشوکوغشوکو
10,970-3
5/25 B
4/39 T
0/35%
-1/25 B
0/4615/02
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
73,380-1/77
21/45 B
33/90 T
2/7%
-992/94 M
1/1653/66
غنوشغنوش
10,650-3/63
97/05 B
10/65 T
0/85%
-275/67 M
0/75534/7
غسالمغسالم
4,599-1/2
22/47 B
20/62 T
1/64%
-9/20 B
0/687/02
غشهدغشهد
8,310-1/55
12/32 B
6/81 T
0/54%
-500/62 M
1/048/46
غشصفاغشصفا
18,48015/25
173/26 B
21/37 T
1/7%
11/76 B
0/49/11
غپینوغپینو
4,134-1/6
18/26 B
37/21 T
2/96%
0/00
1/367/77
غپاکغپاک
18,8602/99
252/09 B
26/13 T
2/08%
58/00 B
0/5320/71
غپآذرغپآذر
36,800-0/54
2/20 B
10/67 T
0/85%
-870/33 M
0/7110/75
غچینغچین
5,2801/34
39/38 B
11/30 T
0/9%
2/41 B
0/6911/3
غشاذرغشاذر
7,650-0/4
4/80 B
10/48 T
0/83%
-1/98 B
0/8713/17
غگرجیغگرجی
2,3172/6
45/35 B
8/69 T
0/69%
-4/50 B
1/881,416/28
غاذرغاذر
19,6104/97
173/73 B
6/86 T
0/55%
-33/48 B
1/3920/74
غگلستاغگلستا
18,7100/32
37/62 B
11/90 T
0/95%
1/22 B
1/111/46
غگلپاغگلپا
40,500-1/96
9/72 B
14/94 T
1/19%
-2/10 B
0/458/1
غگزغگز
5,1220/43
3/08 B
1/99 T
0/16%
0/00
0/727/93
غشهدابغشهداب
3,824-3/03
27/64 B
23/34 T
1/86%
-1/66 B
0/7917/49
بهپاکبهپاک
4,403-3/32
12/17 B
18/05 T
1/44%
-683/02 M
0/6311/48
غنیلیغنیلی
6,0702/37
810/78 M
2/43 T
0/19%
183/89 M
1/9480/65
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,170-0/18
4/76 B
24/93 T
1/98%
3/56 M
1/0717/83
غبهارغبهار
18,8300/75
10/26 B
7/31 T
0/58%
-291/85 M
1/9111/7
غویتاغویتا
3,3002/01
44/00 B
23/10 T
1/84%
154/33 M
1/516/16
غگیلاغگیلا
18,160-0/66
18/85 B
7/43 T
0/59%
660/13 M
2/4611/4
غزرغزر
3,505-1/86
45/09 B
63/09 T
5/02%
-2/12 B
1/867/72
غکورشغکورش
7,9300/13
21/07 B
158/60 T
12/62%
-1/36 B
2/24-
غصینوغصینو
14,1802/69
22/50 B
141/80 T
11/28%
-7/66 B
1/68-
غدانه
غ
6,480-4/17
40/64 B
12/96 T
1/03%
0/00
0/48-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/8%---
عالیس
ع
23,550-3/92
79/83 B
70/65 T
5/62%
-51/76 B
3-
غمایه
غ
67,300-2/4
29/06 B
16/15 T
1/28%
-11/86 B
0/56-
آردینه
آ
--------